Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 28 de març de 2012
Hora:
10:05h. En acabar la sessió plenària núm. 27
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política universitària (Tram. 310-00182/09)

  Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 15

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el servei Sanitat Respon (Tram. 310-00187/09)

  Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 16

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures previstes per al foment i la difusió de l'art contemporani (Tram. 310-00183/09)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 18

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures amb relació a l'organització dels empleats públics (Tram. 310-00185/09)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 19

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la compensació en el finançament dels estudis universitaris (Tram. 310-00181/09)

  Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pedro Chumillas Zurilla, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 20

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'augment de les llistes d'espera en la sanitat i el garantiment de la qualitat assistencial i del dret a la salut (Tram. 310-00188/09)

  Albert Rivera Díaz, del Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Substanciació.

 • 21

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre l'actualitat política (Tram. 317-00117/09)

  Alfons López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Substanciació.

 • 23

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00119/09)

  Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 26

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00121/09)

  Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 30

  Proposició de llei de mesures de protecció i suport de les famílies nombroses (Tram. 202-00033/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 47, 10)

 • 35

  Interpel·lació al Govern sobre la situació de la funció pública (Tram. 300-00142/09)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 280, 63)

 • 36

  Interpel·lació al Govern sobre el dret a decidir del poble català (Tram. 300-00139/09)

  Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 280, 62)

 • 37

  Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures d'aigua i sanejament (Tram. 300-00141/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 280, 63)

 • 38

  Interpel·lació al Govern sobre el corredor mediterrani (Tram. 300-00143/09)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 280, 63)

 • 39

  Interpel·lació al Govern sobre les decisions del Govern de l'Estat en matèria de telecomunicacions i sectors regulats (Tram. 300-00140/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 280, 63)

 • 42

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el desplegament de la Llei 2/2004, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial (Tram. 302-00119/09)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 279, 16)

 • 45

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'aeroport de Reus (Tram. 302-00122/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 279, 17)

 • 46

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la difusió de la balança fiscal entre Catalunya i l'Estat espanyol i dels avantatges del pacte fiscal en la línia del concert econòmic (Tram. 302-00123/09)

  Joan Laporta i Estruch, del Grup Mixt

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 279, 18)

 • 47

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques industrials i turístiques (Tram. 302-00124/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 279, 18)

 • 48

  Proposició de llei de mesures de protecció i suport de les famílies nombroses (Tram. 202-00033/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Juan Bertomeu i Bertomeu, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pedro Chumillas Zurilla, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 47, 10)

 • 49

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política educativa (Tram. 310-00189/09)

  Substanciació.

 • 50

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el compliment de la Llei de serveis socials en matèria de promoció de l'autonomia personal i d'atenció a la dependència (Tram. 310-00186/09)

  Substanciació.

 • 51

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el garantiment de la construcció de la línia 9 del metro (Tram. 310-00184/09)

  Substanciació.

 • 52

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00110/09)

  Substanciació.

 • 53

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00122/09)

  Substanciació.

 • 54

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00118/09)

  Substanciació.

 • 55

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00120/09)

  Substanciació.

 • 56

  Interpel·lació al Govern sobre el garantiment de la defensa dels consumidors en situació de sobreendeutament i de pèrdua de l'habitatge (Tram. 300-00145/09)

  Substanciació.

 • 57

  Interpel·lació al Govern sobre la continuïtat i la difusió de la balança fiscal territorial entre Catalunya i l'Administració de l'Estat (Tram. 300-00144/09)

  Substanciació.

 • 58

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'emissió de certificats d'adequació de l'habitatge i d'informes d'inserció social per a estrangers (Tram. 302-00121/09)

  Debat i votació.

 • 59

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la territorialització del 0,7% de l'impost sobre la renda de les persones físiques (Tram. 302-00120/09)

  Debat i votació.

 • 60

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'accessibilitat del sistema sanitari (Tram. 302-00118/09)

  Debat i votació.

 • 61

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'autogovern de Catalunya (Tram. 302-00117/09)

  Debat i votació.

 • 62

  Procediment per a designar el president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 286-00003/09)

  Designació.

 • 63

  Procediment per a designar sis membres del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 286-00002/09)

  Designació.

 • 64

  Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 41.2 del Reglament).

 • 65

  Situació de compatibilitat d'un diputat (Tram. 234-00031/09)

  Debat i votació del dictamen de la comissió.