Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 20 de maig de 2009
Hora:
12:00h En acabar la sessió plenària núm. 56
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Procediment per a elegir el director o directora de l'Oficina Antifrau de Catalunya (Tram. 284-00023/08)

  Grups parlamentaris

  Designació.

  (Proposta de candidats: BOPC, 410, 10)

 • 2

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'un diputat (Tram. 234-00040/08)

  Comissió de l'Estatut dels Diputats

  Debat i votació del dictamen de la comissió.

 • 3

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'una diputada (Tram. 234-00041/08)

  Comissió de l'Estatut dels Diputats

  Debat i votació del dictamen de la comissió.

 • 4

  Proposició de llei de modificació de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic (Tram. 202-00041/08)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 288, 28)

 • 5

  Proposició de llei de modificació de la Llei 5/1994, del 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya (Tram. 202-00060/08)

  Grup Mixt

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 407, 26)

 • 7

  Interpel·lació al Govern sobre les mesures urgents necessàries per a evitar la regressió del delta de l'Ebre (Tram. 300-00210/08)

  Juan Bertomeu i Bertomeu, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 8

  Interpel·lació al Govern sobre l'adopció de mesures per a regular el dret a la interrupció del tractament del suport vital (Tram. 300-00211/08)

  Grup Mixt

  Substanciació.

 • 13

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'increment de la desocupació en el context de crisi econòmica (Tram. 302-00171/08)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 467, 12)

 • 14

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les infraestructures estratègiques (Tram. 302-00172/08)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 467, 13)

 • 15

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política econòmica i laboral per a crear ocupació (Tram. 302-00170/08)

  Debat i votació.

 • 16

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política

  Substanciació.

 • 16

  Interpel·lació al Govern sobre l'impacte pressupostari en les finances de la Generalitat de les mesures formulades pel Govern de l'Estat (Tram. 300-00212/08)

  Substanciació.

 • 17

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política

  Substanciació.

 • 17

  Proposició de llei d'addició dels articles 8 bis, 8 ter i 9 bis a la Llei 18/2003, de 4 del juliol, de suport a les famílies (Tram. 202-00061/08)

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

 • 18

  Interpel·lació al Govern sobre l'agricultura i la ramaderia (Tram. 300-00213/08)

  Substanciació.

 • 18

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política

  Substanciació.

 • 19

  Interpel·lació al Govern sobre l'articulació i l'impuls de l'Euroregió (Tram. 300-00214/08)

  Substanciació.

 • 19

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics

  Substanciació.

 • 20

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política

  Substanciació.

 • 21

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics

  Substanciació.

 • 22

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les perspectives que ofereix el finançament autonòmic

  Substanciació.

 • 23

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la construcció d'una central tèrmica a Mequinensa (Baix Cinca, Aragó)

  Substanciació.

 • 24

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el pagament d'ajuts a les famílies

  Substanciació.

 • 25

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la zona de protecció especial per als ocells que ha proposat en l'àmbit del canal Segarra-Garrigues

  Substanciació.

 • 26

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques d'igualtat d'oportunitats en el mercat de treball

  Substanciació.

 • 28

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la proposta del Govern de l'Estat relativa al pla d'ajuts directes al sector de l'automòbil

  Substanciació.