Acords de les sessions

Mesa del Parlament - XII Legislatura

Dia:
Dimarts, 24 de novembre de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Videoconferència
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
619

Pàgina 1 de 7

Següent

 • 1

  Llei de modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família

  Número d'expedient: 202-00028/12

  D'acord amb l'article 8.1 de la Llei 1/1998, del 7 de gener, de política lingüística, i l'acord de la Mesa del 3 de maig de 1983, se n'aprova la versió castellana.

 • 2

  Proposició de llei de declaració del Parc Natural del Montseny, de paratges naturals d'interès nacional i de reserves naturals integrals

  Número d'expedient: 202-00065/12

  La Mesa, considerada la sol·licitud de pròrroga del termini per a recollir signatures, de conformitat amb el que disposa l'article 9 de la Llei 1/2006, de 16 de febrer, atès que hi concorren causes justificades, concedeix una pròrroga extraordinària de noranta dies, que finirà el dia 30.06.2021.

 • 3

  Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania

  Número d'expedient: 202-00088/12

  S'acorda d'escoltar el criteri de la Junta de Portaveus.

 • 4

  Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania

  Número d'expedient: 202-00088/12

  D'acord amb l'article 138.2 del Reglament, s'admet a tràmit la sol·licitud i es fa avinent que és en condicions d'ésser inclosa en l'ordre del dia d'una propera sessió.

 • 5

  Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania

  Número d'expedient: 202-00088/12

  Se'n pren nota.

 • 6

  Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania

  Número d'expedient: 202-00088/12

  La Mesa de conformitat amb l'article 113.2 del Reglament constata que els efectes econòmics que en poden derivar de l'aprovació de la llei han estat expressament posposats per a un altre exercici pressupostari. D'acord amb els articles 112, 1 i 2 i 114 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 7

  Proposició de llei per a garantir els drets de les persones consumidores en matèria de titularitzacions hipotecàries i creditícies

  Número d'expedient: 202-00089/12

  D'acord amb els articles 112, 1 i 2 i 114 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. CEH

 • 8

  Decret llei 42/2020, del 10 de novembre, de mesures urgents de suport a entitats del tercer sector social

  Número d'expedient: 203-00067/12

  La Mesa pren coneixement del Decret llei 42/2020, del 10 de novembre, de mesures urgents de suport a entitats del tercer sector social, publicat al DOGC núm. 8269, i manifesta que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procediment que estableix l'article 158 del Reglament del Parlament s'inicia el dia 13.11.2020.

 • 9

  Decret llei 44/2020, del 17 de novembre, pel qual es crea el Cens d'espais de cultura responsables

  Número d'expedient: 203-00068/12

  La Mesa pren coneixement del Decret llei 44/2020, del 17 de novembre, pel qual es crea el Cens d'espais de cultura responsables, publicat al DOGC núm. 8275, i manifesta que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procediment que estableix l'article 158 del Reglament del Parlament s'inicia el dia 20.11.2020.

 • 10

  Decret llei 45/2020, del 17 de novembre, sobre l'habilitació transitòria i extraordinària per continuar la prestació del servei d'inspecció tècnica de vehicles

  Número d'expedient: 203-00069/12

  La Mesa pren coneixement del Decret llei 45/2020, del 17 de novembre, sobre l'habilitació transitòria i extraordinària per continuar la prestació del servei d'inspecció tècnica de vehicles, publicat al DOGC núm.8275, i manifesta que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procediment que estableix l'article 158 del Reglament del Parlament s'inicia el dia 20.11.2020.

 • 11

  Proposta de resolució sobre la pal·liació dels efectes de les noves restriccions imposades pel Govern en l'activitat econòmica amb motiu de la Covid-19

  Número d'expedient: 250-01564/12

  D'acord amb l'article 167.3 del Reglament, s'admeten a tràmit.

