Notícies

El Ple farà aquesta setmana els debats de totalitat d'una proposició de llei sobre ports i de dues sobre fiscalitat en l'adquisició d'habitatges

El ple començarà demà a les 10 h amb la sessió de control, i també inclou la proposta de debat en lectura única d'una proposició de llei sobre el Conca

Dimarts, 7 de maig de 2019. Palau del Parlament

Un moment de la darrera sessió plenària, el 10 d'abril

Parlament de Catalunya. 2019

Vegeu la galeria d'imatges (1 imatge/s)

El Ple farà en la sessió de demà i dijous els debats de totalitat de la Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals, de JxCat i ERC, i de dues més sobre la fiscalitat en l'adquisició d'habitatges: la de modificació de la Llei 21/2001, de mesures fiscals i administratives, de CatECP, i la de mesures fiscals amb relació a l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, del PPC.

L'ordre del dia inclou també la proposta de debat i votació en lectura única de la Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2008, del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, del PSC-Units.

El ple començarà demà dimecres, 8 de maig, a les deu del matí amb la sessió control, primer als consellers i tot seguit al president de la Generalitat, Quim Torra, que haurà de respondre les preguntes sobre l'actualitat política que li formulin els caps de fila o portaveus dels grups de Cs, JxCat, ERC, el PSC-Units i CatECP i del subgrup del PPC.

Els consellers respondran les preguntes dels grups sobre el funcionament dels serveis sanitaris, la relació de la Generalitat amb els ens locals (Cs), l'aplicació de la Llei 14/2017, de la renda garantida de ciutadania (CatECP), l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (PSC-Units), les reivindicacions sindicals i de la comunitat educativa per al curs 2019-2020 (CUP), els clubs nàutics de platja, les mesures per ajudar els municipis davant dels riscos ambientals, les polítiques de suport als governs locals (JxCat), el desplegament del decret de territorialització del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i les polítiques de memòria històrica (ERC).

Acabada la sessió de control, el Ple votarà la liquidació del pressupost de la cambra del 2018, que presentarà el diputat interventor Antonio Espinosa (Cs).

Membres del Conca en funcions
Demà al matí el Ple també debatrà i votarà la proposta de tramitar pel procediment de lectura única una proposició de llei del PSC-Units per modificar la llei del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (Conca). Si la cambra aprova aquest tipus de tramitació exprés, que permet aprovar una llei en un únic ple, s'obrirà un termini perquè els grups presentin esmenes a la proposició, a la totalitat o a l'articulat, i dijous al matí farà ja el debat i la votació finals de la iniciativa i, si n'hi ha, de les esmenes.

Aquesta iniciativa proposa modificar la Llei del Conca perquè prevegi que els membres del Ple d'aquest ens que cessin en el càrrec per expiració del mandat puguin continuar exercint les seves funcions fins a la presa de possessió dels nous membres. El text també estableix un termini de deu dies des del cessament perquè la presidència de la Generalitat elevi una proposta de membres al Parlament, que és qui l'ha d'aprovar.

Mesures fiscals en l'adquisició d'habitatges
La cambra farà dijous al matí el debat de totalitat conjunt de dues proposicions de llei, de CatECP i el PPC, relacionades amb l'impost de transmissions patrimonials i d'actes jurídics documentats. La de CatECP arriba al debat sense esmenes de retorn, de manera que un cop fet aquest debat continuarà la tramitació parlamentària, mentre que la del PPC en té dues, una de conjunta de JxCat i ERC i una altra del PSC-Units, és a dir que només continuarà tramitant-se si el Ple rebutja aquestes esmenes.

La iniciativa de CatECP proposa modificar l'article 7 de la Llei 21/2001, de mesures fiscals i administratives, perquè l'impost sobre actes jurídics documentats, aplicable als documents notarials que formalitzen l'atorgament de préstecs hipotecaris, i que ara han de pagar els bancs, s'apugi fins al 2%. En l'exposició de motius, el grup argumenta que l'augment d'aquest impost generaria un increment en la recaptació de la Generalitat del 20% respecte al 2016.

La del PPC proposa rebaixar dos punts l'impost que grava les transmissions patrimonials oneroses en la compravenda de béns i immobles, rebaixant al 8% el tipus impositiu que s'aplica amb caràcter general i al 6% en el cas d'habitatges de protecció oficial. A més, proposa rebaixes que situïn l'impost al 4% per als habitatges que hagin de ser els habituals de famílies nombroses, de persones amb discapacitat o de joves fins a trenta-dos anys i corregeix els topalls de renda per a l'aplicació d'aquests tipus reduïts. La proposta afecta diversos articles de les lleis d'acompanyament dels pressupostos del 1998, el 2001 i el 2002.

Ports i transport en aigües marítimes
També dijous al matí, la cambra farà el debat de totalitat de la proposició de llei de JxCat i ERC sobre ports i transport marítim, que té per objecte regular el sistema portuari i el transport de passatgers en aigües marítimes i continentals, sens perjudici de la regulació específica dels ports de Barcelona i Tarragona, tots dos d'interès general. Aquesta proposició tampoc no té cap esmena de retorn.

