Notícies

El Ple votarà aquesta setmana la Llei de l'Agència de Salut Pública i el decret llei sobre els socorristes

L'ordre del dia també inclou les propostes de creació de comissions d'investigació i d'estudi sobre els abusos sexuals a menors, i la designació dels membres del Conca

Dimarts, 9 de juliol de 2019. Palau del Parlament

Vista general d'un moment de la darrera sessió plenària

Parlament de Catalunya. 2019

Vegeu la galeria d'imatges (1 imatge/s)

El Ple farà en la sessió de demà i dijous el debat i la votació finals del Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya i el debat per validar o derogar el decret llei que dona més temps als socorristes per adaptar-se a la normativa que els afecta. La cambra també votarà les propostes per crear dues comissions, una d'investigació i una altra d'estudi, sobre els abusos sexuals a menors i designarà els set nous membres que integren el plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (Conca).

La sessió començarà dimecres a les deu amb les preguntes al president de la Generalitat, Quim Torra, i als consellers, i també inclourà vuit interpel·lacions i els debats i les votacions de set mocions.

Com és habitual, la sessió de control començarà amb les preguntes dels grups als consellers, i tot seguit el president de la Generalitat respondrà les que li formulin els caps de fila o portaveus dels grups de Cs, JxCat, ERC, el PSC-Units i CatECP i del subgrup del PPC sobre l'actualitat política.

Les preguntes als consellers seran sobre la prevenció d'emergències i els plans i mitjans per fer-hi front, l'emissió de documentals a TV3 (Cs), la coordinació postemergència en l'incendi de la Ribera d'Ebre, l'acompanyament institucional dels menors sense referents familiars, el pagament de la paga extra del 2013 als treballadors de la Generalitat (JxCat), l'impacte pressupostari de projectes privats, els plans del Govern relatius a l'acció exterior (ERC), el canvi climàtic (PSC-Units), les dades d'increment de la pobresa i les polítiques socials del Govern (CatECP) i el programa Esfer@ (CUP).

Agència de Salut Pública
En acabar la sessió de control, el Ple debatrà i votarà el Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, que recupera aquesta entitat com a organisme autònom adscrit al Departament de Salut i amb personalitat jurídica pròpia i autonomia administrativa i financera, després que el 2014 fos suprimida com a ens i integrada a l'estructura del departament.

La iniciativa estableix les funcions de l'agència en la seva tasca de promoció, vigilància i protecció de la salut i de prevenció de la malaltia, i n'estableix com a màxim òrgan de govern el Consell Rector, un òrgan col·legiat que inclou representats dels ens locals i de diversos departaments. El text també regula el Consell de Participació i el Consell Assessor de Salut Pública de l'agència i l'organització territorial de l'ens, i estableix que entri en funcionament en el termini d'un any a comptar de l'entrada en vigor de la llei i que a Barcelona n'assumeix les funcions l'Agència de Salut Pública de Barcelona.

El dictamen d'aquest projecte de llei arriba a la votació final del Ple amb cinc esmenes vives, quatre de Cs i una de CatECP.

Decret llei sobre els socorristes
A la represa del ple, dimecres a la tarda, la cambra farà el debat i la votació per validar o derogar el Decret llei 11/2019, del 4 de juny, de modificació de la disposició transitòria setena de la Llei 3/2008, de l'exercici de les professions de l'esport. Aquest decret aprova una moratòria perquè els professionals del sector del salvament i el socorrisme aquàtic puguin treballar fins al 30 de setembre sense estar inscrits al Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya i, per tant, no se'ls pugui sancionar per aquest motiu.

La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, presentarà el decret, que amplia el termini de suspensió del règim sancionador a aquests professionals perquè els que hi ha actualment inscrits al registre i en actiu "són insuficients per atendre tota la demanda requerida" per a aquesta temporada estival, segons que explica l'exposició de motius.

Comissions d'investigació i d'estudi dels abusos a menors
A continuació, el Ple debatrà i votarà les propostes de creació d'una comissió d'investigació sobre els casos de violència sexual denunciats en centres escolars, presentada conjuntament per tots els grups i subgrups, i d'una altra d'estudi sobre els abusos sexuals a infants, presentada per Cs, JxCat, ERC, el PSC-Units i el PPC. Totes dues propostes es debatran conjuntament però es votaran per separat.

La comissió d'investigació pretén investigar la problemàtica de les violències sexuals contra els infants en centres escolars i espais educatius, analitzar-ne les causes i conseqüències, valorar les dades disponibles i el caràcter i l'adequació de les mesures per prevenir aquests tipus d'abusos i protegir-ne les víctimes, i valorar també en els casos coneguts el compliment de les normatives.

El contingut bàsic del pla de treball inclòs a la proposta preveu tenir compareixences d'especialistes i tècnics per assolir una descripció d'aquesta realitat i veure'n l'impacte en la vida dels infants i l'estudi dels casos que hi ha hagut en les últimes dècades a Catalunya, de la resposta per part de l'Administració i els centres, de les mesures adoptades pel Govern, de les responsabilitats dels gestors dels serveis en el tractament dels casos, i de les mesures que apliquen altres països. Així mateix, preveu un informe final.

La composició i el nombre de membres d'aquesta comissió s'haurà de concretar amb un acord de la Junta de Portaveus un cop el Ple n'aprovi la creació.

D'altra banda, la comissió d'estudi es proposa analitzar com s'actua davant els casos d'abusos sexuals a infants, l'efectivitat de les accions que es duen a terme i les possibles incidències derivades de l'aplicació dels protocols existents en els àmbits escolar, del lleure, religiós o esportiu, entre d'altres. També es planteja cercar nous mecanismes de detecció i abordatge dels casos i estudiar possibles millores de la legislació o dels protocols amb relació a aquesta qüestió.

