Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 23 de maig de 2012
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la prestació i el finançament del transport escolar (Tram. 310-00219/09)

  Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la vaga en el sector de l'ensenyament del 22 de maig (Tram. 310-00224/09)

  Dolors Camats i Luis, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de les persones més vulnerables (Tram. 310-00225/09)

  Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els resultats de la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera del 17 de maig (Tram. 310-00226/09)

  Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els informes i els estudis elaborats per l'Agència Catalana de Cooperació (Tram. 310-00227/09)

  Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les operacions de finançament a empreses i autònoms de l'Institut Català de Finances (Tram. 310-00221/09)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els convenis de mediació en casos de desnonament signats amb entitats d'estalvi (Tram. 310-00222/09)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la implantació del sistema informàtic e-justícia.cat (Tram. 310-00223/09)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures de contenció de la despesa pública previstes pel Departament de Governació i Relacions Institucionals (Tram. 310-00220/09)

  Albert Rivera Díaz, del Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la retallada en la partida dels pressupostos de l'Estat relativa a les polítiques actives d'ocupació (Tram. 317-00143/09)

  Joan Laporta i Estruch, del Grup Mixt

  Substanciació.

 • 11

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00141/09)

  Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 12

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00145/09)

  Dolors Camats i Luis, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 13

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00142/09)

  Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 14

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00146/09)

  Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 15

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00144/09)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 16

  Proposició de llei de suport a l'emprenedoria, al treball autònom, al treball autònom dependent i a la petita i microempresa de Catalunya (Tram. 202-00079/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 264, 23)

 • 17

  Procediment per a elegir els diputats que han de defensar davant el Congrés dels Diputats la Proposició de llei del fons per a l'homogeneïtzació, el rescat selectiu i la subvenció de peatges (Tram. 271-00002/09)

  Grups parlamentaris

  Designació dels diputats.

 • 18

  Interpel·lació al Govern sobre el dèficit d'inversions i els incompliments del Govern de l'Estat en matèria d'infraestructures (Tram. 300-00165/09)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 318, 56)

 • 19

  Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures de transport (Tram. 300-00171/09)

  Alfons López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 318, 58)

 • 20

  Interpel·lació al Govern sobre el futur del model sanitari (Tram. 300-00168/09)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 318, 57)

 • 21

  Interpel·lació al Govern sobre el nou pla de mesures (Tram. 300-00170/09)

  Dolors Camats i Luis, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 318, 58)

 • 22

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques contra l'atur (Tram. 300-00164/09)

  Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 318, 56)

 • 23

  Interpel·lació al Govern sobre la situació del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 300-00167/09)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 318, 57)

 • 24

  Interpel·lació al Govern sobre la centrifugació de part del deute del Govern de l'Estat cap a les comunitats autònomes (Tram. 300-00166/09)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 318, 57)

 • 25

  Interpel·lació al Govern sobre la previsió d'actuació en matèria d'incendis (Tram. 300-00169/09)

  Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 318, 57)

 • 26

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el bilingüisme en l'Administració (Tram. 302-00141/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 317, 20)

 • 27

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la Llei orgànica del poder judicial i la planta i la demarcació judicials (Tram. 302-00142/09)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 317, 21)

 • 28

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures per a garantir la sostenibilitat del sistema públic de salut (Tram. 302-00143/09)

  Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 317, 21)

 • 29

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació financera del sistema de ciència, recerca i innovació (Tram. 302-00144/09)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 317, 22)

 • 30

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les concessions de peatges a la xarxa de carreteres (Tram. 302-00145/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 317, 23)

 • 31

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les darreres mesures del Govern de l'Estat en matèria de salut (Tram. 302-00146/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 317, 24)

 • 32

  Proposició de llei de suport a l'emprenedoria, al treball autònom, al treball autònom dependent i a la petita i microempresa de Catalunya (Tram. 202-00079/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 264, 23)

 • 33

  Proposició de llei de suport a l'emprenedoria, al treball autònom, al treball autònom dependent i a la petita i microempresa de Catalunya (Tram. 202-00079/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 264, 23)