Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 6 de maig de 2009
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Projecte de llei d'espectacles públics i activitats recreatives (Tram. 200-00026/08)

  Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 123, 48; esmenes a la totalitat: BOPC, 153, 5; informe: BOPC, 451, 3)

 • 2

  Projecte de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya (Tram. 200-00061/08)

  Proposta de tramitació en lectura única.

 • 2

  Declaració del Parlament de Catalunya amb motiu del Dia d'Europa

  Substanciació.

 • 3

  Proposició de llei de modificació de la Llei 7/1993, de carreteres (Tram. 202-00055/08)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 393, 40)

 • 4

  Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de l'article 91.2 de la Llei 37/1992, de l'impost sobre el valor afegit (Tram. 270-00009/08)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 414, 79)

 • 5

  Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a minimitzar els efectes del canvi climàtic sobre el delta de l'Ebre (Tram. 300-00205/08)

  Daniel Pi i Noya, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 6

  Interpel·lació al Govern sobre la política econòmica i laboral per a crear ocupació (Tram. 300-00206/08)

  Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 7

  Interpel·lació al Govern sobre l'increment de la desocupació en el context de crisi econòmica (Tram. 300-00207/08)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 9

  Interpel·lació al Govern sobre l'impuls de l'Administració electrònica (Tram. 300-00209/08)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 10

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'estat del programa i el calendari de vacunacions sistemàtiques (Tram. 302-00165/08)

  Grup Mixt

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 449, 20)

 • 11

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la repercussió de la crisi econòmica en el sector pesquer (Tram. 302-00166/08)

  Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 449, 20)

 • 12

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques socials en el context de crisi econòmica (Tram. 302-00167/08)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 449, 21)

 • 13

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política en matèria de joc (Tram. 302-00168/08)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 449, 22)

 • 14

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques en matèria de joventut (Tram. 302-00169/08)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 449, 22)

 • 15

  Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures estratègiques (Tram. 300-00208/08)

  Substanciació.

 • 16

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política

  Substanciació.

 • 17

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política

  Substanciació.

 • 18

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política

  Substanciació.

 • 19

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics

  Substanciació.

 • 20

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política

  Substanciació.

 • 21

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics

  Substanciació.

 • 22

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'aplicació del títol VI de l'Estatut d'autonomia

  Substanciació.

 • 23

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'informe elaborat pel Consell de l'Audiovisual de Catalunya a instàncies del conseller d'Interior, Relacions Institucionals i Participació

  Substanciació.

 • 24

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el desplegament de l'Agència de Protecció de la Salut

  Substanciació.

 • 25

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el compliment dels compromisos de política social en l'àmbit de la dependència

  Substanciació.

 • 26

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'evolució del mercat de treball

  Substanciació.

 • 27

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el traçat de l'autopista A-68 entre Aragó i la connexió amb el litoral mediterrani

  Substanciació.

 • 28

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions del Departament de Salut amb relació a la grip nova

  Substanciació.

 • 30

  Projecte de llei pel qual es modifiquen determinats preceptes relatius a l'interès de demora del Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i de la Llei 15/2008, del 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per al 2009

  Proposta de tramitació en lectura única.