Ple del Parlament

Dia:
Dimarts, 10 d'abril de 2012
Hora:
16:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Projecte de pressupostos generals de l'Estat (Tram. 310-00191/09)

  Alfons López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Substanciació.

 • 14

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la previsió dels dispositius de seguretat durant la vaga general del 29 de març (Tram. 310-00198/09)

  Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 15

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'acolliment al programa de pagament a proveïdors (Tram. 310-00199/09)

  José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 16

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments que afecten la funció pública (Tram. 310-00190/09)

  Violant Mascaró i López, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 28

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00127/09)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 36

  Interpel·lació al Govern sobre la política general d'equitat en el sistema educatiu (Tram. 300-00150/09)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 290, 36)

 • 40

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el garantiment de la defensa dels consumidors en situació de sobreendeutament i de pèrdua de l'habitatge (Tram. 302-00126/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 289, 13)

 • 42

  Declaració del Parlament de Catalunya de suport a la inscripció del Priorat com a paisatge cultural agrari de la muntanya mediterrània en la Llista del patrimoni mundial de la UNESCO (Tram. 401-00031/09)

  Substanciació.

 • 43

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les previsions d'inversions dels pressupostos generals de l'Estat per al 2012 (Tram. 310-00194/09)

  Substanciació.

 • 44

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els pressupostos generals de l'Estat per al 2012 (Tram. 310-00193/09)

  Substanciació.

 • 45

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els esdeveniments de la vaga general del 29 de març (Tram. 310-00197/09)

  Substanciació.

 • 46

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els criteris d'habitabilitat als edificis d'habitatges (Tram. 310-00196/09)

  Substanciació.

 • 47

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els resultats de la prova d'avaluació de quart d'ESO (Tram. 310-00195/09)

  Substanciació.

 • 48

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions per a ajudar el sector del moble i reduir l'atur a la Sénia (Montsià) (Tram. 310-00192/09)

  Substanciació.

 • 49

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00126/09)

  Substanciació.

 • 50

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00128/09)

  Substanciació.

 • 51

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00125/09)

  Substanciació.

 • 52

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00124/09)

  Substanciació.

 • 53

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00123/09)

  Substanciació.

 • 54

  Interpel·lació al Govern sobre la transparència en l'ús dels recursos públics (Tram. 300-00151/09)

  Substanciació.

 • 55

  Interpel·lació al Govern sobre el dret a decidir del poble català (Tram. 300-00139/09)

  Substanciació.

 • 56

  Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures d'aigua i sanejament (Tram. 300-00141/09)

  Substanciació.

 • 57

  Interpel·lació al Govern sobre la situació de la funció pública (Tram. 300-00149/09)

  Substanciació.

 • 58

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques per a la recuperació de la memòria de la Catalunya del 1714 (Tram. 300-00147/09)

  Substanciació.

 • 59

  Interpel·lació al Govern sobre la implantació del macrocomplex de lleure Eurovegas (Tram. 300-00148/09)

  Substanciació.

 • 60

  Interpel·lació al Govern sobre les relacions financeres amb l'Administració general de l'Estat (Tram. 300-00146/09)

  Substanciació.

 • 61

  Procediment per a designar una terna per al nomenament d'un magistrat o magistrada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Tram. 284-00048/08)

  Designació.

 • 62

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les decisions del Govern de l'Estat en matèria de telecomunicacions i sectors regulats (Tram. 302-00125/09)

  Debat i votació.

 • 63

  Liquidació del pressupost del Parlament corresponent al 2011 (Tram. 232-00004/09)

  Liquidació del pressupost (art. 29.3.h del Reglament).