Notícies

El Parlament redueix el pressupost el 12,34 %, els diputats renuncien a una paga i els grups es retallen el 5 % la subvenció de funcionament

Dimecres, 2 de novembre de 2011. Palau del Parlament

Els diputats votant el pressupost del Parlament per al 2012

Parlament de Catalunya. 2011

Vegeu la galeria d'imatges (2 imatge/s)

El ple ha aprovat aquest matí el pressupost del Parlament per al 2012, que puja a 52.296.665,57 euros, xifra que representa una reducció històrica del 12,34 per cent respecte al pressupost anterior, en concret 7.360.224,78 euros menys respecte al del 2011. Els diputats han aprovat la supressió d'una de les seves catorze pagues, la reducció per primera vegada de la subvenció anual per al funcionament dels grups parlamentaris, que serà del 5 per cent, i la rebaixa del 84,34 per cent al capítol d'inversions, entre altres mesures de contenció de la despesa.

El pressupost, que inclou aquestes mesures d'austeritat, ha estat aprovat amb els vots a favor de tots els diputats, a excepció dels tres de Solidaritat, que hi han votat en contra. Amb aquesta mateixa votació, la cambra també ha aprovat el pressupost del Síndic de Greuges per a l'any vinent, xifrat en 6.998.820 euros, quantitat que equival a una reducció de l'11,87 per cent respecte al del 2011 i que comporta una reducció de quasi un milió d'euros. En comparació amb el del 2010 és el 21 per cent més baix.

Un cop aprovat el projecte de pressupost de la cambra i del Síndic de Greuges, la presidenta, Núria de Gispert, l'enviarà al conseller d'economia i coneixement, Andreu Mas-Colell, perquè l'inclogui en l'avantprojecte de llei de pressupostos de la Generalitat per al 2012.

El vicepresident primer, Lluís M. Corominas, ha explicat al ple que el pressupost per al 2012 ha estat elaborat amb criteris de màxima austeritat davant la situació econòmica i social que estem vivint. Ha destacat que els darrers quatre exercicis el pressupost s'ha reduït un terç i que el 2012 hi haurà una reducció en tots els capítols per primera vegada a la història. El vicepresident ha defensat les subvencions que reben el grups per al seu funcionament, però ha dit que "semblaria molt estrany que tots els capítols s'haguessin reduït menys aquest".

El pressupost del Parlament ha experimentat un decrement progressiu i continu des del 2008, any que va ser de 72,1 milions d'euros. Així, el del 2012 representa una reducció del 27,5 per cent amb relació al del 2008 i del 23,90 per cent respecte al del 2009, que va ser de 68,3 milions d'euros, i és inferior al del 2005.

El capítol I, retribucions als diputats i al personal de la cambra, té una partida de 24.879.901,77 euros, xifra que representa una reducció del 6,57 per cent. La supressió d'una de les catorze pagues dels diputats representarà un estalvi de 753.588 euros. A més, es mantenen les reduccions a les retribucions dels diputats acordades el juny del 2010, que són del 15 per cent per als membres de la mesa i els presidents de grup, del 10 per cent per als portaveus i del 8 per cent per a la resta, i també la del 5 per cent per als funcionaris.

El capítol II, despeses de béns corrents i serveis, és de 10.473.763,80 euros, quantitat que representa una reducció del 9,18 per cent, que s'aconsegueix amb importants rebaixes a les partides destinades a protocol, viatges, comunicació, consum energètic, manteniment i servei de neteja. Aquest capítol també inclou la reducció del parc mòbil, que quedarà constituït per cinc vehicles (el 2010 n'hi havia 18).

El capítol IV, destinat a la subvenció per al funcionament dels grups, és de 16.248.000,00 euros, i per primer cop des del restabliment del Parlament, el 1980, aquesta partida experimenta un decrement. Concretament, els grups rebran el 2012 el 5 per cent menys en subvencions que el 2011, cosa que representa un estalvi de 855.000 euros.

El capítol VI, inversions, té un pressupost de 685.000 euros, és a dir, 3.688.000 euros menys que el 2011, amb una reducció del 84,34 per cent. Aquest pressupost d'inversions es destinarà al manteniment de l'edifici històric del Parlament i a continuar implementant mesures d'estalvi energètic.

Per altra banda, Lluís M. Corominas ha anunciat la necessitat de procedir a una harmonització legislativa, negociada amb els grups parlamentaris, amb la finalitat que quan s'aprovin el pressupost del Parlament i el del Síndic de Gregues també s'aprovin els de la Sindicatura de Comptes i de l'Oficina Antifrau, tot i preservant la independència que tenen aquests organismes.