Acords de les sessions

Mesa del Parlament - XII Legislatura

Dia:
Dimarts, 1 de desembre de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Videoconferència
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
182

Pàgina 1 de 2

Següent

 • 1

  Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania

  Número d'expedient: 202-00088/12

  D'acord amb l'article 138 del Reglament, i escoltada la Junta de Portaveus, s'acorda de proposar al Ple que sigui tramitada pel procediment de lectura única.

 • 2

  Decret llei 43/2020, del 17 de novembre, pel qual s'habilita el Consell Català de l'Esport per a l'atorgament d'ajuts extraordinaris i d'emergència per fer front a la suspensió de l'obertura al públic de les instal·lacions i dels equipaments esportius a Catalunya, es crea el Fons extraordinari addicional 2020 per als ens locals, i es modifica el Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a la crisi sanitària, econòmica i social generada per la Covid-19

  Número d'expedient: 203-00070/12

  La Mesa pren coneixement del Decret llei 43/2020, del 17 de novembre, pel qual s'habilita el Consell Català de l'Esport per a l'atorgament d'ajuts extraordinaris i d'emergència per fer front a la suspensió de l'obertura al públic de les instal·lacions i dels equipaments esportius a Catalunya, es crea el Fons extraordinari addicional 2020 per als ens locals, i es modifica el Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a la crisi sanitària, econòmica i social generada per la Covid-19, publicat al DOGC núm. 8275, de 19.11.2020, i manifesta que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procediment que estableix l'article 158 del Reglament del Parlament s'inicia el dia 20.11.2020.

 • 3

  Decret llei 47/2020, del 24 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter econòmic en el sector de les instal·lacions juvenils, de mesures en el sector de les cooperatives i de modificació del Decret llei 39/2020, del 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la Covid-19, i del Decret llei 42/2020, del 10 de novembre, de mesures urgents de suport a entitats del tercer sector social

  Número d'expedient: 203-00071/12

  La Mesa pren coneixement del Decret llei 47/2020, del 24 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter econòmic en el sector de les instal·lacions juvenils, de mesures en el sector de les cooperatives i de modificació del Decret llei 39/2020, del 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la Covid-19, i del Decret llei 42/2020, del 10 de novembre, de mesures urgents de suport a entitats del tercer sector social, publicat al DOGC núm. 8280, de 25.11.2020, i manifesta que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procediment que estableix l'article 158 del Reglament del Parlament s'inicia el dia 26.11.2020.

 • 4

  Decret llei 46/2020, del 24 de novembre, de mesures urgents de caràcter administratiu, tributari i de control financer

  Número d'expedient: 203-00072/12

  La Mesa pren coneixement del Decret llei 46/2020, del 24 de novembre, de mesures urgents de caràcter administratiu, tributari i de control financer, publicat al DOGC núm. 8281, de 26.11.2020, i manifesta que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procediment que estableix l'article 158 del Reglament del Parlament s'inicia el dia 27.11.2020.

 • 5

  Proposta de resolució de suport a la Plataforma Pedro Álvarez

  Número d'expedient: 250-01612/12

  Se'n pren nota. CJ

 • 6

  Proposta de resolució sobre el millorament dels serveis residencials per a les persones amb discapacitat intel·lectual i llur accés a l'habitatge

  Número d'expedient: 250-01617/12

  D'acord amb l'article 167, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

 • 7

  Proposta de resolució sobre el tancament de les clíniques dentals Dentix

  Número d'expedient: 250-01620/12

  D'acord amb l'article 167, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. CS

 • 8

  Proposta de resolució sobre les irregularitats de l'Institut d'Assistència Sanitària

  Número d'expedient: 250-01621/12

  D'acord amb l'article 167, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. CEC

 • 9

  Proposta de resolució sobre les reivindicacions de les entitats gitanes

  Número d'expedient: 250-01622/12

  D'acord amb l'article 167, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió d'Igualtat de les Persones i de Feminismes

