Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 10 de març de 2010
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 2

  Projecte de llei de consultes populars per via de referèndum de Catalunya (Tram. 200-00059/08)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Debat i votació del dictamen de la Comissió, de les esmenes reservades i de les esmenes subsegüents al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries.

  (Text presentat: BOPC, 453, 41; esmenes a la totalitat: BOPC, 483, 6; informe: BOPC, 616, 3; dictamen: BOPC, 621, 3; dictamen del Consell Consultiu: BOPC, 643, 20)

 • 8

  Proposta de resolució sobre el rebuig de la ubicació d'un magatzem temporal centralitzat de residus nuclears a Ascó (Ribera d'Ebre) (Tram. 250-02627/08)

  Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 627, 69)

 • 9

  Procediment per a elegir un membre o una membre del Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (Tram. 284-00033/08)

  Presidència de la Generalitat

  Designació.

  (Proposta de candidats: BOPC, 639, 6)

 • 25

  Procediment per a elegir un membre o una membre del Consell Assessor de RTVE a Catalunya (Tram. 284-00043/08)

  Designació.

 • 26

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el règim de pagament dels serveis educatius i d'iniciativa social (Tram. 302-00218/08)

  Debat i votació.

 • 27

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les infraestructures (Tram. 302-00219/08)

  Debat i votació.

 • 28

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la funció pública (Tram. 302-00220/08)

  Debat i votació.

 • 29

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de la indústria a les comarques centrals

  Substanciació.

 • 29

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de desenvolupament en matèria de societat del coneixement (Tram. 302-00221/08)

  Debat i votació.

 • 30

  Projecte de llei de vegueries (Tram. 200-00085/08)

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

 • 31

  Projecte de llei de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (Tram. 200-00084/08)

  Debat de totalitat.

 • 32

  Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 41.2 del Reglament)

 • 33

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de salut (Tram. 300-00267/08)

  Substanciació.

 • 34

  Interpel·lació al Govern sobre el desplegament de la Llei de l'Estat 39/2006, relativa a la dependència (Tram. 300-00268/08)

  Substanciació.

 • 35

  Interpel·lació al Govern sobre el desplegament territorial de la televisió digital terrestre i l'apagada analògica (Tram. 300-00269/08)

  Substanciació.

 • 36

  Procediment per a elegir un membre o una membre del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili (Tram. 284-00041/08)

  Designació.

 • 37

  Interpel·lació al Govern sobre la realitat social dels catalans (Tram. 300-00266/08)

  Substanciació.

 • 38

  Procediment per a elegir un membre o una membre del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra (Tram. 284-00040/08)

  Designació.

 • 39

  Projecte de llei de la Sindicatura de Comptes (Tram. 200-00086/08)

  Debat de totalitat.

 • 40

  Procediment per a elegir un membre o una membre del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya (Tram. 284-00039/08)

  Designació.

 • 41

  Projecte de llei de regulació de l'impost sobre successions i donacions (Tram. 200-00087/08)

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

 • 42

  Procediment per a elegir un membre o una membre del Consell Social de la Universitat de Lleida (Tram. 284-00038/08)

  Designació.

 • 43

  Procediment per a elegir un membre o una membre del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona (Tram. 284-00035/08)

  Designació.

 • 44

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política

  Substanciació.

 • 44

  Procediment per a elegir un membre o una membre del Consell Social de la Universitat de Barcelona (Tram. 284-00036/08)

  Designació.

 • 45

  Proposició de llei d'avaluació de les càrregues administratives per a l'activitat productiva, especialment les petites i mitjanes empreses, de la nova regulació del Govern de Catalunya (Tram. 202-00052/08)

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

 • 45

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política

  Substanciació.

 • 46

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política

  Substanciació.

 • 47

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics

  Substanciació.

 • 48

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política

  Substanciació.

 • 49

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics

  Substanciació.

 • 50

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la modificació del Pla territorial metropolità de Barcelona

  Substanciació.

 • 51

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la repercussió de la quota corresponent a la investigació de residus de la taxa per activitats de control i inspecció sanitària en escorxadors, sales d'especejament i altres establiments alimentaris subjectes a control oficial

  Substanciació.

 • 52

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els mecanismes per a afrontar la morositat a les administracions públiques

  Substanciació.

 • 53

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les declaracions del conseller d'Innovació, Universitats i Empresa arran dels incidents ocorreguts a Salt (Gironès)

  Substanciació.

 • 54

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la inversió en salut al Vallès Occidental arran de l'aplicació del Pla sanitari

  Substanciació.