Notícies

El Parlament aprova el primer pla d'igualtat de gènere de la cambra

Inclou 84 accions i és un dels més ambiciosos del parlamentarisme europeu

Dimarts, 14 de gener de 2020. Palau del Parlament

La Mesa presenta el Pla d'igualtat de gènere del Parlament de Catalunya 2020-2023

Parlament de Catalunya. 2020

Vegeu la galeria d'imatges (1 imatge/s)

El Parlament ha aprovat per unanimitat el Pla d'igualtat de gènere del Parlament de Catalunya 2020-2023, el primer d'aquestes característiques de què es dota la cambra. El pla representa un nou pas cap a la igualtat efectiva entre dones i homes i és un dels més complets i ambiciosos del parlamentarisme europeu, amb vuitanta-quatre accions, cosa que situarà la cambra com una de les més sensibles als temes de gènere a Europa, al costat de les de Suècia, Escòcia, Anglaterra o Gal·les. Aquesta tarda els membres de la Mesa l'han presentat al despatx d'audiències.

El pla actua de manera transversal, i les vuitanta-quatre accions es divideixen en sis eixos: la igualtat en l'accés, la igualtat en la capacitat d'influència, el pes de la perspectiva de gènere en l'activitat parlamentària, la producció de legislació amb perspectiva de gènere, la igualtat en la funció simbòlica del Parlament i un darrer d'implementació i seguiment.

En la presentació, el president, Roger Torrent, ha explicat que el pla respon "a un compromís polític del conjunt de la cambra per treballar a favor de la igualtat efectiva entre dones i homes", perquè "un parlament que dona exemple del seu compromís amb la igualtat de gènere és també un parlament més democràtic". Així mateix, ha asseverat que cal "erradicar el patriarcat de la societat catalana", i ha assegurat que el pla "ens ofereix l'oportunitat d'ajudar a construir un país més equitatiu i més just". En aquest sentit, s'ha compromès a "situar el Parlament a l'avantguarda de la lluita per la igualtat de gènere al nostre país".

En l'acte també hi han intervingut les secretàries tercera i quarta, Laura Vílchez i Rut Ribas. Vílchez ha argumentat que "els plans d'igualtat són un instrument fonamental per impregnar l'organització i el funcionament d'una institució del principi d'igualtat efectiva de dones i homes de manera transversal" i que "les desigualtats no desapareixeran soles, sinó que cal combatre el masclisme que alimenta la societat patriarcal", mentre que Ribas ha destacat que el pla "és una eina interna per canviar formes de fer que perpetuen la desigualtat de gènere", i, per tant, "una oportunitat per començar a canviar la societat".

Les accions previstes incideixen en totes les persones que treballen al Parlament, tant els diputats i les diputades com el personal de la cambra, el personal assessor dels grups i subgrups parlamentaris i, fins i tot, les empreses externes que treballen a la institució. El text també fa incidència en l'ús de l'espai, i estableix una sèrie d'indicadors per avaluar la creació i el grau d'implementació d'una unitat d'igualtat amb dotació pressupostària que vetlli pel compliment del pla.

Entre les mesures previstes destaquen la introducció de la paritat de gènere com a criteri normatiu per a la composició de tots els òrgans de decisió, incloses la Mesa i les meses de les comissions (punt 2.1); l'ampliació de supòsits per exercir la delegació del vot, també per als membres de la Mesa, i altres situacions relacionades amb la cura de familiars i la lactància (punt 2.7); l'aprovació d'un protocol contra la violència masclista i l'LGBTI-fòbia i l'establiment d'un òrgan responsable de l'atenció de les persones afectades (punt 2.19); la redacció d'una declaració de compromís de tolerància zero davant la discriminació i l'assetjament perquè la signin els diputats i les diputades en el moment de recollir l'acta (punt 2.20), o la formació obligatòria en la prevenció de la violència masclista i de l'LGTBI-fòbia als diputats i les diputades i al conjunt del Parlament i dels grups parlamentaris (punt 2.22).

El pla és el resultat d'un estudi diagnòstic de la situació de les dones i els homes a la institució. Aquest treball previ va analitzar aproximadament cent indicadors per identificar les necessitats i les problemàtiques de cada col·lectiu a què calia donar resposta. L'impuls i la supervisió tant de la fase diagnòstica com de la identificació de les diverses accions, que s'han treballat i aprovat per consens, les ha dut a terme el Grup de Treball en Equitat de Gènere, un espai de nova creació únic a la cambra que es mantindrà actiu mentre es desplegui el pla i que és integrat per un representant de la Mesa, un de tots els grups i subgrups, un del Consell de Personal i un de la Secretaria General.