 • 10

  Proposta de resolució sobre el finançament de la cultura

  Número d'expedient: 250-01623/12

  D'acord amb l'article 107.4 del Reglament, s'acorda que sigui tramitada pel procediment d'urgència extraordinària i que els terminis siguin reduïts a la meitat dels que són fixats amb caràcter d'urgència ordinari. CC

 • 11

  Proposta de resolució sobre el finançament de la cultura

  Número d'expedient: 250-01623/12

  - CC

 • 12

  Proposta de resolució sobre el finançament de la cultura

  Número d'expedient: 250-01623/12

  Se'n pren nota. CC

 • 13

  Proposta de resolució sobre el finançament de la cultura

  Número d'expedient: 250-01623/12

  D'acord amb l'article 167, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit, amb la correcció d'errades incorporada, i se n'ordena la publicació. CC

 • 14

  Proposta de resolució sobre el finançament de la cultura

  Número d'expedient: 250-01623/12

  Així mateix, d'acord amb els articles 107.3 i 4 i 167.3 del Reglament, atesa la tramitació d'urgència extraordinària acordada, s'obre un termini de dos dies hàbils per a presentar-hi esmenes. CC

 • 15

  Pla estratègic de serveis socials 2020-2024

  Número d'expedient: 259-00004/12

  D'acord amb l'article 107.4 del Reglament, se n'acorda la tramitació pel procediment d'urgència extraordinària i que els terminis siguin reduïts a la meitat dels que són fixats amb caràcter d'urgència ordinari. Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

 • 16

  Pla estratègic de serveis socials 2020-2024

  Número d'expedient: 259-00004/12

  - Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

 • 17

  Control del compliment de la Resolució 618/XII, sobre l'ús del català en l'Administració de justícia

  Número d'expedient: 290-00570/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CJ

 • 18

  Control del compliment de la Resolució 716/XII, sobre el millorament de l'atenció a les famílies dels afectats del trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat

  Número d'expedient: 290-00661/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CS

 • 19

  Control del compliment de la Resolució 717/XII, sobre les necessitats en els àmbits sanitari, social i educatiu dels afectats del trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat

  Número d'expedient: 290-00662/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CS

 • 20

  Control del compliment de la Resolució 864/XII, de suport als treballadors de la planta automobilística de Nissan Motor Ibérica i sobre el futur de la indústria de l'automoció a Catalunya

  Número d'expedient: 290-00773/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

 • 21

  Control del compliment de la Resolució 872/XII, sobre el reforç del personal de les presons durant la crisi de la Covid-19

  Número d'expedient: 290-00781/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CJ

 • 22

  Control del compliment de la Resolució 877/XII, sobre l'impuls de mesures per a millorar l'execució penal

  Número d'expedient: 290-00786/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CJ

 • 23

  Control del compliment de la Resolució 878/XII, sobre la cobertura de places de funcionaris als jutjats

  Número d'expedient: 290-00787/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CJ

 • 24

  Control del compliment de la Resolució 888/XII, sobre l'adopció de mesures per a la represa de l'activitat dels marxants

  Número d'expedient: 290-00797/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CEC

 • 25

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la transició energètica i la descarbonització de l'economia catalana

  Número d'expedient: 302-00265/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 26

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la transició energètica i la descarbonització de l'economia catalana

  Número d'expedient: 302-00265/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 27

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la transició energètica i la descarbonització de l'economia catalana

  Número d'expedient: 302-00265/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 28

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'educació secundària i postobligatòria

  Número d'expedient: 302-00266/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 29

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'educació secundària i postobligatòria

  Número d'expedient: 302-00266/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 30

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'educació secundària i postobligatòria

  Número d'expedient: 302-00266/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 31

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'educació secundària i postobligatòria

  Número d'expedient: 302-00266/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 32

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els mitjans públics de comunicació

  Número d'expedient: 302-00267/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 33

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política del Govern amb relació als sectors més afectats per la pandèmia de Covid-19

  Número d'expedient: 302-00268/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 34