 • 12

  Proposta de resolució sobre la presència de dones com a expertes i com a actors del món sanitari als mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  Número d'expedient: 250-01608/12

  D'acord amb l'article 167, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. CCMA

 • 13

  Proposta de resolució de denúncia dels impagaments i dels pagaments amb retard del Govern a les entitats residencials

  Número d'expedient: 250-01609/12

  D'acord amb l'article 167, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

 • 14

  Proposta de resolució sobre les pretensions del Marroc d'ocupar territori sahrauí i aigües canàries i sobre el compliment del mandat de la Missió de les Nacions Unides per al Referèndum del Sàhara Occidental

  Número d'expedient: 250-01610/12

  D'acord amb l'article 167, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

 • 15

  Proposta de resolució de suport a la Plataforma Pedro Álvarez

  Número d'expedient: 250-01612/12

  D'acord amb l'article 167, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació, excepte el text "i exigeix la reobertura del cas abans de la seva prescripció" de l'apartat 1. CJ

 • 16

  Proposta de resolució sobre l'aturada del projecte de la variant de la carretera C-63 entre Sils i Riudarenes

  Número d'expedient: 250-01613/12

  D'acord amb l'article 167, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. CT

 • 17

  Proposta de resolució sobre la fiscalitat justa dels productes sanitaris per a la menstruació i d'higiene femenina

  Número d'expedient: 250-01614/12

  D'acord amb l'article 167, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió d'Igualtat de les Persones i de Feminismes

 • 18

  Proposta de resolució de suport i defensa dels llocs de treball de l'empresa TE Connectivity

  Número d'expedient: 250-01615/12

  D'acord amb l'article 167, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

 • 19

  Proposta de resolució de suport i defensa dels llocs de treball de l'empresa Faurecia

  Número d'expedient: 250-01616/12

  D'acord amb l'article 167, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

 • 20

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 24/2020, sobre la línia 9 del metro, en compliment de la Resolució 511/XI del Parlament

  Número d'expedient: 256-00056/12

  D'acord amb l'article 186 del Reglament, s'admet a tràmit, se n'ordena la publicació i se n'acorda la tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes per a la seva tramitació.Així mateix s'obre un termini de deu dies perquè els grups parlamentaris puguin demanar la compareixença dels responsables dels òrgans, els ens o les entitats fiscalitzats. CSC

 • 21

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 23/2020, sobre la seguretat i la mobilitat ciutadana de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, corresponent a l'exercici del 2017

  Número d'expedient: 258-00031/12

  D'acord amb l'article 188 del Reglament, s'admet a tràmit, se n'ordena la publicació i se n'acorda la tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes per a la seva tramitació.Així mateix s'obre un termini de quinze dies per a poder demanar la presentació de l'informe davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes. CSC

 • 22

  Proposta de resolució sobre el programa marc del sistema públic audiovisual

  Número d'expedient: 250-01619/12

  D'acord amb l'article 167, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 23

  Proposta de resolució sobre el programa marc del sistema públic audiovisual

  Número d'expedient: 250-01619/12

  Així mateix, d'acord amb els articles 107.3 i 4 i 167.3 del Reglament, atesa la tramitació d'urgència extraordinària acordada, s'obre un termini de dos dies hàbils per a presentar-hi esmenes.

 • 24

  Control del compliment de la Resolució 673/XII, sobre el millorament del CAP Gran Sol, al barri de Llefià, a Badalona

  Número d'expedient: 290-00624/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CS

 • 25

  Control del compliment de la Resolució 674/XII, sobre els recursos del CAP Gran Sol, de Badalona

  Número d'expedient: 290-00625/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CS

 • 26

  Control del compliment de la Resolució 675/XII, sobre el millorament de l'atenció sanitària al CAP Gran Sol, de Badalona

  Número d'expedient: 290-00626/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CS

 • 27

  Control del compliment de la Resolució 727/XII, sobre les mesures d'atenció a les persones amb addiccions i patologies relacionades amb el joc i l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació

  Número d'expedient: 290-00672/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

 • 28

  Control del compliment de la Resolució 730/XII, sobre el IV Pla de suport al tercer sector social

  Número d'expedient: 290-00675/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

 • 29

  Control del compliment de la Resolució 861/XII, sobre la creació de programes i campanyes per a joves en matèria de dret laboral

  Número d'expedient: 290-00770/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

