Notícies

El Parlament té vint-i-set iniciatives legislatives en tràmit

Dilluns, 13 de setembre de 2021. Palau del Parlament

Vista general d'un moment de la darrera sessió plenària, el 29 de juliol

Parlament de Catalunya. 2021

Vegeu la galeria d'imatges (1 imatge/s)

El Parlament arrenca el segon període de sessions d'aquesta legislatura amb vint-i-set iniciatives legislatives en tràmit, de les quals dues són projectes de llei, vint, proposicions de llei dels grups parlamentaris i cinc, fruit d'iniciatives legislatives populars (ILP).

És previst que el primer ple sigui el del debat de política general i que es faci el 28, el 29 i el 30 de setembre, segons el calendari de sessions acordat per la Mesa i la Junta de Portaveus al juliol.

Els dos projectes de llei en tràmit són el de la ciència de Catalunya, el primer que presenta el Govern aquesta legislatura, i el de creació del Fons Complementari de Riscos de la Generalitat de Catalunya, que prové d'un decret llei que el Ple, després de validar-lo, va acordar que es tramités com a projecte (durant la tramitació i fins que el projecte no s'aprova definitivament el decret continua en vigor).

Els grups ja poden presentar esmenes a la totalitat al projecte del fons de riscos, que en aquest cas no poden ser de devolució, sinó que han de proposar un text alternatiu, i properament s'obrirà també el termini perquè en puguin presentar al Projecte de llei de la ciència. Després correspon a la Junta de Portaveus acordar la inclusió d'aquestes iniciatives en l'ordre del dia d'un ple per fer-ne el debat de totalitat.

Tramitacions més avançades
Pel que fa a les proposicions de llei dels grups, n'hi ha dues que ja estan en la fase de tramitació en comissió i ponència després que al juliol ja superessin els debats de totalitat respectius: la d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional (ERC, JxCat, CUP i ECP) i la d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (CUP). Amb relació a la primera, divendres van començar les compareixences en ponència d'experts i d'organitzacions o sectors interessats en la regulació.

Quatre proposicions més són a punt perquè el Ple en faci el debat de totalitat en la sessió que la Junta de Portaveus acordi. Són la de rebaixa de l'impost sobre la renda de les persones físiques (PPC), la d'eliminació dels privilegis de caràcter retributiu dels expresidents de la Generalitat i del Parlament (Vox), la de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (ECP) i la de principis d'urgent aplicació als drets de les persones amb problemes de salut mental i llurs familiars (Cs).

Les altres catorze iniciatives legislatives dels grups, una de les quals és una proposta per presentar una proposició de llei al Congrés dels Diputats, es troben majoritàriament en el tràmit de presentació d'esmenes a la totalitat, o en algun cas estan pendents de l'obertura del termini per presentar-les o de l'admissió a tràmit de la proposició.

A l'últim, pel que fa a les proposicions provinents d'ILP, n'hi ha cinc que ja van superar el debat de totalitat en legislatures anteriors i que en l'actual han reprès la tramitació en comissió i ponència. Són la de mesures urgents per a l'habitatge, la de la llei electoral de Catalunya, la de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, la de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya, i la de l'esport i l'activitat física de Catalunya, que es tramita conjuntament amb una proposició de llei de JxCat, ERC i el PSC-Units.

Una altra ILP, la de la Proposició de llei de declaració del Parc Natural del Montseny, de paratges naturals d'interès nacional i de reserves naturals integrals, és en la fase de la recollida de les cinquanta mil signatures necessàries perquè en comenci la tramitació pròpiament parlamentària. Dues ILP més, sobre la llei de protecció dels animals i sobre la creació d'un cos de tècnics ambientòlegs, estan pendents que les comissions promotores facin els tràmits inicials previs a la recollida de signatures o comuniquin si retiren la iniciativa.

A diferència de la resta d'iniciatives legislatives, les ILP no decauen al final de la legislatura.