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política del Govern amb relació als sectors més afectats per la pandèmia de Covid-19

  Número d'expedient: 302-00268/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 35

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política del Govern amb relació als sectors més afectats per la pandèmia de Covid-19

  Número d'expedient: 302-00268/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 36

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política del Govern amb relació als sectors més afectats per la pandèmia de Covid-19

  Número d'expedient: 302-00268/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 37

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política del Govern amb relació als sectors més afectats per la pandèmia de Covid-19

  Número d'expedient: 302-00268/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 38

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el dret a una segona oportunitat

  Número d'expedient: 302-00269/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 39

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el dret a una segona oportunitat

  Número d'expedient: 302-00269/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 40

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'augment de la mortalitat a les fronteres espanyoles

  Número d'expedient: 302-00270/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 41

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'augment de la mortalitat a les fronteres espanyoles

  Número d'expedient: 302-00270/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 42

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les respostes per a afrontar la crisi sanitària, econòmica i social

  Número d'expedient: 302-00271/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 43

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les respostes per a afrontar la crisi sanitària, econòmica i social

  Número d'expedient: 302-00271/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 44

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació econòmica prevista per als centres educatius d'alta complexitat

  Número d'expedient: 314-12571/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 45

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri de repartiment entre els centres educatius públics i concertats dels ajuts del Programa de reforç, orientació i suport

  Número d'expedient: 314-12572/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 46

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris de distribució dels fons del Programa de reforç, orientació i suport

  Número d'expedient: 314-12573/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 47

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual a la regió sanitària Lleida no és possible la interrupció voluntària de l'embaràs amb un avortament quirúrgic

  Número d'expedient: 314-12574/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 48

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual a la regió sanitària Alt Pirineu i Aran no és possible la interrupció voluntària de l'embaràs

  Número d'expedient: 314-12575/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 49

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual els hospitals de la regió sanitària Alt Pirineu i Aran no ofereixen píndoles abortives

  Número d'expedient: 314-12576/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 50

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps que fa que la interrupció voluntària de l'embaràs no es garanteix a la regió sanitària Lleida i a la regió sanitària Alt Pirineu i Aran

  Número d'expedient: 314-12577/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 51

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distància que han de recórrer les dones de la regió sanitària Lleida per a interrompre voluntàriament l'embaràs

  Número d'expedient: 314-12578/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 52

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distància que han de recórrer les dones de la regió sanitària Alt Pirineu i Aran per a interrompre voluntàriament l'embaràs

  Número d'expedient: 314-12579/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 53

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a garantir que les dones de la regió sanitària Lleida i la regió sanitària Alt Pirineu i Aran no s'hagin de desplaçar fora de llur regió per a interrompre voluntàriament l'embaràs

  Número d'expedient: 314-12580/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 54

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què es garantirà la interrupció voluntària de l'embaràs a les dones de la regió sanitària Lleida i la regió sanitària Alt Pirineu i Aran en la xarxa sanitària pública de llur regió

  Número d'expedient: 314-12581/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 55

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes perquè els professionals entenguin les necessitats de les dones de la regió sanitària Lleida i la regió sanitària Alt Pirineu i Aran pel que fa a la interrupció voluntària de l'embaràs

  Número d'expedient: 314-12582/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 56

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de l'exclusió dels museus, les biblioteques i els espais culturals de la possibilitat de fer activitats amb assistència de públic

  Número d'expedient: 314-12583/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 57

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de modificar la Resolució SLT/2983/2020, del 21 de novembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19, perquè els museus, les biblioteques i els espais culturals puguin fer activitats amb assistència de públic

  Número d'expedient: 314-12584/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 58

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts compensatoris previstos per al col·lectiu professional de narradors per a afrontar les pèrdues de les cancel·lacions d'activitats i la manca de noves

  Número d'expedient: 314-12585/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 59

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compra de mascaretes higièniques transparents reutilitzables per a les persones amb discapacitat auditiva

  Número d'expedient: 314-12586/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 60

