Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 28 d'abril de 2010
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 2

  Projecte de llei d'acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya (Tram. 200-00063/08)

  Comissió de Benestar i Immigració

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 492, 29; esmenes a la totalitat: BOPC, 531, 5; informe: BOPC, 653, 3; dictamen: BOPC, 654, 3; dictamen del Consell Consultiu: BOPC, 684, 3)

 • 7

  Interpel·lació al Govern sobre la desocupació dels joves (Tram. 300-00279/08)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 9

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la legislació estatal relativa als ports d'interès general (Tram. 302-00230/08)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 682, 5)

 • 11

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política

  Substanciació.

 • 11

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la imposició de límits de velocitat variables als accessos a l'àrea metropolitana de Barcelona (Tram. 302-00232/08)

  Grup Mixt

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 682, 7)

 • 12

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política

  Substanciació.

 • 12

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la crisi econòmica i la desocupació (Tram. 302-00233/08)

  Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 682, 7)

 • 13

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics

  Substanciació.

 • 13

  Proposició de llei de modificació de l'apartat 4 de l'article 17 de la Llei 5/1994, del 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya (Tram. 202-00070/08)

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

 • 14

  Interpel·lació al Govern sobre la situació de la formació professional (Tram. 300-00280/08)

  Substanciació.

 • 14

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política

  Substanciació.

 • 15

  Interpel·lació al Govern sobre la gestió de la immigració irregular (Tram. 300-00278/08)

  Substanciació.

 • 15

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics

  Substanciació.

 • 16

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques de seguretat laboral i de prevenció de riscos laborals

  Substanciació.

 • 16

  Procediment per a elegir dos vocals de la Comissió Executiva de la Junta de Museus de Catalunya (Tram. 284-00042/08)

  Designació.

 • 17

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les retallades en l'àmbit de les polítiques educatives

  Substanciació.

 • 17

  Decret llei 2/2010, del 30 de març, pel qual es modifica la Llei 11/2007, de l'11 d'octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 203-00005/08)

  Debat i votació sobre la convalidació o derogació del decret llei.

 • 18

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'acord de mobilitat amb el Consell Comarcal del Maresme

  Substanciació.

 • 18

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'Agència Catalana de l'Aigua (Tram. 302-00231/08)

  Debat i votació.

 • 19

  Interpel·lació al Govern sobre la situació institucional i el desplegament de l'Estatut (Tram. 300-00281/08)

  Substanciació.

 • 19

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'Hospital Transfronterer de Puigcerdà (Cerdanya)

  Substanciació.

 • 20

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la manca de consens en el traçat de la carretera B-40 del Pla territorial metropolità de Barcelona

  Substanciació.

 • 21

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la supressió de serveis educatius als centres d'ensenyament

  Substanciació.

 • 22

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la presència de les llengües oficials a les seus electròniques de la Generalitat

  Substanciació.

 • 23

  Projecte de llei de polítiques de joventut

  Debat de totalitat.

 • 24

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política

  Substanciació.

 • 33

  Proposta de resolució sobre la constitucionalitat de l'Estatut i la renovació del Tribunal Constitucional

  Debat i votació de les esmenes presentades.