Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 13 d'abril de 2011
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Situació de compatibilitat d'un diputat (Tram. 234-00012/09)

  Comissió de l'Estatut dels Diputats

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

 • 4

  Proposició de llei d'estabilitat pressupostària i de garantia de l'equilibri financer de la Generalitat de Catalunya (Tram. 202-00009/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 16, 6)

 • 6

  Proposició de llei de declaració d'independència de Catalunya (Tram. 202-00015/09)

  Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 19, 19)

 • 8

  Interpel·lació al Govern sobre la liquiditat i el finançament dels ens locals (Tram. 300-00034/09)

  Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 12

  Interpel·lació al Govern sobre l'atur i les polítiques d'ocupació (Tram. 300-00038/09)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 13

  Interpel·lació al Govern sobre la prostitució (Tram. 300-00040/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Substanciació.

 • 16

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la desocupació juvenil i les polítiques de joventut (Tram. 302-00021/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 46, 37)

 • 18

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política

  Substanciació.

 • 21

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la sobirania fiscal (Tram. 302-00024/09)

  Debat i votació.

 • 22

  Proposició de llei del recurs de cassació en matèria de dret civil a Catalunya (Tram. 202-00013/09)

  Debat de totalitat

 • 23

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política d'integració dels immigrants (Tram. 302-00023/09)

  Debat i votació.

 • 24

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la coordinació i l'impuls de la política lingüística (Tram. 302-00022/09)

  Debat i votació.

 • 25

  Interpel·lació al Govern sobre la política sanitària (Tram. 300-00035/09)

  Substanciació.

 • 25

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la retallada pressupostària en l'àmbit de l'ensenyament

  Substanciació.

 • 26

  Interpel·lació al Govern sobre les mesures d'estímul econòmic, de creació d'ocupació i de suport a emprenedors i a autònoms (Tram. 300-00036/09)

  Substanciació.

 • 26

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures preses en matèria d'ocupació

  Substanciació.

 • 27

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les perspectives de la temporada turística 2011-2012 amb relació als mercats emissors internacionals

  Substanciació.

 • 27

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el desplegament de la Llei 2/2004, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial (Tram. 302-00019/09)

  Debat i votació.

 • 28

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les obres d'execució de la carretera C-15 entre el Garraf, l'Alt Penedès, l'Anoia i el Bages

  Substanciació.

 • 28

  Interpel·lació al Govern sobre la retallada pressupostària en l'àmbit de la salut (Tram. 300-00037/09)

  Substanciació.

 • 29

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions relatives a la Resolució 671/VIII, sobre el món agrari

  Substanciació.

 • 29

  Designació dels diputats interventors per al període pressupostari del 2011 (Tram. 231-00001/09)

  Designació.

 • 30

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el manteniment de la qualitat dels programes d'assistència sanitària pública

  Substanciació.

 • 30

  Projecte de pressupost del Parlament per al 2011 (Tram. 230-00001/09)

  Debat i votació del dictamen.

 • 31

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de l'educació i les condicions professionals del professorat

  Substanciació.

 • 31

  Interpel·lació al Govern sobre el futur de l'aeroport de Lleida-Alguaire (Tram. 300-00039/09)

  Substanciació.

 • 32

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el present i el futur de l'energia nuclear a Catalunya (Tram. 302-00025/09)

  Debat i votació.

 • 32

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els motius de la cessió de centres escolars públics per a la consulta sobre la independència del 10 d'abril de 2011

  Substanciació.

 • 33

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les intencions amb relació a l'aplicació de la sisena hora

  Substanciació.

 • 33

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les relacions amb l'Ajuntament de Barcelona (Tram. 302-00020/09)

  Debat i votació.

 • 34

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre l'actualitat política

  Substanciació.

 • 35

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics

  Substanciació.

 • 36

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política

  Substanciació.

 • 37

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política

  Substanciació.

 • 38

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política

  Substanciació.