La iniciativa modifica la legislació actual per articular un sistema portuari configurat per totes les infraestructures situades a Catalunya que s'adapti a les noves realitats i posi les infraestructures portuàries al servei de la promoció econòmica, industrial, turística i social del país, i establir una nova organització administrativa portuària. Entre altres objectius també pretén establir un règim jurídic contractual adequat; promoure activitats nàutiques, d'esbarjo, esportives, de recerca científica i culturals associades; vetllar per la sostenibilitat ambiental d'aquestes infraestructures i activitats; exercir les activitats de transport de passatgers en aigües marítimes i continentals de manera sostenible i segura, i establir un règim tributari del sistema portuari just i proporcionat que en garanteixi la viabilitat.

Entre altres aspectes, el text crea una nova taxa pel servei portuari de recepció obligatòria dels residus generats pels vaixells, i regula també el cànon per prestació de serveis portuaris i l'exercici d'activitats comercials i industrials amb usos lucratius. Una altra novetat és la previsió de classificar els ports esportius per categories, de manera anàloga al sistema dels hotels, i la creació de la figura del Pla director urbanístic portuari.

Interpel·lacions
En aquesta sessió, els consellers respondran nou interpel·lacions dels grups, sobre la situació dels centres especials de treball (PSC-Units), les vulneracions del dret de vot dels ciutadans a l'exterior (ERC), el millorament de la gestió de la desaparició de persones i del suport a llurs familiars (PSC-Units), el desplegament de la fibra òptica (JxCat), la seguretat als pobles i les ciutats (Cs), la precarietat laboral (CatECP), el reconeixement del treball de cures i la regularització del sector (ERC), la política de reconeixements i condecoracions (PPC) i la mobilitat en el territori (Cs).

Mocions
En aquesta sessió el Ple també debatrà i votarà sis mocions, sobre el món local (PSC-Units), la cooperació amb l'Administració local (Cs), la relació del Govern amb els govern locals (CatECP), el transport sanitari i els serveis d'emergència (CUP), l'europeisme (Cs) i la regulació dels arrendaments urbans en el dret civil de Catalunya (ERC).

La moció del PSC-Units insta el Govern a promoure una llei de governs locals per clarificar competències i impulsar un nou sistema de finançament, a pagar les subvencions als ajuntaments per la gestió de les escoles bressol, a presentar un decret llei sobre llistes d'espera, a habilitar partides pressupostàries per construir residències, centres de dia i pisos tutelats, a incrementar el nombre de mossos d'esquadra o a concretar mesures per lluitar contra els problemes de l'habitatge.

La de Cs sobre la cooperació amb l'Administració local recull també algunes d'aquestes demandes, i insta el Govern a exercir la tutela financera perquè els ajuntaments no utilitzin els fons públics per "fer-ne donació a entitats separatistes com l'Associació de Municipis per la Independència" (AMI) i a iniciar els procediments de revisió i reintegrament dels diners indegudament destinats a aquesta associació, després que "judicialment s'ha establert que tant l'adhesió a l'AMI com la donació a l'entitat infringeixen la neutralitat política i les competències municipals".

La de CatECP insta l'executiu a aplicar diverses mesures relacionades amb el pagament del deute als ajuntaments, les polítiques d'habitatge, la lluita contra la violència masclista, els menors estrangers no acompanyats, les escoles bressol, la gestió de l'aigua, els refugiats i la sostenibilitat. També l'insta a fer les gestions necessàries amb el Govern de l'Estat perquè es derogui la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, es modifiqui la regla de despesa perquè no s'apliqui als ajuntaments o s'asseguri la participació dels ens locals al Consell de Política Fiscal i Financera.

La de la CUP, sobre el transport sanitari, insta el Govern a manifestar el seu suport als treballadors del sector i a les seves reivindicacions, a reconèixer que l'actual model de gestió del servei de titularitat pública és un "fracàs" i a tornar al model anterior. També l'insta a garantir un sistema de control de transparència que permeti avaluar cada sis mesos el compliment dels plecs i normatives per part de les empreses adjudicatàries i de les condicions laborals establertes i els temps d'espera.

La de Cs sobre l'europeisme demana la reprovació del conseller Alfred Bosch, i insta el Govern a "no autoritzar l'ús dels recursos de tots els catalans destinats a acció exterior i relacions amb la Unió Europea" per "promocionar el separatisme i la propaganda contra Espanya" i a no nomenar persones imputades en processos judicials com a delegades o alts càrrecs de la Generalitat davant de la Unió Europea. Així mateix, entre altres qüestions, "censura la reiterada opacitat i la falta de transparència del Govern en matèria d'acció exterior".

A l'últim, la d'ERC insta el Govern a impulsar urgentment mesures legislatives pròpies per contenir l'escalada de preus en el lloguer d'habitatges i superar les limitacions de la legislació estatal vigent.