Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 25 d'abril de 2012
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures de copagament sanitari (Tram. 310-00206/09)

  Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els canvis en les tarifes de reg del canal Segarra-Garrigues (Tram. 310-00200/09)

  Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els peatges a les autopistes (Tram. 310-00202/09)

  Alfons López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la Conferència Sectorial d'Educació (Tram. 310-00203/09)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques d'eficiència i estalvi energètics (Tram. 310-00204/09)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els indicadors del cinema doblat al català (Tram. 310-00205/09)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Programa interdepartamental de la renda mínima d'inserció (Tram. 310-00201/09)

  Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les decisions del Govern de l'Estat en matèria de salut (Tram. 310-00207/09)

  Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les decisions del Govern de l'Estat en matèria d'educació (Tram. 310-00208/09)

  Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00129/09)

  Albert Rivera Díaz, del Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Substanciació.

 • 11

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00130/09)

  Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 12

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00133/09)

  Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 13

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00131/09)

  Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 14

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00134/09)

  Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 15

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00132/09)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 16

  Procediment per a la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat contra el Reial decret llei 3/2012, del 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral (Tram. 212-00001/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Debat i votació de la proposta d'interposició de recurs d'inconstitucionalitat.

  (dictamen del Consell de Garanties Estatutàries: BOPC, 293, 4; Propostes de resolució: BOPC, 300, 24)

 • 17

  Informe del Síndic de Greuges al Parlament corresponent al 2011 (Tram. 360-00006/09)

  Síndic de Greuges

  Presentació de l'informe.

  (Aquest punt es debatrà el 26 d'abril, a les 10.00 h.)

  (Informe: BOPC, 255, 3)

 • 18

  Proposició de llei de simplificació i racionalització de l'Administració pública de la Generalitat, en especial de les agències (Tram. 202-00010/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 16, 10)

 • 19

  Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del 17 de novembre, del sector ferroviari (Tram. 270-00012/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 223, 34)

 • 20

  Interpel·lació al Govern sobre els recursos per a l'educació no universitària i les decisions en política educativa (Tram. 300-00152/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 301, 45)

 • 21

  Interpel·lació al Govern sobre les conseqüències per a la Generalitat de la Llei d'estabilitat pressupostària i el nou escenari econòmic i financer de l'Estat (Tram. 300-00156/09)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 301, 46)

 • 22

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques públiques en matèria de cohesió social i reactivació econòmica arran dels pressupostos generals de l'Estat per al 2012 (Tram. 300-00157/09)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 301, 46)

 • 23

  Interpel·lació al Govern sobre les actuacions i les mesures que pensa prendre per als afectats per les participacions preferents (Tram. 300-00154/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 301, 45)

 • 24

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat (Tram. 300-00153/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 301, 45)

 • 25

  Interpel·lació al Govern sobre el futur i els compromisos amb relació al canal Segarra-Garrigues (Tram. 300-00155/09)

  Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 301, 45)

 • 26

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les infraestructures d'aigua i sanejament (Tram. 302-00127/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 300, 25)

 • 27

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la implantació del macrocomplex de lleure Eurovegas (Tram. 302-00128/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 300, 26)

 • 28

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les relacions financeres amb l'Administració general de l'Estat (Tram. 302-00129/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 300, 27)

 • 29

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques per a la recuperació de la memòria de la Catalunya del 1714 (Tram. 302-00130/09)

  Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 300, 27)

 • 30

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el dret a decidir del poble català (Tram. 302-00131/09)

  Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 300, 28)

 • 31

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de la funció pública (Tram. 302-00132/09)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 300, 29)

 • 32

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política general d'equitat en el sistema educatiu (Tram. 302-00133/09)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 300, 29)

 • 33

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la transparència en l'ús dels recursos públics (Tram. 302-00134/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 300, 29)

 • 34

  Proposició de llei de simplificació i racionalització de l'Administració pública de la Generalitat, en especial de les agències (Tram. 202-00010/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Juan Bertomeu i Bertomeu, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pedro Chumillas Zurilla, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 16, 10)

 • 35

  Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del 17 de novembre, del sector ferroviari (Tram. 270-00012/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 223, 34)