 • 30

  Control del compliment de la Resolució 862/XII, sobre l'atenció a la discapacitat a Calafell

  Número d'expedient: 290-00771/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

 • 31

  Control del compliment de la Resolució 865/XII, sobre els catalans a l'exterior

  Número d'expedient: 290-00774/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

 • 32

  Control del compliment de la Resolució 866/XII, sobre l'impuls de mesures per a lluitar contra la bretxa salarial

  Número d'expedient: 290-00775/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CEH

 • 33

  Control del compliment de la Resolució 869/XII, relativa a l'Informe de fiscalització 13/2019, sobre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, corresponent a l'exercici del 2017

  Número d'expedient: 290-00778/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CSC

 • 34

  Control del compliment de la Resolució 870/XII, relativa a l'Informe de fiscalització 17/2019, sobre la Fundació Institut de Ciències Fotòniques, corresponent a l'exercici del 2017

  Número d'expedient: 290-00779/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CSC

 • 35

  Control del compliment de la Resolució 879/XII, sobre l'establiment de mesures per a minimitzar la situació generada per la crisi sanitària al sector de les colònies escolars

  Número d'expedient: 290-00788/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CEC

 • 36

  Control del compliment de la Resolució 883/XII, sobre l'elaboració d'un estudi per a quantificar els danys econòmics causats per la Covid-19 i sobre la plataforma en línia Marketplace empresarial Covid-19

  Número d'expedient: 290-00792/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CEC

 • 37

  Control del compliment de la Resolució 885/XII, sobre l'execució urgent d'un pla per a la reactivació de les activitats extraescolars i ajuda en el sector del lleure i turístic

  Número d'expedient: 290-00794/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CEC

 • 38

  Control del compliment de la Resolució 892/XII, sobre la situació de la infància i l'adolescència

  Número d'expedient: 290-00801/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CDI

 • 39

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la transició energètica i la descarbonització de l'economia catalana

  Número d'expedient: 302-00265/12

  D'acord amb l'article 161.3 del Reglament, es considera congruent i s'admet a tràmit.

 • 40

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'educació secundària i postobligatòria

  Número d'expedient: 302-00266/12

  D'acord amb l'article 161.3 del Reglament, es considera congruent i s'admet a tràmit.

 • 41

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els mitjans públics de comunicació

  Número d'expedient: 302-00267/12

  D'acord amb l'article 161.3 del Reglament, es considera congruent i s'admet a tràmit.

 • 42

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el dret a una segona oportunitat

  Número d'expedient: 302-00269/12

  D'acord amb l'article 161.3 del Reglament, es considera congruent i s'admet a tràmit.

 • 43

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política del Govern amb relació als sectors més afectats per la pandèmia de Covid-19

  Número d'expedient: 302-00268/12

  D'acord amb l'article 161.3 del Reglament, es considera congruent i s'admet a tràmit.

 • 44

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les respostes per a afrontar la crisi sanitària, econòmica i social

  Número d'expedient: 302-00271/12

  D'acord amb l'article 161.3 del Reglament, es considera congruent i s'admet a tràmit.

 • 45

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'augment de la mortalitat a les fronteres espanyoles

  Número d'expedient: 302-00270/12

  D'acord amb l'article 161.3 del Reglament, es considera congruent i s'admet a tràmit.

 • 46

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat d'ocupació vinculada a l'exportació creada per l'actuació de l'oficina de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa a Brussel·les el 2017

  Número d'expedient: 314-12382/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 47

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat d'ocupació vinculada a l'exportació creada per l'actuació de l'oficina de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa a Washington el 2017

  Número d'expedient: 314-12383/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 48

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat d'ocupació vinculada a l'exportació creada per l'actuació de l'oficina de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa a Singapur el 2017

  Número d'expedient: 314-12384/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 49

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat d'ocupació vinculada a l'exportació creada per l'actuació de l'oficina de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa a Sidney el 2017

  Número d'expedient: 314-12385/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 50

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat d'ocupació vinculada a l'exportació creada per l'actuació de l'oficina de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa a Casablanca el 2017

  Número d'expedient: 314-12386/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 51

