Notícies

El Parlament tanca l'any amb les dues primeres lleis aprovades i trenta-cinc iniciatives legislatives en tràmit

Des de l'inici de la legislatura, la cambra ha validat setze decrets llei, vuit durant l'últim període de sessions

Dimecres, 29 de desembre de 2021. Palau del Parlament

El Parlament tanca l'any amb les dues primeres lleis aprovades i trenta-cinc iniciatives legislatives en tràmit

Parlament de Catalunya (Sergio Ramos Ladevesa). 2021

Vegeu la galeria d'imatges (1 imatge/s)

El Parlament ha aprovat al final del segon període de sessions les dues primeres lleis d'aquesta legislatura: la dels pressupostos de la Generalitat per al 2022 i la de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic. El període de sessions acaba amb trenta-cinc iniciatives legislatives en tràmit, de les quals tres són projectes de llei, vint-i-set, proposicions de llei dels grups parlamentaris, i cinc, fruit d'iniciatives legislatives populars.

El segon període de sessions acaba el 31 de desembre i el tercer començarà el 15 de gener. El primer ple passades les vacances de Nadal està previst per als dies 25, 26 i 27 de gener, segons el calendari acordat per la Mesa i la Junta de Portaveus.

L'últim ple del mes de desembre va aprovar, el dia 23, la Llei de pressupostos de la Generalitat per al 2022 i la Llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, també coneguda com a "llei d'acompanyament dels pressupostos". Des de l'inici de la legislatura, el Parlament també ha validat setze decrets llei, vuit al primer període de sessions i vuit al segon.

Balanç d'activitat de la cambra
Des de la sessió constitutiva del Parlament, el passat 12 de març, el Parlament ha fet vint-i-una sessions plenàries, que han sumat un total de 248 hores de reunió. Entre els plens celebrats, a més del de constitució de la cambra i dels dos debats d'investidura, el Parlament ha fet també el primer debat de política general amb Pere Aragonès com a president de la Generalitat, que va tenir lloc entre el 28 i el 30 de setembre, i el debat monogràfic sobre la salut mental, que es va fer durant el penúltim ple.

Des de l'inici de la legislatura, el Ple ha fet dotze sessions de control, durant les quals el president de la Generalitat ha respost noranta-sis preguntes, i els consellers, cent seixanta-vuit. També s'han substanciat noranta-una interpel·lacions i s'han debatut i votat setanta-quatre mocions, de les quals se n'han aprovat cinquanta-vuit.

El segon període de sessions va començar a mitjans d'agost amb un nombre reduït de diputats al saló de sessions, a causa de les mesures per prevenir contagis de la covid, que s'han tornat a aplicar des de la setmana passada. El Ple s'ha reunit amb els 135 diputats asseguts als seus escons només durant dos mesos, entre el 19 d'octubre i el 17 de desembre.

Des del començament de legislatura, les comissions s'han reunit en 167 sessions, que sumen 329 hores de reunió, i durant les quals s'han aprovat 149 resolucions, s'han substanciat 144 preguntes orals i s'han fet 161 compareixences i sessions informatives. La Mesa ha tingut cinquanta reunions i la Junta de Portaveus, trenta-una.

Projectes de llei en tràmit
Actualment, hi ha a la cambra tres projectes de llei en tràmit: el Projecte de llei de la ciència de Catalunya, que va ser el primer presentat pel Govern, i que s'està tramitant en ponència i comissió després de superar el debat de totalitat al novembre; el Projecte de llei de creació del Fons Complementari de Riscos de la Generalitat de Catalunya, provinent d'un decret llei que el Ple va acordar de tramitar com a projecte després de validar-lo, i que és el que està més avançat en la tramitació, i el Projecte de llei pel qual s'estableixen mesures organitzatives en l'àmbit de l'atenció sociosanitària, provinent també d'un decret llei i la tramitació del qual tot just comença.

Proposicions de llei
Pel que fa a les proposicions de llei dels grups, n'hi ha cinc en la fase de tramitació en ponència i comissió, després de superar els debats de totalitat corresponents. Són les proposicions de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional (ERC, JxCat, CUP i ECP), d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (CUP), de memòria democràtica de Catalunya (PSC-Units), per a la internalització del transport sanitari (CUP) i de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (ECP).

Dinou iniciatives legislatives més dels grups, una de les quals és una proposta per presentar una proposició de llei al Congrés dels Diputats, estan a punt de sotmetre's al debat de totalitat en la sessió del Ple que acordi la Junta de Portaveus, mentre que dues més es troben en el tràmit de presentació d'esmenes a la totalitat i una està pendent que s'obri el termini per poder-n'hi presentar.

A l'últim, pel que fa a les proposicions provinents d'iniciatives legislatives populars (ILP), n'hi ha cinc que es continuen tramitant en ponència i comissió, després de superar els debats de totalitat en legislatures anteriors. Són la de mesures urgents per a l'habitatge, la de la Llei electoral de Catalunya, la de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, la de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya, i la de l'esport i l'activitat física de Catalunya, que es tramita conjuntament amb una proposició de llei de JxCat, ERC i el PSC-Units.
Dues ILP més, sobre la llei de protecció dels animals i sobre la creació d'un cos de tècnics ambientòlegs, estan pendents que les comissions promotores iniciïn els tràmits previs a la recollida de signatures o comuniquin que retiren la iniciativa. A diferència de la resta d'iniciatives legislatives, les ILP no decauen al final de la legislatura.

Designacions pendents
El Parlament té pendent la renovació d'un centenar de càrrecs per finiment de mandat, entre els quals hi ha el Síndic de Greuges, els set síndics de la Sindicatura de Comptes, cinc membres del Consell de Garanties Estatutàries, els cinc membres del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, els set membres del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i el director o directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, entre altres. Aquestes designacions les ha de fer el Ple d'acord amb diversos procediments que estableixen l'Estatut, el Reglament del Parlament i altres normes específiques.