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les identificacions que els Mossos d'Esquadra fan als assistents a manifestacions

  Número d'expedient: 314-12587/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 61

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la renúncia de l'empresa Apollo Minerals a construir i explotar una mina al port de Salau, a Alt Àneu (Pallars Sobirà)

  Número d'expedient: 314-12588/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 62

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la investigació i el seguiment per part de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència dels fets denunciats amb relació a les agressions comeses per un grup de noies menors a Terrassa (Vallès Occidental)

  Número d'expedient: 314-12589/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 63

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment dels protocols establerts en l'ús de pistoles elèctriques per part d'un agent de l'àrea regional de recursos operatius de Sabadell dels Mossos d'Esquadra

  Número d'expedient: 314-12590/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 64

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la proporcionalitat de l'actuació d'un agent de l'àrea regional de recursos operatius de Sabadell dels Mossos d'Esquadra

  Número d'expedient: 314-12591/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 65

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s'ha obert una investigació amb relació a l'actuació d'un agent de l'àrea regional de recursos operatius de Sabadell dels Mossos d'Esquadra

  Número d'expedient: 314-12592/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 66

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si farà pública la instrucció que regula l'ús de pistoles elèctriques per part dels Mossos d'Esquadra

  Número d'expedient: 314-12593/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 67

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'aplicació de sancions establertes per la Llei de l'Estat de seguretat ciutadana

  Número d'expedient: 314-12594/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 68

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies imposades pels Mossos d'Esquadra en aplicació de la Llei de l'Estat de seguretat ciutadana relacionades amb mobilitzacions vinculades al dret a l'habitatge

  Número d'expedient: 314-12595/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 69

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les multes a les persones que defensen les famílies amb ordre de desnonament

  Número d'expedient: 314-12596/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 70

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions del conseller d'Educació amb les escoles d'educació infantil per a consensuar-ne l'obertura a partir de la fase 2 del desconfinament

  Número d'expedient: 314-08708/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 71

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament d'Educació ha fet una estimació de les pèrdues per a les escoles d'educació infantil pel compliment de les condicions de reobertura dels centres a partir de la fase 2 del desconfinament

  Número d'expedient: 314-08709/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 72

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols sanitaris enviats a les escoles d'educació infantil i el consens amb els municipis i les entitats amb què s'han elaborat

  Número d'expedient: 314-08710/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 73

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les alternatives avaluades pel Departament d'Educació per a la reobertura de les escoles d'educació infantil

  Número d'expedient: 314-08711/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 74

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts previstos perquè les escoles d'educació infantil puguin complir els requisits exigits per a la reobertura

  Número d'expedient: 314-08712/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 75

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les solucions ofertes pel Departament d'Educació als ajuntaments perquè les escoles d'educació infantil puguin obrir al juny

  Número d'expedient: 314-08713/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 76

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'alumnes vulnerables comptabilitzats pel Departament d'Educació

  Número d'expedient: 314-08979/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 77

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de mantenir la convocatòria d'oposicions del Departament d'Educació per al setembre del 2020

  Número d'expedient: 314-08985/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 78

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de prevenció i protecció contra la Covid-19 previstes pel Departament d'Educació si manté la convocatòria d'oposicions per al setembre del 2020

  Número d'expedient: 314-08986/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 79

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides destinades a necessitats educatives dels fons rebuts de l'Estat per a la gestió de la crisi de la Covid-19

  Número d'expedient: 314-09130/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 80

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què el Departament de la Presidència va tenir coneixement d'un possible cas d'assetjament laboral a la Delegació del Govern a Suïssa

  Número d'expedient: 314-09171/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 81

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'òrgan del Departament de la Presidència que va rebre informació relativa a un possible cas d'assetjament laboral a la Delegació del Govern a Suïssa

  Número d'expedient: 314-09172/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 82

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què la Direcció General de Funció Pública va iniciar la investigació d'un possible cas d'assetjament laboral a la Delegació del Govern a Suïssa

