Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 24 de març de 2010
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 7

  Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica del poder judicial en matèria de marques comunitàries (Tram. 270-00010/08)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 464, 69)

 • 10

  Interpel·lació al Govern sobre la situació econòmica general (Tram. 300-00273/08)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 12

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la realitat social dels catalans (Tram. 302-00222/08)

  José Domingo Domingo, del Grup Mixt

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 652, 40)

 • 14

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el desplegament de la Llei de l'Estat 39/2006, relativa a la dependència (Tram. 302-00224/08)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 652, 41)

 • 15

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el desplegament territorial de la televisió digital terrestre i l'apagada analògica (Tram. 302-00225/08)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 652, 42)

 • 16

  Preguntes amb resposta oral.

  (Seran substanciades el dia 24 de març, a les 16.00 h.)

 • 16

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política

  Substanciació.

 • 17

  Interpel·lació al Govern sobre la situació viscuda a Catalunya a conseqüència de la nevada del 8 de març de 2010 (Tram. 300-00272/08)

  Substanciació.

 • 17

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics

  Substanciació.

 • 18

  Interpel·lació al Govern sobre la política d'inversions en conservació i millora de les infraestructures elèctriques (Tram. 300-00270/08)

  Substanciació.

 • 18

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el seguiment i el control de l'expedient de regulació d'ocupació de Nissan

  Substanciació.

 • 19

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la construcció de la variant de la carretera N-260 al pas per Gerri de la Sal

  Substanciació.

 • 19

  Projecte de llei de l'Agència Catalana d'Inspecció de Treball (Tram. 200-00062/08)

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

 • 20

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'augment de l'impost sobre el valor afegit

  Substanciació.

 • 20

  Interpel·lació al Govern sobre el tall de subministrament elèctric a les comarques de Girona a conseqüència de la nevada del 8 de març de 2010 (Tram. 300-00271/08)

  Substanciació.

 • 21

  Projecte de llei d'acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya (Tram. 200-00063/08)

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

 • 21

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la igualtat en les empreses

  Substanciació.

 • 22

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures per a pal·liar les pèrdues provocades per la nevada del 8 de març de 2010

  Substanciació.

 • 22

  Projecte de llei de bases de delegació en el Govern per a l'adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior (Tram. 200-00075/08)

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

 • 23

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió i el funcionament dels serveis de protecció civil després de la nevada del 8 de març de 2010

  Substanciació.

 • 23

  Dictamen de la Comissió d'Investigació sobre l'Incendi Forestal d'Horta de Sant Joan (Tram. 261-00001/08)

  Debat i votació del document que recull el resultat dels treballs de la comissió.

 • 24

  Projecte de llei d'accés a l'assistència sanitària de cobertura pública a càrrec del Servei Català de la Salut (Tram. 200-00088/08)

  Debat de totalitat.

 • 24

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics

  Substanciació.

 • 25

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de salut (Tram. 302-00223/08)

  Debat i votació.

 • 25

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política

  Substanciació.

 • 26

  Projecte de llei sobre el procediment de designació dels senadors i senadores que representen la Generalitat al Senat (Tram. 200-00066/08)

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

 • 26

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política

  Substanciació.

 • 27

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política

  Substanciació.

 • 38

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el compliment dels objectius de la Plataforma d'Acció de Beijing en polítiques de gènere

  Substanciació.