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat d'ocupació vinculada a l'exportació creada per l'actuació de l'oficina de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa a Dubai el 2017

  Número d'expedient: 314-12387/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 52

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat d'ocupació vinculada a l'exportació creada per l'actuació de l'oficina de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa a Tel-Aviv el 2017

  Número d'expedient: 314-12388/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 53

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat d'ocupació vinculada a l'exportació creada per l'actuació de l'oficina de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa a Hong Kong el 2017

  Número d'expedient: 314-12389/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 54

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat d'ocupació vinculada a l'exportació creada per l'actuació de l'oficina de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa a Pequín el 2017

  Número d'expedient: 314-12390/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 55

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat d'ocupació vinculada a l'exportació creada per l'actuació de l'oficina de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa a Seül el 2017

  Número d'expedient: 314-12391/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 56

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat d'ocupació vinculada a l'exportació creada per l'actuació de l'oficina de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa a Tòquio el 2017

  Número d'expedient: 314-12392/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 57

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat d'ocupació vinculada a l'exportació creada per l'actuació de l'oficina de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa a Xangai el 2017

  Número d'expedient: 314-12393/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 58

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat d'ocupació vinculada a l'exportació creada per l'actuació de l'oficina de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa d'Istanbul el 2017

  Número d'expedient: 314-12394/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 59

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat d'ocupació vinculada a l'exportació creada per l'actuació de l'oficina de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa a Moscou el 2017

  Número d'expedient: 314-12395/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 60

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat d'ocupació vinculada a l'exportació creada per l'actuació de l'oficina de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa a Varsòvia el 2017

  Número d'expedient: 314-12396/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 61

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat d'ocupació vinculada a l'exportació creada per l'actuació de l'oficina de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa a Zagreb el 2017

  Número d'expedient: 314-12397/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 62

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat d'ocupació vinculada a l'exportació creada per l'actuació de l'oficina de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa a Amsterdam el 2017

  Número d'expedient: 314-12398/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 63

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat d'ocupació vinculada a l'exportació creada per l'actuació de l'oficina de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa a Berlín el 2017

  Número d'expedient: 314-12399/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 64

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat d'ocupació vinculada a l'exportació creada per l'actuació de l'oficina de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa a Copenhaguen el 2017

  Número d'expedient: 314-12400/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 65

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat d'ocupació vinculada a l'exportació creada per l'actuació de l'oficina de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa a Londres el 2017

  Número d'expedient: 314-12401/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 66

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat d'ocupació vinculada a l'exportació creada per l'actuació de l'oficina de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa a Milà el 2017

  Número d'expedient: 314-12402/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 67

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat d'ocupació vinculada a l'exportació creada per l'actuació de l'oficina de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa a París el 2017

  Número d'expedient: 314-12403/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 68

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat d'ocupació vinculada a l'exportació creada per l'actuació de l'oficina de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa a Stuttgart el 2017

  Número d'expedient: 314-12404/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 69

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat d'ocupació vinculada a l'exportació creada per l'actuació de l'oficina de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa a Bombai el 2017

  Número d'expedient: 314-12405/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 70

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat d'ocupació vinculada a l'exportació creada per l'actuació de l'oficina de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa a Nova Delhi el 2017

  Número d'expedient: 314-12406/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 71

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat d'ocupació vinculada a l'exportació creada per l'actuació de l'oficina de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa a Bogotà el 2017

  Número d'expedient: 314-12407/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 72

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat d'ocupació vinculada a l'exportació creada per l'actuació de l'oficina de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa a Buenos Aires el 2017

  Número d'expedient: 314-12408/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 73

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat d'ocupació vinculada a l'exportació creada per l'actuació de l'oficina de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa a Lima el 2017

  Número d'expedient: 314-12409/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 74

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat d'ocupació vinculada a l'exportació creada per l'actuació de l'oficina de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa a Santiago de Xile el 2017

  Número d'expedient: 314-12410/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 75

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat d'ocupació vinculada a l'exportació creada per l'actuació de l'oficina de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa a São Paulo el 2017

  Número d'expedient: 314-12411/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 76

