Notícies

Ernest Benach ha estat elegit nou president del Parlament
Higini Clotas i Ramon Camp, nous vicepresidents primer i segon respectivament

Divendres, 5 de desembre de 2003. Saló de Sessions del Palau del Parlament

El Ple del Parlament de la setena legislatura, que s'ha constituït aquest matí, ha elegit Ernest Benach (ERC) com a nou president de la cambra, per 111 vots a favor i 24 vots en blanc. Ernest Benach es converteix, amb quaranta-quatre anys, en el president més jove i també en el que ha rebut més vots favorables en la seva elecció.

El Ple del Parlament ha elegit també Higini Clotas (PSC) i Ramon Camp (CiU) com a vicepresidents primer i segon de la Mesa, amb 77 i 57 vots favorables, respectivament. Les quatre secretaries de la Mesa seran ocupades per Anna Miranda (CiU), que ha rebut 46 vots; Carme Carretero (PSC), que n'ha obtingut 31; Rafael Luna (PPC), que n'ha obtingut 25, i Marina Llansana (ERC), amb 24 vots favorables.

Fins ara han estat presidents del Parlament: Heribert Barrera i Costa (1980 ¿ 1984), Miquel Coll i Alentorn (1984 ¿ 1988), Joaquim Xicoy i Bassegoda (1988 ¿ 1995), Joan Reventós i Carner (1995 ¿ 1999), Joan Rigol (1999 -2003). Abans, durant la Segona República i l'exili van ser presidents: Lluís Companys i Jover (1932 ¿ 1933), Joan Casanovas i Maristany (1933 ¿ 1938), Josep Irla i Bosch (1938 ¿ 1940), Antoni Rovira i Virgili (1940 ¿ 1949), Manuel Serra i Moret (1949 ¿ 1954) i Francesc Farreres i Duran (1954 ¿ 1980).

Què és i quines funcions té la Mesa del Parlament

La Mesa és l'òrgan rector col·legiat del Parlament i es compon del president, de dos vicepresidents i de quatre secretaris. Actua sota la direcció del president del Parlament i representa la cambra en els actes a què assisteix. Es reuneix convocada pel president i és assessorada per l'oficiala major, la qual redacta l'acta de les sessions i atén, sota la direcció del president, l'execució dels acords.

El Reglament del Parlament defineix quines són les funcions de la Mesa: ha d'interpretar i suplir el Reglament en casos de dubte i d'omissió; ha d'adoptar les decisions i les mesures que requereix l'organització del treball; ha d'executar els pressupostos del Parlament; ha de qualificar, d'acord amb el Reglament, els escrits i els documents d'índole parlamentària, i n'ha de declarar l'admissibilitat o la inadmissibilitat. La Mesa també ha de decidir la tramitació de tots els escrits i els documents d'índole parlamentària d'acord amb les normes establertes pel Reglament. I té l'atribució de tota altra funció que li encomani el Reglament, també les de caràcter executiu, i les que no són atribuïdes a cap òrgan específic.

El president del Parlament té la representació de la cambra; estableix i manté l'ordre de les discussions i dirigeix el debat amb imparcialitat i objectivitat; compleix i fa complir el Reglament, i compleix totes les altres funcions que li confereixen l'Estatut de Catalunya, les lleis i el Reglament del Parlament.

En el cas de vacant, absència o impediment del president, els vicepresidents, segons el seu ordre, el substituiran amb els seus mateixos drets, deures i atribucions. Així mateix, també segons el seu ordre, compliran tota altra funció que els encomanin el president i la Mesa. La representació de la cambra que té el president del Parlament només pot ésser delegada, si s'escau, en un dels vicepresidents.

Els secretaris, amb el vistiplau del president, supervisen i autoritzen les actes de les sessions plenàries, de la Mesa i de la Junta de Portaveus, i també els certificats que s'expedeixen; assisteixen el president durant les sessions per assegurar l'ordre en els debats i la correcció en les votacions; col·laboren en el desenvolupament normal dels treballs de la cambra segons les disposicions del president, i exerceixen, a més, qualsevol altra funció que els encomanin el president i la Mesa.

Quan, per vacant, absència o impediment d'algun membre o alguns membres de la Mesa, s'hi produeixi paritat a l'hora de prendre decisions, el president o qui en aquell moment n'exerceixi les funcions fa ús del vot de qualitat.

Fotos: Parlament de Catalunya