Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 9 de maig de 2012
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els peatges a les autopistes i les autovies (Tram. 310-00210/09)

  Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el finançament de les estructures (Tram. 310-00209/09)

  Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el cabal ecològic de l'Ebre (Tram. 310-00213/09)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el finançament de les prestacions que estableix la Llei de l'Estat 39/2006, relativa a les persones en situació de dependència (Tram. 310-00215/09)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'amenaça del Govern de l'Estat de suprimir municipis (Tram. 310-00218/09)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la creació d'una hisenda pròpia (Tram. 310-00212/09)

  Joan Laporta i Estruch, del Grup Mixt

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els recursos per a garantir la continuïtat dels serveis d'inserció laboral de col·lectius amb dificultats especials (Tram. 310-00211/09)

  Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les noves polítiques fiscals (Tram. 310-00216/09)

  Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'impacte en la indústria del nou Pla de l'energia (Tram. 310-00217/09)

  Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre l'actualitat política (Tram. 317-00137/09)

  Alfons López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Substanciació.

 • 11

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00135/09)

  Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 12

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00138/09)

  Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 13

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00136/09)

  Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 14

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00140/09)

  Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 15

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00139/09)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 16

  Comunicació al Ple de la composició de la mesa d'una comissió (art. 41.2 del Reglament).

 • 17

  Projecte de llei d'estabilitat pressupostària de Catalunya (Tram. 200-00015/09)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Aquest punt es debatrà el 10 de maig, a les 10.00 h.)

  (Text presentat: BOPC, 149, 5; esmenes a la totalitat: BOPC, 177, 33; informe: BOPC, 306, 3; dictamen: BOPC, 309, 3)

 • 18

  Proposició de llei de creació de l'impost sobre els dipòsits de clients a les entitats de crèdit (Tram. 202-00068/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 152, 17)

 • 19

  Proposició de llei de segregació del terme municipal de Naut Aran de la Reserva Nacional de Caça de l'Alt Pallars - Aran (Tram. 202-00075/09)

  Conselh Generau d'Aran

  Debat de totalitat.

  (Aquest punt es debatrà en acabar la sessió de control al Govern i al president de la Generalitat.)

  (Text presentat: BOPC, 223, 15)

 • 20

  Interpel·lació al Govern sobre les darreres mesures del Govern de l'Estat en matèria de salut (Tram. 300-00159/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 311, 68)

 • 21

  Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a garantir la sostenibilitat del sistema públic de salut (Tram. 300-00160/09)

  Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 311, 69)

 • 22

  Interpel·lació al Govern sobre el bilingüisme en l'Administració (Tram. 300-00163/09)

  María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 311, 69)

 • 23

  Interpel·lació al Govern sobre la Llei orgànica del poder judicial i la planta i la demarcació judicials (Tram. 300-00161/09)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 311, 69)

 • 24

  Interpel·lació al Govern sobre la situació financera del sistema de ciència, recerca i innovació (Tram. 300-00162/09)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 311, 69)

 • 25

  Interpel·lació al Govern sobre les concessions de peatges a la xarxa de carreteres (Tram. 300-00158/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 311, 68)

 • 26

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el futur i els compromisos amb relació al canal Segarra-Garrigues (Tram. 302-00135/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 310, 19)

 • 27

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat (Tram. 302-00136/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 310, 19)

 • 28

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les conseqüències per a la Generalitat de la Llei d'estabilitat pressupostària i el nou escenari econòmic i financer de l'Estat (Tram. 302-00137/09)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 310, 20)

 • 29

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els recursos per a l'educació no universitària i les decisions en política educativa (Tram. 302-00138/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 310, 21)

 • 30

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques públiques en matèria de cohesió social i reactivació econòmica arran dels pressupostos generals de l'Estat per al 2012 (Tram. 302-00139/09)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 310, 22)

 • 31

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les actuacions i les mesures que pensa prendre per als afectats per les participacions preferents (Tram. 302-00140/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 310, 23)

 • 32

  Proposta de resolució per la qual es reitera la presentació a la Mesa del Congrés dels Diputats de la Proposició de llei del fons per a l'homogeneïtzació, el rescat selectiu i la subvenció de peatges (Tram. 270-00014/09)

  Junta de Portaveus

  Proposta de la Junta de reiteració de la presentació al Congrés dels Diputats.

 • 33

  Declaració del Parlament de Catalunya amb motiu del Dia d'Europa (Tram. 401-00032/09)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Subgrup Parlamentari Ciutadans; Joan Laporta i Estruch, del Grup Mixt

  Substanciació.