Notícies

El ple comença demà a la tarda amb el debat final del Projecte de llei de pressupostos, que es votarà dimecres

Dilluns, 20 de març de 2017. Palau del Parlament

El ple començarà demà a la tarda amb el debat final del Projecte de llei de pressupostos, que es votarà dimecres

Parlament de Catalunya. 2017

Vegeu la galeria d'imatges (1 imatge/s)

El ple començarà demà dimarts, a dos quarts de quatre de la tarda, amb el debat final del Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per al 2017, que es votarà dimecres al matí després de la sessió de control. L'ordre del dia del ple, que acabarà dijous al vespre, també inclou el debat final del Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, que es farà dimecres a la tarda; la sessió de control, que tindrà lloc dimecres a les deu del matí; les interpel·lacions als consellers; els debats i les votacions de les mocions, i el debat de totalitat del Projecte de llei sobre les voluntats digitals.

Pressupostos de la Generalitat per al 2017
Dimarts a la tarda, a dos quarts de quatre, començarà el debat final del Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per al 2017, amb les intervencions dels grups parlamentaris per fixar la seva posició. Cada grup podrà intervenir durant un temps màxim de vint minuts. Després de les intervencions, se suspendrà la sessió fins l'endemà al matí.

Les votacions finals del Projecte de llei de pressupostos es faran dimecres cap a dos quarts de dotze del matí, després de la sessió de control al president de la Generalitat i de la designació dels diputats interventors per al període pressupostari del 2017. Es votarà el dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda, amb els articles i les partides incloses en el Projecte de llei de pressupostos i les 1122 esmenes, tant a l'articulat com a l'estat de despeses, que els grups mantenen vives (95 de Cs, 396 del PSC, 184 de CSQP, 377 del PPC i 70 de la CUP). També es votaran les 8 esmenes subsegüents al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (1 de JxSí, 4 de Cs, 1 del PSC, 1 de CSQP i 1 del PPC). Aquest òrgan va dictaminar per unanimitat, a sol·licitud de Cs, el PSC i el PPC, que la disposició addicional trenta-unena és contrària a articles de la Constitució i de l'Estatut i que les partides pressupostàries sobre processos electorals i consultes populars, processos de participació ciutadana i fons de contingència troben empara en l'Estatut i no són contràries a la Constitució.

Tal com s'explica a l'exposició de motius, aquest pressupost es caracteritza "per una millora dels ingressos respecte als exercicis anteriors que, combinada amb una reducció dels tipus d'interès, permeten incrementar els recursos destinats a les polítiques socials, la promoció econòmica, l'equilibri territorial i la protecció ambiental". Aprovar-lo, malgrat que "no respon plenament ni a les capacitats reals que es derivarien de la plena sobirania fiscal ni a la necessitats de la nostra societat", permetria a la Generalitat "comptar amb més recursos dels que disposaria en cas que no s'aprovessin".

Sessió de control
Dimecres, el Ple es reprendrà a les deu del matí amb la sessió de control, primer amb les preguntes als consellers i després al president de la Generalitat.
Els consellers respondran les preguntes sobre: les novetats en la T-Mobilitat, els reptes de l'estratègia 2017-2019 del Pla integral d'atenció a les persones amb trastorn mental i addicions, i l'evolució de la indústria catalana en els primers mesos de l'any (JxSí); les pràctiques corruptes en la contractació pública i la transparència en l'actuació del Govern (Cs); la Garantia juvenil (PSC); el pagament de les vedes als pescadors (CSQP); el nomenament del nou director de TV3 (PPC), i el finançament de les escoles bressol (CUP).
A continuació, el president de la Generalitat respondrà les preguntes que li formulin els caps de fila o portaveus dels sis grups parlamentaris sobre l'actualitat política.

Acompanyament dels pressupostos
Dimecres a la tarda, el Ple es reprendrà amb el debat i la votació finals del Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, també conegut com a Projecte de llei d'acompanyament dels pressupostos.

Primer intervindran els grups, en torns de quinze minuts cadascun. A continuació, començarà la votació del dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda, que inclou els articles de la llei i les 712 esmenes que els grups han reservat per votar al Ple (6 de JxSí, 75 de Cs, 317 del PSC, 133 de CSQP, 113 del PPC i 68 de la CUP).

El projecte de llei també arriba al Ple després que el Consell de Garanties hagi dictaminat per unanimitat, a petició del grup de Cs, que la iniciativa s'ajusta a la Constitució i l'Estatut.

Entre altres, el projecte de llei crea l'impost sobre el risc mediambiental de la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió d'elements radiotòxics; l'impost sobre begudes ensucrades envasades; l'impost sobre grans establiments comercials, i l'impost sobre les estades en establiments turístics.

