Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 12 de maig de 2010
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Informe del Síndic de Greuges al Parlament corresponent al 2009 (Tram. 360-00013/08)

  Síndic de Greuges

  Presentació de l'informe.

  (Informe: BOPC, 644, 3)

 • 2

  Projecte de llei dels drets i les oportunitats de la infància i l'adolescència (Tram. 200-00064/08)

  Comissió de Benestar i Immigració

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 517, 27; esmenes a la totalitat: BOPC, 555, 49; informe: BOPC, 689, 3; dictamen: BOPC, 696, 3)

 • 3

  Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2010-2013 (Tram. 200-00079/08)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 608, 7; informe: BOPC, 692, 3; dictamen: BOPC, 699, 13)

 • 5

  Projecte de llei del Consell de Governs Locals (Tram. 200-00068/08)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 540, 14; informe: BOPC, 694, 3; dictamen: BOPC, 699, 3)

 • 7

  Interpel·lació al Govern sobre la propera temporada turística (Tram. 300-00282/08)

  Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 8

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de contenció de la despesa (Tram. 300-00284/08)

  Oriol Pujol i Ferrusola, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 10

  Interpel·lació al Govern sobre les mancances del sistema educatiu (Tram. 300-00283/08)

  Grup Mixt

  Substanciació.

 • 12

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la desocupació dels joves (Tram. 302-00235/08)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 698, 30)

 • 13

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de la formació professional (Tram. 302-00236/08)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 698, 31)

 • 14

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió de la immigració irregular (Tram. 302-00234/08)

  Debat i votació.

 • 14

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política actual

  Substanciació.

 • 15

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política actual

  Substanciació.

 • 15

  Projecte de llei de declaració del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, de dues reserves naturals parcials i d'una reserva natural integral (Tram. 200-00081/08)

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

 • 16

  Projecte de llei de l'Agència Catalana d'Inspecció de Treball (Tram. 200-00062/08)

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

 • 16

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics

  Substanciació.

 • 17

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques que afecten el Cos de Mossos d'Esquadra (Tram. 300-00285/08)

  Substanciació.

 • 17

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política actual

  Substanciació.

 • 18

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics

  Substanciació.

 • 19

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'habitatge social

  Substanciació.

 • 20

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el comportament de les cooperatives davant la crisi econòmica

  Substanciació.

 • 21

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el recurs presentat per Endesa contra el Pla sectorial dels cabals de manteniment

  Substanciació.

 • 22

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió de l'aplicació de la Llei de l'Estat 39/2009, relativa a les persones en situació de dependència

  Substanciació.

 • 23

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els elements de promoció turística per Internet

  Substanciació.

 • 24

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política

  Substanciació.

 • 26

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el decret relatiu a la pirotècnia i els cartutxos aprovat pel Govern de l'Estat

  Substanciació.