Notícies

La Mesa admet a tràmit dues iniciatives legislatives populars, sobre l'esport i sobre l'etiquetatge dels béns de consum

Dilluns, 7 de maig de 2018. Palau del Parlament

Els membres de la Mesa abans de començar la reunió

Parlament de Catalunya. 2018

Vegeu la galeria d'imatges (1 imatge/s)

La Mesa ha admès aquesta tarda a tràmit dues iniciatives legislatives populars (ILP), una que planteja aprovar una llei de l'esport i una altra sobre l'etiquetatge i la traçabilitat de béns de consum. A partir d'ara començarà un procés en què els promotors hauran d'assolir un mínim de cinquanta mil signatures perquè aquestes proposicions de llei puguin continuar la tramitació parlamentària.

El màxim òrgan de govern de la cambra també ha admès a tràmit la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania, presentada pel PSC-Units. El grup proposant ha sol·licitat que aquesta iniciativa es tramiti per lectura única, cosa que haurà d'acordar la Junta de Portaveus. Totes tres iniciatives legislatives es publicaran properament al 'Butlletí Oficial del Parlament'.

Com és habitual després que el Ple aprovi una llei, la Mesa ha validat la versió castellana de la reforma de la Llei de la presidència i de la que ajorna l'obligació dels universitaris d'acreditar el coneixement d'una tercera llengua en acabar els estudis de grau. Aquestes dues lleis, les primeres d'aquesta legislatura, les va aprovar el Ple la setmana passada.

D'altra banda, a proposta dels treballadors del Parlament, la Mesa ha acordat destinar a l'oenegé Proactiva Opens Arms la quantitat retinguda al personal que va exercir el dret de vaga el 3 d'octubre i el 8 de novembre de 2017.

Tramitació de les ILP

La ILP que presenta una proposició de llei de l'esport la impulsa la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, i la que planteja una proposició per regular l'etiquetatge mitjançant un sistema que proporciona informació ètica sobre l'origen i la traçabilitat dels béns de consum, l'Escola Vedruna Vall, de Terrassa.

Abans de començar a recollir les signatures de suport, els promotors de cadascuna de les ILP han de presentar els plecs corresponents a la comissió de control, òrgan integrat per magistrats i juristes que vetlla per la legalitat del procés, i també les persones que les recolliran. La comissió de control haurà de segellar i numerar els fulls i tornar els plecs a les comissions promotores respectives, que tindran cent vint dies hàbils, ampliables a seixanta més, per reunir un mínim de cinquanta mil signatures.

Les persones que donin suport a la iniciativa han de fer constar, juntament amb la signatura, el nom i el cognom, el número de DNI o el d'identificació de la targeta d'estranger i el domicili. Totes aquestes dades han de ser autenticades.

Si les propostes aconseguissin finalment cinquanta mil signatures validades, en començaria la tramitació pròpiament parlamentària. Aleshores, els grups hi podrien presentar esmenes a la totalitat, i el president, d'acord amb la Junta de Portaveus, hauria d'incloure els debats de totalitat respectius a l'ordre de dia d'un ple en un termini màxim de quatre mesos. Si les proposicions superessin aquest debat, continuarien la tramitació parlamentària en comissió i tornarien finalment al Ple perquè en fes els debats i les votacions finals.