Notícies

El ple d'aquesta setmana comença demà al matí amb el debat de la ILP d'universitats i els de les conclusions de les comissions del 155, dels atemptats i del treball autònom

La sessió de control serà dimecres a les 10 h

Dilluns, 20 de juliol de 2020. Palau del Parlament

El Ple votant durant la darrera sessió

Parlament de Catalunya. 2020

Vegeu la galeria d'imatges (1 imatge/s)

El ple començarà demà dimarts a les deu del matí amb el debat de totalitat de la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, del 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, fruit d'una iniciativa legislativa popular (ILP) que va assolir les cinquanta mil signatures necessàries per començar la tramitació parlamentària. Aquest ple, l'últim previst d'aquest període de sessions, acabarà divendres al migdia, però dijous no hi haurà sessió amb motiu de la celebració de la diada de Sant Jordi.

El debat de totalitat de la ILP l'obrirà un representat de la comissió promotora del text, que defensa la rebaixa per llei dels preus públics universitaris. La proposició arriba al Ple sense esmenes de retorn, de manera que, un cop tingut aquest primer debat, podrà continuar la tramitació parlamentària en ponència i comissió abans que torni al Ple perquè en faci el debat i la votació finals. La Mesa va admetre a tràmit la iniciativa el gener de l'any passat, i la comissió de control de les ILP va certificar el març d'enguany que havia aconseguit el suport necessari, amb 62.000 signatures validades.

Comissions d'investigació i d'estudi
Dimarts al matí el Ple també debatrà els dictàmens de les comissions d'investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya i sobre els Atemptats del 17 i el 18 d'Agost de 2017, i també l'informe de la Comissió d'Estudi del Treball Autònom. Els dictàmens i l'informe inclouen les respectives conclusions de cada òrgan. Les votacions es faran a la tarda.

La comissió d'investigació dels atemptats de Barcelona i Cambrils es va constituir el 25 d'abril de 2018, després que el Ple n'aprovés la creació el dia 5, a proposta de JxCat, ERC i la CUP i amb els vots d'aquests grups i del PSC-Units i CatECP i l'abstenció de Cs i el PPC. La comissió, presidida per Jordi Munell (JxCat), va acabar els treballs la setmana passada, el 14 de juliol, amb l'aprovació del dictamen.

La de l'article 155 es va constituir el 6 de novembre de 2018, després que el 4 de juliol la cambra, a proposta de JxCat i ERC, n'aprovés la creació, amb els vots a favor dels grups proposants i de CatECP i la CUP i els contraris de Cs, el PSC-Units i el PPC. La comissió, presidida per Antoni Morral (JxCat), va aprovar el dictamen el passat 16 de juny.

La Comissió d'Estudi del Treball Autònom, proposada per tots els grups i subgrups parlamentaris, també es va aprovar en el ple del 4 de juliol del 2018, per unanimitat, i es va constituir l'11 d'octubre d'aquell any. La va presidir Rafel Bruguera (PSC-Units), i el passat desembre va aprovar l'informe i les conclusions, que la Mesa va acordar que es tramitessin en sessió plenària.

Contenció de lloguers i altres tramitacions en lectura única
Dimarts a la tarda la sessió es reprendrà amb els debats per tramitar en lectura única tres iniciatives: el Projecte de llei de modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya, en relació amb l'establiment de l'obligatorietat de la sessió prèvia sobre mediació en determinats conflictes familiars, i de modificació de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat; la Proposició de llei de l'exempció de copagament als menors orfes tutelats per l'Administració i de modificació de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència (Cs), i la Proposició de llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge (JxCat, ERC, CatECP i CUP). Aquesta darrera proposició l'ha admesa avui a tràmit la Mesa, i la Junta de Portaveus ha acordat ampliar l'ordre del dia del Ple per incloure-hi la proposta de tramitar-la en lectura única.

El projecte de llei té per objectiu fomentar la mediació com a via alternativa a la resolució judicial de determinats conflictes familiars, especialment amb menors implicats, i estableix que els jutges poden decidir si obliguen les parts a participar en una sessió prèvia per conèixer els avantatges d'aquest mètode.

La proposició de Cs modifica la llei perquè els menors orfes tutelats beneficiaris d'una prestació o pensió de la seguretat social siguin totalment eximits de contribuir al cost del servei social que reben. Així mateix, regula el procediment que haurà de seguir l'Administració per gestionar les prestacions o pensions dels menors al seu càrrec.

La proposició de JxCat, ERC, CatECP i la CUP té per objecte regular la contenció i moderació de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatges que es destinin a constituir la residència permanent de l'arrendatari i se situïn en àrees declarades "amb mercat d'habitatge tens". El text regula un règim excepcional de contenció de rendes de lloguer en aquestes zones, i disposa que el Govern presenti en nou mesos un projecte de llei de regulació integral dels contractes d'arrendament de béns.

