Notícies

Nota informativa sobre l'ordre del dia del Ple de dimecres i dijous, 6 i 7 de setembre

Dimarts, 5 de setembre de 2017. Palau del Parlament

Ple del Parlament en la darrera sessió ordinària, al juliol

Parlament de Catalunya (Job Vermeulen). 2017

Vegeu la galeria d'imatges (1 imatge/s)

El primer ple ordinari del cinquè període de sessions començarà demà dimecres a les deu del matí. L'ordre del dia, acordat la setmana passada per la Mesa i la Junta de Portaveus, inclou la sessió de control, el debat final de la Proposició de llei de creació de l'Agència Catalana de Protecció Social, els debats de totalitat de les proposicions de llei de creació de l'Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat (JxSí, PSC i CSQP) i de l'abús bancari (CUP), el debat i votació de les conclusions de la Comissió d'Investigació sobre l'Operació Catalunya, el debat per validar el decret llei sobre serveis de transport de viatgers, les interpel·lacions als consellers i el debat i votació de les mocions.

El Ple començarà demà a les 10 del matí. El primer punt de l'ordre del dia és la sessió de control, primer amb les preguntes als consellers i després al president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Els consellers respondran les preguntes dels grups sobre la hisenda pròpia, l'inici del curs escolar i les emissions d'Icat FM (JxSí); l'actuació del Govern en matèria d'LGBTI i el dret de manifestació (Cs); les garanties democràtiques als ciutadans (PSC); la segregació escolar (CSQP); la gestió comunicativa a l'entorn dels atemptats de Barcelona i Cambrils (PPC) i els drets del col·lectiu LGBTI (CUP).

A continuació, el president de la Generalitat respondrà les preguntes dels líders dels grups sobre els darrers esdeveniments polítics.

Decret llei
El següent punt de l'ordre del dia és el debat sobre la validació del Decret llei 5/2017, de l'1 d'agost, de mesures urgents per a l'ordenació dels serveis de transport de viatgers en vehicles de fins a nou places, que té per objectiu ordenar la convivència d'aquest tipus de vehicles amb el sector del taxi.

El decret estableix diferents mesures, com un termini de dos anys perquè es puguin transmetre les autoritzacions d'aquest tipus de vehicles, crea un registre electrònic perquè les empreses comuniquin els serveis que tenen previst prestar, crea un distintiu per als vehicles que indiqui la classe d'autorització i la data de caducitat, i inclou un règim sancionador.

Patrimoni natural i biodiversitat
El següent punt és el debat de totalitat de la Proposició de llei de creació de l'Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat, presentada conjuntament per JxSí, el PSC i CSQP, que es tramita pel procediment d'urgència extraordinària. El text arriba al Ple amb una esmena a la totalitat del PPC. Si l'esmena es rebutja, la iniciativa continuarà la tramitació al Parlament; si s'aprova l'esmena, la iniciativa quedarà rebutjada.

L'Agència ha de vetllar per la protecció, la planificació, la gestió, la restauració, la millora i l'estudi del medi natural de Catalunya, amb la finalitat de conservar-ne el patrimoni natural, la biodiversitat i la geodiversitat, i ha de formular la planificació sobre les polítiques de biodiversitat i medi natural.

El nou organisme també s'encarregarà d'ordenar l'ús públic dels espais naturals de protecció especial i, en col·laboració amb la resta d'administracions competents, del conjunt d'espais d'interès natural.

Protecció social
L'ordre del dia inclou el debat final de la Proposició de llei de creació de l'Agència Catalana de Protecció Social, que és fruit d'una iniciativa de JxSí i la CUP. El text arriba al Ple amb 74 esmenes reservades, totes conjuntes dels grups del PSC i de CSQP, i amb 10 esmenes subsegüents al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (1 de JxSí, 8 de conjuntes del PSC i CSQP i 1 de Cs). El Consell va dictaminar, a sol·licitud del PSC i de CSQP, que l'apartat segon de la disposició transitòria primera vulnera la Constitució espanyola, i considera convenient la modificació del redactat dels articles 3.1.b i 14.3.b.

La llei crea l'Agència Catalana de Protecció Social, l'organisme encarregat de desplegar el sistema de protecció social de Catalunya, centralitzar les prestacions que en cada moment siguin competència de la Generalitat, organitzar i gestionar els recursos del sistema de serveis socials, i els altres que en un futur se li puguin atribuir, i representar el Govern a les institucions internacionals en matèria de protecció social.

La llei determina que el president de l'Agència ha de ser nomenat pel Parlament, a proposta del Govern, i que l'ens s'ha de finançar, entre altres fonts, amb els recursos derivats de les contribucions al sistema de protecció social en el marc de les competències que en cada moment tingui atribuïdes la Generalitat.