Interpel·lacions
Després de les votacions del Projecte de llei de mesures, el Ple substanciarà dues interpel·lacions, una sobre la saturació dels recursos sanitaris i l'impacte en l'accessibilitat (PSC) i l'altra sobre el nomenament del nou director de TV3 (CSQP).

Dijous al matí, a partir de les nou, el Ple farà cinc interpel·lacions més: sobre l'educació infantil (PSC), l'accés universal a l'educació infantil (PPC), la despoblació de les zones rurals (PSC), la mercantilització de la vida i dels béns i els serveis comuns (CUP) i els serveis socials relacionats amb el trastorn de l'espectre autista (Cs).

Voluntats digitals
Dijous, un cop substanciades totes les interpel·lacions, és previst de fer el debat de totalitat del Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya, que fixa una regulació perquè les persones puguin determinar com s'ha d'administrar, quan morin, el llegat relatiu a la seva activitat en els entorns digitals.

El conseller de Justícia, Carles Mundó, presentarà la iniciativa, que preveu que les voluntats digitals es puguin ordenar a través de testament o per mitjà d'un document que s'inscriuria en el Registre de voluntats digitals, que crea la mateixa llei. El text també regula les voluntats digitals en els casos de pèrdua sobrevinguda de capacitat, i la facultat dels pares o tutors de vetllar per una presència digital adequada dels menors a la xarxa.

Si el projecte supera aquest primer debat, continuarà la tramitació en comissió abans de tornar al Ple perquè en faci el debat i la votació finals. Aquest projecte de llei es tramita pel procediment d'urgència extraordinària, a petició del Govern, i el termini perquè els grups hi presentin esmenes a la totalitat encara és obert.

Mocions
Acabat el debat d'aquest projecte de llei, el Ple començarà el debat i votació de la primera de les sis mocions incloses a l'ordre del dia sobre: el plurilingüisme i les llengües oficials (PPC); la resposta del Govern al problema de l'ocupació d'habitatges (PSC); la justícia democràtica i l'estat autoritari de dret (CUP); la regeneració democràtica (Cs); el balanç del primer any des de l'aprovació de la Resolució 17/XI, sobre la situació d'emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d'una resposta institucional (CSQP), i les actuacions del Govern a la província de Girona (Cs).

En la primera moció, el PPC insta el Govern a garantir els drets lingüístics en l'àmbit educatiu i l'oferta plurilingüe a tots els municipis, introduint la presència vehicular de llengües estrangeres; que al curs vinent un mínim d'un centre d'educació primària i un altre de secundària, sostinguts amb fons públics, ofereixin com a llengües vehiculars el català i el castellà, a més de l'aranès a Aran, i que l'oferta dels centres doni resposta a les preferències expressades per les famílies, amb l'augment, si cal, de la ràtio d'alumnes.

La moció del PSC, sobre l'ocupació d'habitatges, insta el Govern a augmentar la fiscalitat sobre els habitatges buits, i a incorporar diferents criteris al nou reglament de regularització de situacions residencials sense títol habilitant en el marc de la Llei de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial, diferenciant-les de les ocupacions que responen a activitats mafioses i de caràcter delictiu.

La moció de la CUP, sobre justícia democràtica i estat autoritari de dret, insta el Govern a elaborar un informe sobre "la politització, la manca d'independència i la falta d'objectivitat de l'alta judicatura i la fiscalia espanyoles i el Tribunal Constitucional" per elevar-lo al Consell d'Europa, el Consell de Drets Humans, la Comissària de Justícia de la UE i tots els ministeris de justícia dels estats membres, el Tribunal Europeu de Drets Humans i el Tribunal Internacional de Justícia de la Haia. El text també es refereix al ministre de Justícia, Rafael Catalá, i demana que el Govern insti el Tribunal Constitucional a abstenir-se de resoldre els procediments que tinguin a veure amb decisions adoptades pel Parlament de Catalunya.

La moció de Cs, sobre la regeneració democràtica, insta el Govern a garantir confidencialitat i protecció als que denunciïn corrupteles, a adoptar mesures perquè els càrrecs públic catalans que siguin imputats per corrupció dimiteixin i a impulsar l'aplicació d'una normativa de transparència per lluitar contra la corrupció.

En la seva moció, CSQP insta el Govern a comparèixer en ple per rendir comptes sobre la resolució sobre la situació d'emergència social, i a arribar a un acord perquè s'aprovi la renda de ciutadania i es garanteixi que totes les persones que estan per sota l'índex de renda de suficiència de Catalunya tinguin dret a percebre-la.

Finalment, la moció de Cs, fa al Govern més d'un centenar de propostes de diversa índole perquè impulsi a la província de Girona mesures similars a les relatives a la província de Lleida, aprovades en una moció que es va debatre i votar al Ple el 9 de març.