Notícies

El ple votarà en l'última sessió d'aquest període el decret llei de la paga extra del 2012 i debatrà les proposicions de llei sobre l'Agència Catalana de Protecció Social, l'atenció sanitària i la vegueria del Penedès i la ILP del cànnabis

Dilluns, 25 de juliol de 2016. Palau del Parlament

Els diputats votant al darrer ple

Parlament de Catalunya. 2016

Vegeu la galeria d'imatges (1 imatge/s)

El ple farà, en l'última sessió d'aquest període, que començarà demà dimarts a les quatre i s'allargarà fins dijous a la tarda, el debat per validar el decret llei sobre el retorn parcial de la paga extra de desembre del 2012 als funcionaris, i els debats de totalitat de les proposicions de llei de creació de l'Agència Catalana de Protecció Social (JxSí i CUP), del temps de resposta en l'atenció sanitària (PPC), de la vegueria del Penedès (JxSí, PSC, CSQP i CUP) i de les associacions de persones consumidores de cànnabis, fruit d'una iniciativa legislativa popular (ILP).

El ple començarà demà a les quatre amb les interpel·lacions als consellers i continuarà dimecres a les deu amb la sessió de control al govern i al president de la Generalitat. L'ordre del dia inclou a més el debat i la votació del codi de conducta dels diputats, l'elecció dels set membres de la comissió de control de les consultes populars no referendàries i els debats i les votacions de vuit mocions.

Les sis interpel·lacions dels grups que els consellers hauran de respondre demà són sobre les infraestructures ferroviàries (C's), la segregació educativa (CSQP), les comunitats catalanes a l'exterior (CUP), les universitats (PSC), l'audiència i la pluralitat de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (PSC) i la política de seguretat (PPC).

El ple es reprendrà dimecres a les deu amb la sessió de control, primer als consellers i després al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que haurà de respondre les qüestions que li formulin els caps de fila i portaveus dels sis grups parlamentaris sobre l'actualitat política.

Els consellers hauran de respondre preguntes sobre el pla de suport al tercer sector social; els nous contractes programa de serveis socials; el ramal elèctric de Riudarenes (JxSí); la política de personal als hospitals; els mitjans de comunicació públics (C's); l'empresa Nylstar, de Blanes (PSC); l'UCI pediàtrica de l'Hospital Josep Trueta, de Girona (CSQP); els mitjans de comunicació públics (PPC), i l'aprofitament de la biomassa per a la prevenció d'incendis (CUP).

Decret llei sobre la paga extra
En acabar la sessió de control, el ple farà el debat i la votació per validar el decret llei 4/2016, del 21 de juny, de recuperació parcial de la paga extraordinària i addicional del desembre del 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya i altres mesures urgents en matèria de personal. La consellera de governació, administracions públiques i habitatge, Meritxell Borràs, presentarà el decret, que estableix el retorn enguany i en un sol pagament del 20,77 per cent de l'import deixat de percebre, que correspon a trenta-vuit dies de la paga extra.

Temps de resposta en la sanitat
A continuació, el ple farà el debat de totalitat de la proposició de llei del PPC de garantia del temps màxim de resposta en l'atenció sanitària, que estableix uns temps màxims segons els tipus de serveis o intervencions i un sistema de garanties perquè es compleixin, amb la creació d'un registre de pacients en llista d'espera. JxSí hi ha presentat una esmena a la totalitat. Si la cambra aprova l'esmena, la proposició serà rebutjada, i si no l'aprova la iniciativa es continuarà tramitant en comissió.

ILP sobre el cànnabis
El ple es reprendrà dimecres a la tarda amb el debat de totalitat de la ILP de les associacions de persones consumidores de cànnabis, que impulsen trenta-cinc persones que representen el sector català i espanyol del cànnabis i a què el PPC ha presentat una esmena a la totalitat. Si la cambra aprova l'esmena, la proposició serà rebutjada, i si no l'aprova la iniciativa es continuarà tramitant en comissió.

La iniciativa, que va aconseguir superar les cinquanta mil signatures necessàries perquè la cambra la continués tramitant i que presentarà davant el ple un representant de la comissió promotora, té per objecte establir el model d'activitat de les associacions de consumidors de cànnabis i les normes generals perquè puguin constituir-se. Així mateix, estableix normes per al cultiu, un registre i control de distribució i mesures de control higiènic i sanitari. A més, dedica un títol a programes de prevenció de riscos i reducció de danys.

Agència Catalana de Protecció Social
El ple farà després el debat de la proposició de llei de creació de l'Agència Catalana de Protecció Social, que presenten conjuntament JxSí i la CUP. La proposició crea l'Agència Catalana de Protecció Social, que seria l'organisme que desplegaria l'operatiu del sistema de protecció social català i tindria la gestió centralitzada de les prestacions socials, organitzaria la gestió dels recursos del sistema de serveis socials i representaria el govern a les institucions internacionals en matèria de protecció social.

