Notícies

La Mesa acorda la suspensió dels drets i deures parlamentaris de Laura Borràs

Dijous, 28 de juliol de 2022. Palau del Parlament

Els membres de la Mesa abans de començar la reunió

Parlament de Catalunya. 2022

Vegeu la galeria d'imatges (1 imatge/s)

La Mesa ha acordat per majoria aquest migdia, amb efectes des de l'adopció de l'acord, suspendre Laura Borràs de tots els drets i deures com a diputada que estableix el Reglament, i, en conseqüència, de totes les seves atribucions com a presidenta.

L'acord ha estat pres en aplicació de l'article 25.4 del Reglament, que estableix que:

"En els casos en què l'acusació sigui per delictes vinculats a la corrupció, la Mesa del Parlament, una vegada sigui ferm l'acte d'obertura del judici oral i en tingui coneixement, ha d'acordar la suspensió dels drets i deures parlamentaris de manera immediata. Si es plantegen dubtes sobre el tipus de delicte o sobre el règim d'incompatibilitats aplicable al llarg de la suspensió, cal el dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats."

A partir de la suspensió de tots els drets i deures de Borràs cal aplicar ara l'article 40 del Reglament, que regula les funcions de les vicepresidències:

"En cas de vacant, absència o impediment del president del Parlament, els vicepresidents, per ordre consecutiu, l'han de substituir amb els mateixos drets, deures i atribucions. Així mateix, també per ordre, han de complir qualsevol altra funció que els encomanin el president i la Mesa. La representació de la cambra que té el president del Parlament només pot ésser delegada, si escau, en un dels vicepresidents."