Acords de les sessions

Grup de Treball de Control del Principi de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret de la Unió Europea - XII Legislatura

Dia:
Dimarts, 4 de desembre de 2018
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 2
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
11

Pàgina 1 de 1

 • 1

  Constitució del Grup de Treball.

  Número d'expedient: 409-00001/12

  Convocats pel president de la Comissió, les diputades i els diputats designats membres del grup de treball pels grups parlamentaris s'han reunit en sessió constitutiva del grup de treball. De conformitat amb l'article 55.1 del Reglament del Parlament, és integrat pels membres següents: Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

 • 2

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual s'eliminen els canvis d'hora estacionals i per la qual es deroga la Directiva 2000/84/CE

  Número d'expedient: 295-00127/12

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

 • 3

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s'estableixen el Centre Europeu de Competència Industrial, Tecnològica i d'Investigació en Ciberseguretat i la Xarxa de Centres Nacionals de Coordinació. Contribució de la Comissió Europea per a la reunió de dirigents de Salzburg del 19 i el 20 de setembre de 2018

  Número d'expedient: 295-00128/12

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

 • 4

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (UE, Euratom) 1141/2014 pel que fa a un procediment de verificació relatiu a les infraccions de les normes de protecció de les dades personals en el context de les eleccions al Parlament Europeu. Contribució de la Comissió Europea a la reunió de dirigents de Salzburg del 19 i el 20 de setembre de 2018

  Número d'expedient: 295-00129/12

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

 • 5

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifiquen els reglaments (UE) 1093/2010, pel qual es crea l'Autoritat Bancària Europea; 1094/2010, pel qual es crea l'Autoritat Europea d'Assegurances i Pensions de Jubilació; 1095/2010, pel qual es crea l'Autoritat Europea de Valors i Mercats; 345/2013, sobre els fons de capital risc; 346/2013, sobre els fons d'emprenedoria social; 600/2014, relatiu als mercats d'instruments financers; 2015/760, sobre els fons d'inversió a llarg termini; 2016/1011, sobre els índexs de referència en els instruments financers i en els contractes financers o de mesura de la rendibilitat dels fons d'inversió; 2017/1129, sobre el fullet que s'ha de publicar en cas d'oferta pública o admissió a cotització de valors en un mercat regulat, i la Directiva 2015/849, relativa a la prevenció de la utilització del sistema financer per al blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme

  Número d'expedient: 295-00130/12

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

 • 6

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell per a la prevenció de la difusió de continguts terroristes en línia

  Número d'expedient: 295-00131/12

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

 • 7

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a normes i procediments comuns als estats membres per al retorn dels nacionals de tercers països en situació irregular

  Número d'expedient: 295-00132/12

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

 • 8

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre la Guàrdia Europea de Fronteres i Costes i pel qual es deroguen l'Acció comuna 98/700/JAI del Consell, el Reglament (UE) 1052/2013 del Parlament Europeu i del Consell, i el Reglament (UE) 2016/1624 del Parlament Europeu i del Consell

  Número d'expedient: 295-00133/12

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

 • 9

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a l'Agència d'Asil de la Unió Europea i pel qual es deroga el Reglament (UE) 439/2010

  Número d'expedient: 295-00134/12

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

 • 10

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la sol·licitud presentada pel Banc Europeu d'Inversions al Consell per a la modificació dels Estatuts del Banc Europeu d'Inversions segons el procediment legislatiu especial que estableix l'article 308 del Tractat de funcionament de la Unió Europea

  Número d'expedient: 295-00135/12

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

 • 11

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (UE) 516/2014 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a la renovació del compromís del romanent dels imports compromesos per a sustentar l'aplicació de les decisions del Consell (UE) 2015/1523 i 2015/1601, o a la seva assignació a altres accions en el marc dels programes nacionals

  Número d'expedient: 295-00136/12

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Pàgina 1 de 1