Abús bancari
A continuació, inclou el debat de totalitat de la Proposició de llei de la CUP sobre l'abús bancari, a la qual el PPC hi ha presentat una esmena a la totalitat. La iniciativa té per objectiu ampliar la protecció de consumidors, petites i mitjanes empreses, entitats sense ànim de lucre i administracions públiques. Entre altres mesures, declara abusius i nuls els contractes de crèdit subscrits per una administració pública en què el compliment de les condicions suposi una violació dels drets humans, posi en risc la sostenibilitat de l'administració o contingui un interès de més d'un 1% per sobre de l'Euríbor.

La iniciativa també recull mesures contra les clàusules abusives en el sector privat i imposa l'obligació del Govern d'explicar al Parlament qualsevol procés de reestructuració del deute de la Generalitat i les empreses públiques.

Conclusions de la comissió d'investigació
També inclou el debat i votació del dictamen de la Comissió d'Investigació sobre l'Operació Catalunya, que es va aprovar per unanimitat a la darrera sessió de la comissió, el dimarts 29 d'agost. El dictamen incorpora les conclusions de la comissió, que recullen totes les propostes presentades pels grups de JxSí, CSQP i la CUP, els únics que n'havien presentat i que han assistit a totes les sessions de la comissió.

La comissió considera que l'Operació Catalunya és "una conspiració per intentar frenar la dissidència política", en la qual, segons el text aprovat, "s'han utilitzat mitjans, efectius i recursos públics" per fer un seguiment i control de polítics catalans i d'organitzacions independentistes, en una actuació "irregular i al marge de la llei". Les conclusions, que es remetran a la Fiscalia, també situen l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, com a principal responsable polític de l'operació, amb el coneixement i aprovació del president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, i demanen que s'investiguin les responsabilitats penals que hagin pogut incórrer Rajoy, Fernández Díaz, Soraya Sáenz de Santamaría, Jorge Moragas i Alícia Sánchez-Camacho, entre d'altres.

Interpel·lacions
Les interpel·lacions dels grups als consellers de l'ordre del dia són sobre el decreixement (CUP), les competències atribuïdes pel Decret 108/2017 al Departament de Vicepresidència i d'Economia i Hisenda (Cs), el model d'instituts escola (PSC), la crisi del sector de la fruita (PSC), el transport sanitari (CSQP) i la situació del turisme (PPC).

Mocions
Els darrers punts de l'ordre del dia són el debat i votació de sis mocions, sobre el Consorci per a la Normalització Lingüística (PSC), el futur decret de menjadors escolars (CSQP), els reptes de la política de seguretat (PPC), els mitjans de comunicació catalans (Cs), la desprotecció social (Cs) i les polítiques d'habitatge (CUP).

La moció del PSC demana al Govern que aturi el tràmit d'informació pública de la reforma dels estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística i obri un període de consultes amb els grups i les entitats municipalistes.

La moció de CSQP demana al Govern que consideri els menjadors escolars com un dret gratuït i universal des de l'escola bressol, garanteixi que tots els centres educatius tinguin un servei de menjador a partir del curs 2018-2019, reconegui la condició d'educadors als monitors de menjador i publiqui anualment les dades de malnutrició infantil a Catalunya.

La moció del PPC manifesta l'agraïment als agents del Cos de Mossos d'Esquadra i a la resta d'agents dels cossos i forces de seguretat per garantir la convivència, i els encoratja a continuar defensant la llibertat, la justícia, la legalitat i la seguretat.

La moció de Cs sobre els mitjans de comunicació considera que hi ha manca de pluralitat, d'imparcialitat i de neutralitat al Consell de l'Audiovisual de Catalunya i a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, i subratlla que la tasca dels professionals és incompatible amb la pressió de les directrius i la propaganda política tendenciosa.

La moció de Cs sobre desprotecció social insta l'executiu a destinar un mínim de 250 milions d'euros del Fons de contingència a finançar la renda garantida de ciutadania, l'atenció a la dependència, l'autonomia personal, l'atenció a la infància i el desplegament de la llei de protecció dels drets de les persones LGBTI. També demana destinar partides a garantir la formació continuada de persones amb discapacitat intel·lectual.

La moció de la CUP demana declarar tot el sòl urbà de Catalunya com a àrea subjecte al dret de tempteig i retracte, modificar la llei de l'impost sobre els habitatges buits per gravar tots els pisos desocupats, augmentar el parc d'habitatge públic, augmentar la durada mínima dels contractes de lloguer i introduir mesures de control sobre els preus de l'habitatge de lloguer.