Notícies

El Parlament comença dilluns un nou període de sessions amb trenta-cinc iniciatives legislatives en tràmit

La setmana que ve es reuneixen la Mesa i la Junta de Portaveus, i es reprenen també les sessions de les comissions

Divendres, 14 de gener de 2022. Palau del Parlament

Un moment del darrer ple, el 23 de desembre, en què la cambra va aprovar els pressupostos de la Generalitat per al 2022

Parlament de Catalunya (Sergio Ramos Ladevesa). 2021

Vegeu la galeria d'imatges (1 imatge/s)

El Parlament iniciarà dilluns el tercer període de sessions d'aquesta legislatura amb trenta-cinc iniciatives legislatives en tràmit, de les quals tres són projectes de llei, vint-i-set, proposicions de llei dels grups parlamentaris i cinc, fruit d'iniciatives legislatives populars (ILP). Aquest nou període de sessions acabarà el 31 juliol.

Dimarts es reuniran la Mesa i la Junta de Portaveus per, entre altres qüestions, acordar l'ordre del dia del primer ple d'aquest període, previst per al 25, el 26 i el 27 de gener. A partir de dilluns es reprendran també les reunions de les comissions i les ponències, que es faran en format telemàtic per prevenir els contagis de covid.

Iniciatives legislatives en tràmit

Els tres projectes de llei actualment en tràmit són: el de la ciència de Catalunya, el primer presentat pel Govern i que es tramita en ponència i comissió després que el novembre superés el debat de totalitat; el de creació del Fons Complementari de Riscos de la Generalitat de Catalunya, provinent d'un decret llei que el Ple va acordar de tramitar com a projecte després de validar-lo i que és el que es troba en un punt més avançat de la tramitació, i el projecte pel qual s'estableixen mesures organitzatives en l'àmbit de l'atenció sociosanitària, provinent també d'un decret llei i que és en la fase inicial de la tramitació.

Pel que fa a les proposicions de llei dels grups, n'hi ha cinc en la fase de tramitació en ponència i comissió després d'haver superat els debats de totalitat corresponents. Són la d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional (ERC, JxCat, CUP i ECP), la d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (CUP), la de memòria democràtica de Catalunya (PSC-Units), la de la internalització del transport sanitari (CUP) i la de millora urbana, ambiental i social dels barris i les viles (ECP).

Dinou iniciatives legislatives més dels grups, entre les quals una proposta per presentar una proposició de llei al Congrés dels Diputats, són a punt perquè el Ple en faci el debat de totalitat en la sessió que acordi la Junta de Portaveus, mentre que tres més són en el termini de presentació d'esmenes a la totalitat o en algun tràmit previ.

A l'últim, pel que fa a les proposicions provinents d'ILP, n'hi ha cinc que continuen la tramitació en ponència i comissió després d'haver superat els debats de totalitat en legislatures anteriors. Són la de mesures urgents per a l'habitatge, la de la Llei electoral de Catalunya, la de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, la de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya, i la de l'esport i l'activitat física de Catalunya, que es tramita conjuntament amb una proposició de llei de JxCat, ERC i el PSC-Units.

Dues ILP més, sobre la llei de protecció dels animals i sobre la creació d'un cos de tècnics ambientòlegs, estan pendents que les comissions promotores iniciïn els tràmits previs a la recollida de signatures o comuniquin que retiren la iniciativa. A diferència de la resta d'iniciatives legislatives, les ILP no decauen al final de la legislatura.

Designacions pendents

D'altra banda, el Parlament té pendent la renovació d'un centenar de càrrecs per finiment de mandat, entre els quals el síndic de greuges, els set síndics de la Sindicatura de Comptes, cinc membres del Consell de Garanties Estatutàries, els cinc membres del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, els set del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i el director de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Aquestes designacions les ha de fer el Ple d'acord amb diversos procediments que estableixen l'Estatut, el Reglament del Parlament i altres normes específiques.