C's i el PPC hi han presentat esmenes de retorn, i el PSC i CSQP, conjuntament, una esmena a la totalitat amb text alternatiu. Després del debat, la cambra votarà les dues esmenes de retorn i després la de text alternatiu. Si cap esmena no és aprovada, la proposició es continuarà tramitant en comissió. Si s'aproven les de devolució, la iniciativa serà rebutjada i l'esmena amb text alternatiu decaurà. En canvi, si s'aprova la de text alternatiu, serà aquesta la que es tramitarà com a proposició de llei i cap grup no podrà presentar-hi esmenes a la totalitat.

Vegueria del Penedès
Dimecres a la tarda el ple també farà el debat de totalitat de la proposició de llei d'adaptació de la llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès, presentada per JxSí, el PSC, CSQP i la CUP i a què C's i el PPC han presentat esmenes a la totalitat.

El text, que continuarà tramitant-se si supera el debat de totalitat, modifica la llei de vegueries per incorporar-ne una de nova, la del Penedès, que inclouria les comarques de l'Alt i el Baix Penedès, el Garraf i part de la de l'Anoia. A més, incorpora la nova comarca del Moianès a la vegueria de la Catalunya Central.

Codi de conducta dels diputats
Dijous a les nou el ple es reprendrà amb el debat i la votació del codi de conducta dels diputats i diputades del Parlament, aprovat avui per la comissió de reglament. El codi, que el ple ha de ratificar, defineix els principis bàsics als quals els diputats han d'ajustar la seva actuació, complementa el règim d'incompatibilitats i de conflictes d'interessos i inclou mesures perquè es compleixin i un règim sancionador.

La comissió de reglament, presidida per Carme Forcadell i integrada per la resta de membres de la mesa i diputats de tots els grups, va començar a treballar la proposta el 31 de maig. L'elaboració del codi desenvolupa el reglament del Parlament d'acord amb la llei de transparència.

Comissió de control de les consultes no referendàries
L'ordre del dia també inclou les designacions dels set membres de la comissió de control de les consultes populars no referendàries, que s'han de fer cada legislatura i requereixen el suport de tres cinquenes parts de la cambra. Els candidats proposats són: Judith Gifreu i Marc Marsal, proposats per JxSí; Josu de Miguel, per C's; Agnès Pardell, pel PSC; Mercè Claramunt, per CSQP; Beatriz Díaz del Río, pel PPC, i Esther Sancho, per la CUP.

Mocions
A l'últim, entre dijous al matí i la tarda, el ple debatrà i votarà vuit mocions, sobre: l'inici del curs escolar (C's); la política energètica (PSC); l'Agència Europea del Medicament; la política aeroportuària de l'estat espanyol i AENA i la seva incidència en els problemes recents de Vueling (JxSí); el treball autònom (C's); el sistema de protecció a la infància (CSQP); la futura banca pública catalana i l'Institut Català de Finances (CUP), i la creació d'estructures administratives, fiscals i financeres (PPC).

La moció de C's sobre l'inici del curs insta el govern perquè assigni anualment les places de docents interins abans del 31 de juliol i informi del nombre de barracons i la quantitat d'alumnes afectats, i també dels centres amb un nombre d'alumnes per sobre les ràtios. L'altra moció d'aquest grup, sobre el treball autònom, demana al govern, entre altres qüestions, que implementi un programa d'ajudes relatiu a les quotes que han de pagar els autònoms i a revisar els programes 'Consolida't' i 'Catalunya emprèn'.

La del PSC insta el govern a presentar en el termini màxim de tres mesos les bases del pacte nacional per a la transició energètica, que ha de desplegar programes d'estalvi i eficiència, i a fixar una data per al tancament de les centrals nuclears que funcionen des de fa quaranta anys.
Pel que fa les dues de JxSí, la primera insta el govern a impulsar la candidatura de Barcelona com a seu de l'Agència Europea del Medicament en coordinació amb l'ajuntament de Barcelona i amb la implicació del govern de l'estat. La segona, sobre la política aeroportuària, insta l'executiu a reclamar el traspàs a la Generalitat de la titularitat dels aeroports del Prat, Girona, Reus i Sabadell.

La de CSQP, sobre el sistema de protecció a la infància, insta el govern a dur a terme diverses actuacions amb relació als casos de desemparament i els equips d'atenció a la infància i l'adolescència.

La de la CUP, sobre la futura banca pública catalana, insta el govern a transformar l'Institut Català de Finances en la banca pública d'inversions de Catalunya i a exigir a l'executiu espanyol el traspàs de tots els béns propietat de la Sareb.

A l'últim, la del PPC, sobre la creació d'estructures d'estat, insta el govern a informar de les actuacions que s'hagin posat en marxa per desenvolupar-les i, d'acord amb les sentències del Tribunal Constitucional, a aturar-les i deixar-les sense efecte.

Els grups poden presentar esmenes a les mocions fins demà dimarts a les sis de la tarda i en poden transaccionar fins que les mocions no es votin.