Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 1 de juny de 2011
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 17

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la sostenibilitat i la qualitat assistencial del sistema sanitari (Tram. 302-00034/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 68, 17)

 • 22

  Interpel·lació al Govern sobre les actuacions previstes en matèria de turisme (Tram. 300-00054/09)

  Substanciació.

 • 22

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures per a adaptar el model lingüístic escolar a la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut i a les sentències del Tribunal Suprem

  Substanciació.

 • 23

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de les obres de prolongació dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Terrassa (Vallès Occidental)

  Substanciació.

 • 23

  Interpel·lació al Govern sobre el millorament del finançament de l'Agència Catalana de l'Aigua (Tram. 300-00055/09)

  Substanciació.

 • 24

  Interpel·lació al Govern sobre l'educació primària (Tram. 300-00053/09)

  Substanciació.

 • 24

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'operació policíaca a la plaça de Catalunya de Barcelona del 27 de maig de 2011

  Substanciació.

 • 25

  Interpel·lació al Govern sobre les mesures previstes per a evitar el vandalisme i la delinqüència en les celebracions esportives (Tram. 300-00050/09)

  Substanciació.

 • 25

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de l'ordre públic a la plaça de Catalunya de Barcelona

  Substanciació.

 • 26

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les millores del servei de trens de rodalia relatives a la seguretat, els horaris per al Maresme i la línia 8

  Substanciació.

 • 26

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d'habitatge (Tram. 300-00051/09)

  Substanciació.

 • 27

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'aplicació del nou mapa de velocitats als accessos a Barcelona

  Substanciació.

 • 27

  Interpel·lació al Govern sobre l'aplicació de les polítiques públiques per a fer efectiu el dret a l'habitatge (Tram. 300-00049/09)

  Substanciació.

 • 28

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'ocupació del personal de la funció pública (Tram. 302-00038/09)

  Debat i votació.

 • 28

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les línies d'actuació en el marc del Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa

  Substanciació.

 • 29

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'actuació del conseller d'Interior amb relació a les operacions policíaques a Barcelona i a Lleida del 27 de maig de 2011

  Substanciació.

 • 29

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'impacte de les retallades en serveis socials i en equipaments (Tram. 302-00037/09)

  Debat i votació.

 • 30

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les retallades pressupostàries i llurs efectes en el servei públic de salut (Tram. 302-00036/09)

  Debat i votació.

 • 30

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre l'actualitat política

  Substanciació.

 • 31

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics

  Substanciació.

 • 31

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació econòmica i l'estat de les finances públiques (Tram. 302-00035/09)

  Debat i votació.

 • 32

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seguretat ciutadana als municipis (Tram. 302-00033/09)

  Debat i votació.

 • 32

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política

  Substanciació.

 • 33

  Procediment per a designar un membre o una membre del Consell Social de la Universitat de Lleida (Tram. 284-00003/09)

  Designació.

 • 33

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política

  Substanciació.

 • 34

  Procediment per a designar una terna per al nomenament d'un magistrat o magistrada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Tram. 284-00048/08)

  Designació.

 • 34

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política

  Substanciació.

 • 35

  Proposta de resolució de creació d'una comissió parlamentària d'estudi sobre seguretat viària (Tram. 252-00003/09)

  Debat i votació.

 • 35

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els esdeveniments de l'actualitat política

  Substanciació.

 • 36

  Proposició de llei de creació de la deducció corresponent al tram autonòmic de l'impost sobre la renda de les persones físiques per les despeses realitzades per a la contractació de la cobertura mèdica per assegurances de salut privades (Tram. 202-00020/09)

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

 • 36

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el compliment del principi de seguretat jurídica

  Substanciació.

 • 37

  Proposició de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 202-00018/09)

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

 • 38

  Projecte de llei de modificació de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries (Tram. 200-00004/09)

  Proposta de tramitació en lectura única.

 • 39

  Projecte de llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l'impost sobre successions i donacions (Tram. 200-00003/09)

  Proposta de tramitació en lectura única.

 • 40

  Interpel·lació al Govern sobre el Pla estratègic per a modernitzar la justícia (Tram. 300-00052/09)

  Substanciació.

 • 41

  Situació de compatibilitat d'un diputat (Tram. 234-00013/09)

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

 • 56

  Declaració del Parlament de Catalunya amb motiu de l'Any Internacional de la Química

  Substanciació.