  Número d'expedient: 314-09175/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 83

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nomenament com a assessor del Departament de la Presidència del presumpte responsable d'un possible cas d'assetjament laboral a la Delegació del Govern a Suïssa

  Número d'expedient: 314-09180/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 84

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el capteniment de la consellera de la Presidència amb relació a un possible cas d'assetjament laboral a la Delegació del Govern a Suïssa

  Número d'expedient: 314-09184/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 85

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el capteniment del president de la Generalitat amb relació a un possible cas d'assetjament laboral a la Delegació del Govern a Suïssa

  Número d'expedient: 314-09185/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 86

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el capteniment del president de la Generalitat amb relació al nomenament com a assessor del Departament de la Presidència del presumpte responsable d'un possible cas d'assetjament laboral a la Delegació del Govern a Suïssa

  Número d'expedient: 314-09186/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 87

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els dispositius previstos per a evitar sabotatges i actes vandàlics a infraestructures i línies ferroviàries l'11 de setembre de 2020

  Número d'expedient: 314-09296/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 88

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions dutes a terme arran dels sabotatges i els actes vandàlics a infraestructures i línies ferroviàries l'11 de setembre de 2020

  Número d'expedient: 314-09299/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 89

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les identificacions i les detencions dutes a terme pels Mossos d'Esquadra arran dels danys causats pels sabotatges i els actes vandàlics en infraestructures i línies ferroviàries l'11 de setembre de 2020

  Número d'expedient: 314-09300/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 90

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les diligències judicials iniciades arran dels danys causats pels sabotatges i els actes vandàlics en infraestructures i línies ferroviàries l'11 de setembre de 2020

  Número d'expedient: 314-09301/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 91

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què el Departament d'Empresa i Coneixement va trametre al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda els projectes per a la convocatòria dels fons europeus de reconstrucció

  Número d'expedient: 314-09304/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 92

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes per a la convocatòria dels fons europeus de reconstrucció que el Departament d'Empresa i Coneixement ha tramès al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

  Número d'expedient: 314-09305/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 93

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els àmbits dels projectes per a la convocatòria dels fons europeus de reconstrucció que el Departament d'Empresa i Coneixement ha tramès al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

  Número d'expedient: 314-09306/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 94

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procés de disseny dels projectes per a la convocatòria dels fons europeus de reconstrucció que el Departament d'Empresa i Coneixement ha tramès al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

  Número d'expedient: 314-09307/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 95

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acords amb els agents socials i econòmics sobre els projectes per a la convocatòria dels fons europeus de reconstrucció que el Departament d'Empresa i Coneixement ha tramès al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

  Número d'expedient: 314-09308/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 96

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procés que seguiran els projectes per a la convocatòria dels fons europeus de reconstrucció que el Departament d'Empresa i Coneixement ha tramès al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

  Número d'expedient: 314-09309/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 97

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la seva posició amb relació al dret de vaga, arran d'una piulada del conseller d'Empresa i Coneixement sobre la vaga dels treballadors de l'empresa Saint-Gobain, a l'Arboç (Baix Penedès)

  Número d'expedient: 314-09353/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 98

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si considera que la limitació de drets formi part de la negociació per a la continuïtat d'una empresa, arran d'una piulada del conseller d'Empresa i Coneixement sobre la vaga dels treballadors de l'empresa Saint-Gobain, a l'Arboç (Baix Penedès)

  Número d'expedient: 314-09354/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 99

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tractament de la limitació del dret de vaga en les mediacions fetes pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en la vaga dels treballadors de l'empresa Saint-Gobain, a l'Arboç (Baix Penedès)

  Número d'expedient: 314-09355/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 100

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la piulada del conseller d'Empresa i Coneixement ha bloquejat, endarrerit o posat en risc un acord entre les parts que negocien el tancament de l'empresa Saint-Gobain, a l'Arboç (Baix Penedès)

  Número d'expedient: 314-09356/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

Pàgina 1 de 2

Següent