Notícies

La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública lliura al Parlament la memòria del 2018

Divendres, 4 d'octubre de 2019. Palau del Parlament

Torrent amb Samarra i Mir

Parlament de Catalunya. 2019

Vegeu la galeria d'imatges (1 imatge/s)

Roger Torrent ha rebut avui de mans de la presidenta de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP), Elisabet Samarra, la memòria anual de l'entitat corresponent al 2018, d'acord amb l'article 44 de la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Samarra ha estat acompanyada del vocal de la comissió, Josep Mir.

La memòria conté els indicadors de l'activitat anual de la GAIP, el recull de la seva doctrina, en la resolució de les reclamacions, en els dictàmens emesos sobre consultes fetes per les administracions i en els criteris generals d'interpretació de la llei, i el balanç que l'òrgan fa de la salut del dret d'accés a la informació pública a Catalunya i les principals amenaces per a la seva garantia.

La GAIP és un òrgan independent i de designació parlamentària creat per la Llei de transparència per garantir el dret a la informació pública, i li correspon resoldre les reclamacions que els ciutadans presenten contra qualsevol administració pública catalana o contra els òrgans, ens, empreses públiques i consorcis que hi estiguin vinculats. Les reclamacions davant la GAIP es poden formular si prèviament no s'ha satisfet, totalment o parcialment, una petició d'informació adreçada a qualsevol ens del sector públic català. El procediment de reclamació davant la GAIP és gratuït, àgil (es resol dins un termini de dos mesos) i eficaç, ja que la resolució de la GAIP és vinculant i de compliment obligat per a les administracions.

Com ja va fer amb motiu de la presentació de les memòries anuals anteriors, la GAIP ha sol·licitat comparèixer en comissió parlamentària per exposar i debatre amb tots els grups el balanç de l'aplicació de la Llei de transparència pel que fa al dret d'accés a la informació pública.

La GAIP difondrà la memòria al web www.gaip.cat.