El text preveu que la comissió la integrin un membre de cada grup, que pugui incorporar especialistes, que tingui la vigència de la legislatura i que pugui redactar un informe final.

Renovació del Conca
Dimecres a la tarda la cambra també votarà la llista dels set candidats per integrar el plenari del Conca, proposada pel president de la Generalitat, tal com estableix la llei. Els candidats són: Vinyet Panyella, escriptora i gestora cultural; Margarida Troguet, gestora cultural de les arts escèniques; Núria Iceta, gestora cultural de l'àmbit de l'edició; Edmon Colomer, director d'orquestra; Jordi Font, escriptor; Míriam Porté, productora cinematogràfica, i Salvador Casals, gestor cultural.

El Parlament ha d'acceptar o rebutjar íntegrament la llista de candidats, per majoria absoluta en primera votació o simple en segona.

Actualment integren el plenari Carles Duarte, que n'és el president, i David Albet, Mercè Gisbert, Pilar Parcerisas i Isona Passola, tots cinc amb el mandat caducat. Les altres dues places estan vacants.

Interpel·lacions i mocions
Entre dimecres i dijous els consellers respondran vuit interpel·lacions, sobre les instal·lacions i els accessos als ports (JxCat), la prevenció i l'extinció d'incendis, les accions del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació amb relació a la gestió del territori (PSC-Units), la Catalunya rural (CatECP), la prohibició de les operacions de rescat a la Mediterrània (ERC), les delegacions exteriors, els problemes de mobilitat (Cs) i els menors no acompanyats (PPC).

En acabar les interpel·lacions, el ple debatrà i votarà dijous set mocions, sis de subsegüents a interpel·lacions del darrer ple, sobre les polítiques d'habitatge (PSC-Units), el pla d'acció dels departaments davant l'emergència climàtica (CatECP), la crisi ecològica i els conflictes ambientals i territorials (CUP), la salut mental i l'atenció al suïcidi juvenil (ERC), les accions que perjudiquen la convivència i els casos de corrupció a Catalunya (Cs), i una setena, sobre les forces i els cossos de seguretat (Cs), que es va posposar en aquella mateixa sessió i que se substanciarà en primer lloc.

En aquesta moció Cs demana que el Govern estableixi per decret llei, consensuant-les amb els grups parlamentaris, les "condicions objectives" que ha de complir el comissari en cap dels Mossos d'Esquadra per ocupar el càrrec. Entre altres punts també li reclama que vetlli per "l'absoluta neutralitat política" de tots els agents del cos en l'exercici de les seves funcions i que la Divisió d'Afers Interns iniciï d'ofici la informació reservada corresponent quan qualsevol agent difongui "crides a la insurrecció".

La del PSC-Units insta el Govern a reeditar el Pacte Nacional per a l'Habitatge, a aprovar un nou projecte de llei d'habitatge, a treballar amb els ajuntaments per fer front a les ocupacions, a intensificar les accions per detectar els habitatges buits i incentivar fiscalment que es lloguin i a augmentar el parc d'habitatge públic destinat al lloguer social com a mínim el 2% cada any i els recursos de les oficines locals d'habitatge.

La de CatECP manifesta el suport de la cambra amb la Ribera d'Ebre, constata la gravetat de l'emergència climàtica i insta el Govern, entre altres qüestions, a desplegar de forma "efectiva i urgent" la Llei del canvi climàtic, a crear un departament de transició ecològica, a impulsar plans contra la pobresa energètica i per la qualitat de l'aire, a aprovar una nova llei de residus o a aplicar mesures d'economia i fiscalitat verda i de mobilitat sostenible.

La de la CUP insta l'executiu, entre altres mesures, a presentar l'estat i la perspectiva d'execució de totes les mesures que facin efectiu el contingut dels articles de la Llei del canvi climàtic anul·lats pel Tribunal Constitucional, a impulsar un referèndum o una consulta vinculant sobre els Jocs Olímpics d'Hivern i paralitzar les obres ja iniciades relacionades amb aquest esdeveniment, a no comprar els terrenys on s'ha d'ubicar el recinte de Hard Rock o a restringir l'entrada de creuers al port de Barcelona.

La d'ERC insta el Govern, entre altres qüestions, a continuar apoderant l'atenció primària per tenir diagnòstics més precoços i fer una millor prevenció, a apostar per accions de promoció de la salut en col·laboració amb els centres educatius i els centres de salut o a elaborar un estudi que permeti entendre les evidències científiques del lligam entre l'ús de les tecnologies mòbils i la depressió en els adolescents.

La de Cs sobre les accions que perjudiquen la convivència insta el Govern a agrair i reconèixer públicament la feina dels servidors públics, dels voluntaris i de la Unitat Militar d'Emergències de les Forces Armades en el control i l'extinció de l'incendi de la Ribera d'Ebre i condemna les "lamentables" expressions de "desconsideració" del conseller Buch. També insta l'executiu, entre altres coses, a no oblidar-se dels greus i creixents problemes socials dels ciutadans per "la seva inacció davant de tot allò que no sigui allargar el procés".

La darrera moció de Cs, sobre la corrupció, pretén que el Parlament manifesti que l'ús de l'indult per part de la classe política "comporta un doble i injustificat privilegi, tant per als polítics que ho demanen com per als qui se'ls concedeix". El text insta el Govern, entre altres qüestions, a adoptar les normatives necessàries per "eliminar privilegis injustificats", com els aforaments polítics, i perquè qualsevol càrrec públic acusat de corrupció hagi de dimitir immediatament i a deixar de concedir privilegis a condemnats per delictes vinculats a la corrupció "pel fet de tenir vinculació familiar amb líders polítics nacionalistes".