Decrets llei
El Ple també farà dimarts a la tarda els debats per validar o derogar els decrets llei 24/2020, del 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria de personal, que aprova i regula el complement extraordinari per als professionals sanitaris i de residències arran de la Covid-19, i el 27/2020, del 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, i d'adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la Covid-19, que estableix i regula la facultat de les autoritats sanitàries en situacions de pandèmia d'adoptar mesures per limitar l'activitat, els desplaçaments i la prestació de serveis en determinats territoris.

Acabats els debats, i abans de suspendre la sessió, la cambra votarà els dictàmens i l'informe de les comissions d'investigació i d'estudi, les tres propostes de tramitació en lectura única i els dos decrets llei.

Sessió de control
Dimecres a les deu del matí la cambra farà la sessió de control, primer als consellers i tot seguit al president de la Generalitat, Quim Torra, que respondrà les preguntes sobre l'actualitat política que li formulin els caps de fila o portaveus dels grups de Cs, JxCat, ERC, el PSC-Units i CatECP i del subgrup del PPC.

Els consellers respondran preguntes sobre la situació sanitària, les amenaces digitals a la privacitat dels ciutadans, l'actuació del Departament d'Interior per protegir els drets dels ciutadans a l'ús i el gaudi pacífic de la seva residència (Cs), les polítiques de suport al món local, les Proves d'Accés a la Universitat d'enguany (JxCat), els efectes de la crisi econòmica i social en les persones beneficiàries de prestacions, els recursos econòmics per fer front a les conseqüències de la pandèmia (ERC), el món local (PSC-Units), la gestió dels brots de coronavirus (CatECP) i la manca de planificació i de mitjans en la gestió de la crisi de la Covid-19 (CUP).

Llei d'ordenació del litoral
Acabada la sessió de control, el Ple farà el debat i les votacions finals del Projecte de llei d'ordenació del litoral, que té per finalitats facilitar el desenvolupament sostenible de les zones costaneres, establir mesures de protecció i conservació de les platges naturals, preservar i recuperar les zones costaneres, els ecosistemes i les espècies protegides, prevenir i mitigar el canvi climàtic i els riscos naturals, vetllar per la qualitat i el manteniment de les masses d'aigua i regular l'accés a les platges segons la seva capacitat de càrrega humana per defensar-ne la biodiversitat i les espècies protegides. Així mateix, el text estableix que les platges es classifiquen en urbanes, seminaturals, naturals i de protecció especial, i que aquestes últimes són incompatibles amb instal·lacions i serveis.

Els instruments per aplicar aquesta llei seran el Pla de protecció i ordenació del litoral i els plans d'ús del litoral i de les platges, que hauran de regular, entre altres aspectes, la utilització de les platges i dels passeigs marítims, els serveis de vigilància i salvaments, la seguretat del bany, la instal·lació de serveis de temporada, la inspecció del litoral i les funcions dels agents que l'han de dur a terme.

A l'últim, la llei crea un nou cànon a favor de la Generalitat per a l'explotació de les activitats que requereixen una concessió, els ingressos del qual es destinaran a la conservació del litoral. Resten exemptes del pagament d'aquest cànon, a més de les administracions públiques, les entitats nauticoesportives amb caràcter no lucratiu.

El projecte arriba a l'últim tràmit abans de poder ser aprovat amb una trentena d'esmenes reservades i per ser defensades davant el Ple de Cs, el PSC-Units, CatECP, la CUP i el PPC.

La cambra votarà aquesta iniciativa dimecres a la tarda quan es reprengui la sessió.

Interpel·lacions
Entre dimarts i dimecres, principalment dimecres a la tarda, la cambra substanciarà també nou interpel·lacions als consellers, sobre la gestió econòmica (PSC-Units), la política pressupostària de la Generalitat (Cs), el confinament de Lleida i el baix Segrià (PSC-Units), la política industrial (CatECP), els actius de Catalunya en l'economia productiva vinculada a les ciències de la vida (JxCat), les polítiques de foment i desplegament de les infraestructures de comunicacions electròniques (JxCat), l'espionatge a representants polítics (ERC), la desinformació i la manca de transparència en l'actuació de la Generalitat a l'exterior (Cs) i el balanç de la política general del Govern (PPC).

Mocions
Dijous no hi haurà sessió, que és previst que es reprengui divendres a les nou del matí amb els debats i les votacions de sis mocions, sobre les polítiques de seguretat (PSC-Units), l'estratègia per garantir el dret a l'habitatge (CatECP), els mitjans de comunicació públics autonòmics (Cs), els efectes, els reptes i les oportunitats digitals arran de la pandèmia de Covid-19 (Cs), la transparència, les eines de control democràtic i el compromís contra la corrupció (ERC) i la política general i les prioritats de país (CUP).