Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 6 de juny de 2012
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els pacients de malalties cròniques (Tram. 310-00233/09)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les inversions anunciades per una empresa important del sector de l'automoció (Tram. 310-00234/09)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'ampliació de l'horari de la línia de tren entre Girona i Figueres (Tram. 310-00235/09)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions davant els darrers esdeveniments en el sistema bancari espanyol i les implicacions a Catalunya (Tram. 310-00228/09)

  Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les patrulles veïnals a les comarques de Lleida (Tram. 310-00232/09)

  Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'estat del sistema educatiu (Tram. 310-00231/09)

  Alfons López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els pagaments fets al Pla de dotació de proveïdors (Tram. 310-00236/09)

  Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació del sector financer (Tram. 310-00229/09)

  Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la coordinació del Govern (Tram. 310-00230/09)

  Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00147/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Substanciació.

 • 11

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00148/09)

  Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 12

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00151/09)

  Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 13

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00149/09)

  Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 14

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00150/09)

  Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 15

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00152/09)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 16

  Declaració del Parlament de Catalunya contra l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (Tram. 401-00033/09)

  Grups parlamentaris

  Substanciació.

 • 17

  Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el Ple perquè informi sobre el pla de mesures per a estalviar 1.500 milions d'euros preservant l'estat del benestar (Tram. 361-00001/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència; Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 18

  Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, del 15 d'abril, i d'establiment d'un règim provisional de captura en viu i possessió d'ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada a l'activitat tradicional de cant durant l'any 2011 (Tram. 200-00017/09)

  Ple del Parlament

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat amb text alternatiu.

  (esmenes a la totalitat: BOPC, 223, 12)

 • 19

  Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003, del 22 d'abril, de l'estatut dels expresidents de la Generalitat (Tram. 202-00072/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 196, 36)

 • 20

  Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003, del 22 d'abril, de l'estatut dels expresidents de la Generalitat (Tram. 202-00074/09)

  Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 207, 14)

 • 21

  Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2009 (Tram. 257-00002/09)

  Comissió de la Sindicatura de Comptes

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Aquest punt es debatrà el 6 de juny, a les 16.00 h.)

  (Compte General: BOPC, 282, 3; dictamen: BOPC, 315, 62)

 • 22

  Memòria de la Comissió de Peticions corresponent al període comprès entre l'inici de la IX legislatura i el 31 de desembre de 2011 (Tram. 264-00001/09)

  Comissió de Peticions

  Presentació de la memòria.

 • 23

  Interpel·lació al Govern sobre la situació derivada de la mala gestió de les caixes d'estalvis (Tram. 300-00176/09)

  Albert Rivera Díaz, del Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 326, 53)

 • 24

  Interpel·lació al Govern sobre la situació de la pobresa (Tram. 300-00172/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 326, 52)

 • 25

  Interpel·lació al Govern sobre la lluita per la inclusió social i l'eradicació de la pobresa (Tram. 300-00173/09)

  Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 326, 52)

 • 26

  Interpel·lació al Govern sobre la reinserció després de l'execució penal (Tram. 300-00174/09)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 326, 52)

 • 27

  Interpel·lació al Govern sobre les taxes de la formació professional i les millores dels cicles formatius de grau superior (Tram. 300-00177/09)

  Pedro Chumillas Zurilla, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 326, 53)

 • 28

  Interpel·lació al Govern sobre els problemes dels sectors de l'agricultura i la ramaderia (Tram. 300-00175/09)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 326, 53)

 • 29

  Interpel·lació al Govern sobre el desenvolupament de les infraestructures (Tram. 300-00178/09)

  Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 326, 53)

 • 30

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la previsió d'actuació en matèria d'incendis (Tram. 302-00147/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 325, 21)

 • 31

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el futur del model sanitari (Tram. 302-00148/09)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 325, 22)

 • 32

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 302-00149/09)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 325, 23)

 • 33

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el nou pla de mesures (Tram. 302-00150/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 325, 23)

 • 34

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques contra l'atur (Tram. 302-00151/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 325, 24)

 • 35

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les infraestructures de transport (Tram. 302-00152/09)

  Alfons López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 325, 26)

 • 36

  Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, del 15 d'abril, i d'establiment d'un règim provisional de captura en viu i possessió d'ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada a l'activitat tradicional de cant durant l'any 2011 (Tram. 200-00017/09)

  Ple del Parlament

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (esmenes a la totalitat: BOPC, 223, 12)

 • 37

  Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, del 15 d'abril, i d'establiment d'un règim provisional de captura en viu i possessió d'ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada a l'activitat tradicional de cant durant l'any 2011 (Tram. 200-00017/09)

  Ple del Parlament

  Debat de totalitat.

  (esmenes a la totalitat: BOPC, 223, 12)

 • 38

  Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003, del 22 d'abril, de l'estatut dels expresidents de la Generalitat (Tram. 202-00072/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 196, 36)

 • 39

  Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003, del 22 d'abril, de l'estatut dels expresidents de la Generalitat (Tram. 202-00074/09)

  Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 207, 14)