Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 4 de maig de 2011
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 4

  Proposició de llei del contracte d'integració de les persones nouvingudes a Catalunya (Tram. 202-00027/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 37, 15)

 • 9

  Interpel·lació al Govern sobre la situació econòmica i l'estat de les finances públiques (Tram. 300-00043/09)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 15

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la retallada pressupostària en l'àmbit de la salut (Tram. 302-00027/09)

  Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 60, 28)

 • 16

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la liquiditat i el finançament dels ens locals (Tram. 302-00028/09)

  Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 60, 29)

 • 19

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els equipaments socials de Reus (Baix Camp)

  Substanciació.

 • 20

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la desocupació i la reforma del Servei d'Ocupació de Catalunya

  Substanciació.

 • 21

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els equipaments per a la gent gran a Barcelona

  Substanciació.

 • 21

  Interpel·lació al Govern sobre les retallades pressupostàries i llurs efectes en el servei públic de salut (Tram. 300-00041/09)

  Substanciació.

 • 22

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les línies d'actuació per a consolidar el bon moment del cinema català

  Substanciació.

 • 22

  Interpel·lació al Govern sobre l'ocupació del personal de la funció pública (Tram. 300-00042/09)

  Substanciació.

 • 23

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la prostitució (Tram. 302-00030/09)

  Debat i votació.

 • 23

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures de suport al finançament de les empreses impulsades per l'Institut Català de Finances

  Substanciació.

 • 24

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'atur i les polítiques d'ocupació (Tram. 302-00029/09)

  Debat i votació.

 • 24

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les relacions exteriors de la Generalitat

  Substanciació.

 • 25

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el manteniment de la qualitat de l'ensenyament públic

  Substanciació.

 • 25

  Interpel·lació al Govern sobre l'impacte de les retallades en serveis socials i en equipaments (Tram. 300-00044/09)

  Substanciació.

 • 26

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el futur de l'aeroport de Lleida-Alguaire (Tram. 302-00026/09)

  Debat i votació.

 • 26

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el vessament d'aigua contaminada a l'embornal de l'edifici de contenció de la central nuclear d'Ascó

  Substanciació.

 • 27

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les persones que perdran el lloc de treball en el sistema sanitari el 2011

  Substanciació.

 • 27

  Interpel·lació al Govern sobre la sostenibilitat i la qualitat assistencial del sistema sanitari (Tram. 300-00045/09)

  Substanciació.

 • 28

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la vigència del marc d'acord de la VIII legislatura en matèria de polítiques educatives

  Substanciació.

 • 28

  Proposició de llei per a una nova ciutadania i per a la igualtat efectiva de dones i homes (Tram. 202-00028/09)

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

 • 29

  Interpel·lació al Govern sobre la seguretat ciutadana als municipis (Tram. 300-00046/09)

  Substanciació.

 • 29

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política

  Substanciació.

 • 30

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics

  Substanciació.

 • 30

  Projecte de llei de modificació parcial de la Llei 1/2009, del 12 de febrer, de l'Autoritat Catalana de la Competència (Tram. 200-00002/09)

  Proposta de tramitació en lectura única

 • 31

  Interpel·lació al Govern sobre el dèficit previst per als anys 2012, 2013 i 2014 (Tram. 300-00047/09)

  Substanciació.

 • 31

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política

  Substanciació.

 • 32

  Informe del Síndic de Greuges al Parlament corresponent al 2010 (Tram. 360-00002/09)

  Presentació de l'informe.

 • 32

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política

  Substanciació.

 • 33

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política

  Substanciació.

 • 33

  Interpel·lació al Govern sobre la violència masclista (Tram. 300-00048/09)

  Substanciació.

 • 34

  Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 41.2 del Reglament).

 • 34

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics

  Substanciació.

 • 35

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la retallada pressupostària en l'àmbit de la salut (Tram. 302-00031/09)

  Debat i votació.

 • 36

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures d'estímul econòmic, de creació d'ocupació i de suport a emprenedors i a autònoms (Tram. 302-00032/09)

  Debat i votació.

 • 52

  Proposta de resolució de creació d'una comissió d'estudi d'un nou model de finançament basat en el concert econòmic

  Debat i votació.