Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 6 de juliol de 2011
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Projecte de llei de modificació de la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques (Tram. 200-00007/09)

  Govern de la Generalitat

  Proposta de tramitació en lectura única.

  (Text presentat: BOPC, 88, 21)

 • 2

  Proposició de llei de dació en pagament de l'habitatge personal o familiar hipotecat amb alliberament del deute pendent garantit amb hipoteca (Tram. 202-00026/09)

  Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 37, 14)

 • 4

  Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 202-00036/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 47, 20)

 • 6

  Proposició de llei de la biodiversitat i el patrimoni natural (Tram. 202-00039/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 57, 19)

 • 7

  Interpel·lació al Govern sobre el servei públic educatiu amb relació a la garantia d'equitat, excel·lència i igualtat d'oportunitats (Tram. 300-00062/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 8

  Interpel·lació al Govern sobre l'energia nuclear (Tram. 300-00063/09)

  Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Substanciació.

 • 12

  Interpel·lació al Govern sobre el compliment dels acords de la Cimera per a la Reactivació Econòmica del 25 de març de 2011 (Tram. 300-00067/09)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 14

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el Pla estratègic per a modernitzar la justícia (Tram. 302-00045/09)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 95, 33)

 • 15

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el compliment del principi de seguretat jurídica (Tram. 302-00046/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 95, 34)

 • 18

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics

  Substanciació.

 • 18

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques mediambientals (Tram. 302-00049/09)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 95, 36)

 • 19

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la qualitat democràtica (Tram. 302-00050/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 95, 37)

 • 20

  Interpel·lació al Govern sobre la situació del món agrari (Tram. 300-00066/09)

  Substanciació.

 • 21

  Interpel·lació al Govern sobre la política industrial i d'ocupació (Tram. 300-00065/09)

  Substanciació.

 • 22

  Interpel·lació al Govern sobre les prioritats pel que fa a la despesa en sanitat pública i al millorament dels serveis i de la qualitat assistencial (Tram. 300-00064/09)

  Substanciació.

 • 23

  Proposició de llei per la qual s'estableix l'aplicació a l'Ajuntament de Reus del règim d'organització dels municipis de gran població (Tram. 202-00038/09)

  Debat de totalitat.

 • 24

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política retributiva dels consellers, els alts càrrecs, el personal eventual, el personal directiu de les empreses públiques, i els diputats i altres càrrecs electes de les administracions públiques catalanes (Tram. 302-00047/09)

  Debat i votació.

 • 24

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política d'infraestructures

  Substanciació.

 • 25

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el compliment de la Moció 30/IX, sobre la sisena hora en l'educació primària i l'elaboració d'un pla contra el fracàs escolar

  Substanciació.

 • 25

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'espai català de comunicació (Tram. 302-00044/09)

  Debat i votació.

 • 26

  Proposició de llei de modificació de la disposició final de la Llei 28/2010, del 3 d'agost, de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 202-00035/09)

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

 • 26

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació del sistema sanitari públic

  Substanciació.

 • 27

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures per a mantenir i augmentar la representació internacional de Catalunya

  Substanciació.

 • 27

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de mobilitat (Tram. 302-00048/09)

  Debat i votació.

 • 28

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el certificats d'integració i adequació de l'habitatge que estableix el reglament de la Llei orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social

  Substanciació.

 • 29

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques de subministrament i sanejament d'aigües

  Substanciació.

 • 30

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions per a afrontar les malalties cròniques

  Substanciació.

 • 31

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les dotacions i els recursos per al millorament de la qualitat universitària i de les beques

  Substanciació.

 • 32

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el manteniment de la sisena hora a les escoles

  Substanciació.

 • 33

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política

  Substanciació.

 • 34

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics

  Substanciació.

 • 35

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política

  Substanciació.

 • 36

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política

  Substanciació.

 • 37

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política

  Substanciació.