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat d'ocupació vinculada a l'exportació creada per l'actuació de l'oficina de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa a Boston el 2017

  Número d'expedient: 314-12412/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 77

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat d'ocupació vinculada a l'exportació creada per l'actuació de l'oficina de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa a Ciutat de Mèxic el 2017

  Número d'expedient: 314-12413/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 78

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat d'ocupació vinculada a l'exportació creada per l'actuació de l'oficina de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa a Miami el 2017

  Número d'expedient: 314-12414/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 79

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat d'ocupació vinculada a l'exportació creada per l'actuació de l'oficina de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa a Mont-real el 2017

  Número d'expedient: 314-12415/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 80

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat d'ocupació vinculada a l'exportació creada per l'actuació de l'oficina de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa a Nova York el 2017

  Número d'expedient: 314-12416/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 81

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat d'ocupació vinculada a l'exportació creada per l'actuació de l'oficina de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa a Panamà el 2017

  Número d'expedient: 314-12417/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 82

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat d'ocupació vinculada a l'exportació creada per l'actuació de l'oficina de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa a Silicon Valley el 2017

  Número d'expedient: 314-12418/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 83

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat d'ocupació vinculada a l'exportació creada per l'actuació de l'oficina de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa a Nairobi el 2017

  Número d'expedient: 314-12419/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 84

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat d'ocupació vinculada a l'exportació creada per l'actuació de l'oficina de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa a Johannesburg el 2017

  Número d'expedient: 314-12420/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 85

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat d'ocupació vinculada a l'exportació creada per l'actuació de l'oficina de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa a Nairobi el 2017

  Número d'expedient: 314-12421/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 86

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'empreses catalanes que van fer exportacions regulars per l'actuació de l'oficina de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa a Brussel·les el 2017

  Número d'expedient: 314-12422/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 87

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'empreses catalanes que van fer exportacions regulars per l'actuació de l'oficina de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa a Washington el 2017

  Número d'expedient: 314-12423/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 88

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'empreses catalanes que van fer exportacions regulars per l'actuació de l'oficina de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa a Singapur el 2017

  Número d'expedient: 314-12424/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 89

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'empreses catalanes que van fer exportacions regulars per l'actuació de l'oficina de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa a Sidney el 2017

  Número d'expedient: 314-12425/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 90

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'empreses catalanes que van fer exportacions regulars per l'actuació de l'oficina de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa a Casablanca el 2017

  Número d'expedient: 314-12426/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 91

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'empreses catalanes que van fer exportacions regulars per l'actuació de l'oficina de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa a Dubai el 2017

  Número d'expedient: 314-12427/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 92

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'empreses catalanes que van fer exportacions regulars per l'actuació de l'oficina de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa a Tel-Aviv el 2017

  Número d'expedient: 314-12428/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 93

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'empreses catalanes que van fer exportacions regulars per l'actuació de l'oficina de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa a Hong Kong el 2017

  Número d'expedient: 314-12429/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 94

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'empreses catalanes que van fer exportacions regulars per l'actuació de l'oficina de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa a Pequín el 2017

  Número d'expedient: 314-12430/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 95

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'empreses catalanes que van fer exportacions regulars per l'actuació de l'oficina de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa a Seül el 2017

  Número d'expedient: 314-12431/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 96

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'empreses catalanes que van fer exportacions regulars per l'actuació de l'oficina de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa a Tòquio el 2017

  Número d'expedient: 314-12432/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 97

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'empreses catalanes que van fer exportacions regulars per l'actuació de l'oficina de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa a Xangai el 2017

  Número d'expedient: 314-12433/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 98

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'empreses catalanes que van fer exportacions regulars per l'actuació de l'oficina de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa a Istanbul el 2017

  Número d'expedient: 314-12434/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 99

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'empreses catalanes que van fer exportacions regulars per l'actuació de l'oficina de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa a Moscou el 2017

  Número d'expedient: 314-12435/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 100

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'empreses catalanes que van fer exportacions regulars per l'actuació de l'oficina de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa a Varsòvia el 2017

  Número d'expedient: 314-12436/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

Pàgina 1 de 7

Següent