Notícies

El president de la Generalitat compareix dimecres davant el Ple per informar de l'estructura i la composició del Govern

Dilluns, 4 de juny de 2018. Palau del Parlament

El president de la Generalitat, Quim Torra, durant el debat d'investidura

Parlament de Catalunya. 2018

Vegeu la galeria d'imatges (1 imatge/s)

El president de la Generalitat, Quim Torra, compareixerà dimecres davant el Ple per informar de l'estructura i la composició del Govern, després que dissabte els nous consellers prenguessin possessió del càrrec. La sessió, la primera amb els consellers asseguts al banc del Govern, començarà a les deu del matí amb l'elecció del substitut o la substituta d'Alba Vergés a la secretaria quarta de la Mesa.

L'ordre del dia també inclou el debat i la votació en lectura única de les propostes del PPC per modificar la Llei de l'estatut dels expresidents de la Generalitat i de JxCat, ERC, CatECP i la CUP per crear una comissió d'investigació sobre el projecte Castor.

La sessió començarà amb l'elecció del diputat o diputada que ha de substituir Alba Vergés, que deixa la seva responsabilitat a la secretaria quarta en haver estat nomenada consellera de Salut.
El Reglament estableix que aquesta elecció es fa amb paperetes. Així, els diputats hauran d'escriure un sol nom en una, i a mesura que se'ls vagi cridant des de la Mesa per ordre alfabètic l'aniran dipositant en una urna.

El ple prosseguirà amb la comunicació de la composició de les meses de les comissions, i tot seguit començarà la compareixença demanada pel president de la Generalitat, que, d'acord amb la Llei de la presidència de la Generalitat i del Govern, ha de comparèixer davant el Parlament per donar-hi compte de l'estructura i la composició de l'executiu un cop constituït.

Després del president, que intervindrà sense límit de temps, prendran la paraula els grups parlamentaris seguint l'ordre de major a menor representació, acabant, però, amb ERC i JxCat, i per un temps màxim de deu minuts per fixar posicions, formular preguntes o fer observacions. El president els podrà respondre individualment o conjuntament, novament sense límit de temps, i els grups podran replicar durant cinc minuts. Cada vegada que el president faci una contrarèplica, el grup afectat tindrà el dret d'intervenir per un temps idèntic a l'emprat pel president.

Modificació de la Llei dels expresidents
A la tarda, el Ple farà el debat i la votació de la Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003, del 22 d'abril, de l'estatut dels expresidents de la Generalitat, presentada pel PPC. Si la cambra ho acorda, la iniciativa es tramitarà per lectura única, procediment extraordinari de màxima urgència que permetria aprovar la proposició en aquest sol debat.

La proposició modifica la llei perquè els drets i les prerrogatives reconeguts als expresidents els siguin revocats en cas de condemna penal ferma o si així ho acorda el Ple per una majoria de dues terceres parts i en cas que es pugui constatar que ja no concorren les condicions d'honorabilitat necessàries, i també perquè els mitjans materials i personals a disposició dels expresidents només es puguin prestar dins de Catalunya. El termini perquè els grups presentin esmenes a la iniciativa acaba dimecres al matí.

Comissió d'investigació sobre el projecte Castor
A l'últim, el Ple també debatrà i votarà la proposta de crear una comissió d'investigació sobre el projecte Castor, presentada conjuntament per JxCat, ERC, CatECP i la CUP.

L'objecte de la comissió és "avaluar les causes, els antecedents, les incidències directes i indirectes i les possibles negligències, o fins i tot actuacions doloses", amb relació al projecte a Catalunya.

La proposta preveu que a la comissió hi compareguin experts i responsables polítics i de moviments socials, que analitzi la documentació del projecte i si l'actuació dels poders públics s'ha ajustat a fonament jurídic i que elabori dictàmens, auditories o contrainformes i un estudi sobre el cost i l'impacte mediambiental del projecte.