Acords de les sessions

Mesa del Parlament - XII Legislatura

Dia:
Dimarts, 3 de novembre de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Videoconferència
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
1736

Pàgina 1 de 18

Següent

 • 1

  Proposició de llei de modificació de la Llei 16/2014, del 4 de desembre, d'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea, a fi d'establir mecanismes anuals d'impuls i control de l'acció exterior de la Generalitat

  Número d'expedient: 202-00085/12

  Se sotmet a votació i, amb els vots a favor del vicepresident segon, el secretari segon i la secretària tercera i els vots en contra del president, el vicepresident primer, el secretari primer i la secretària quarta, d'acord amb l'article 138 del Reglament, la Mesa acorda de no proposar al Ple la tramitació per lectura única de la Proposició de llei de modificació de la Llei 16/2014, del 4 de desembre, d'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea, a fi d'establir mecanismes anuals d'impuls i control de l'acció exterior de la Generalitat. Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

 • 2

  Proposició de llei de modificació de la Llei 16/2014, del 4 de desembre, d'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea, a fi d'establir mecanismes anuals d'impuls i control de l'acció exterior de la Generalitat

  Número d'expedient: 202-00085/12

  D'acord amb l'article 115.1 del Reglament, s'obre un termini de deu dies per a presentar-hi esmenes a la totalitat. Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

 • 3

  Proposició de llei de representació en l'àmbit institucional i del finançament de les cambres de comerç, indústria, serveis i navegació i el Consell General de Cambres de Catalunya

  Número d'expedient: 202-00087/12

  S'acorda d'escoltar el criteri de la Junta de Portaveus.

 • 4

  Proposició de llei de representació en l'àmbit institucional i del finançament de les cambres de comerç, indústria, serveis i navegació i el Consell General de Cambres de Catalunya

  Número d'expedient: 202-00087/12

  La Mesa de conformitat amb l'article 113.2 del Reglament constata que els efectes econòmics que en poden derivar de l'aprovació de la llei han estat expressament posposats per a un altre exercici pressupostari. D'acord amb els articles 112, 1 i 2 i 114 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 5

  Proposta de resolució sobre els intèrprets de llengua de signes al Parlament de Catalunya

  Número d'expedient: 250-01519/12

  D'acord amb l'article 167.3 del Reglament, s'admeten a tràmit.

 • 6

  Proposta de resolució sobre els intèrprets de llengua de signes al Parlament de Catalunya

  Número d'expedient: 250-01519/12

  Se'n pren nota.

 • 7

  Proposta de resolució sobre la preservació del patrimoni arquitectònic, cultural i social de la Casa Buenos Aires

  Número d'expedient: 250-01580/12

  D'acord amb l'article 107.4 del Reglament, s'acorda que sigui tramitada pel procediment d'urgència extraordinària i que els terminis siguin reduïts a la meitat dels que són fixats amb caràcter d'urgència ordinari. CT

 • 8

  Proposta de resolució sobre la preservació del patrimoni arquitectònic, cultural i social de la Casa Buenos Aires

  Número d'expedient: 250-01580/12

  . CT

 • 9

  Proposta de resolució sobre la preservació del patrimoni arquitectònic, cultural i social de la Casa Buenos Aires

  Número d'expedient: 250-01580/12

  D'acord amb l'article 167, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació i s'acorda traslladar al grup proponent perquè presenti una correcció d'errades a l'encapçalament dels apartats 3 a 6 perquè s'insta a l'Ajuntament de Barcelona. CT

 • 10

  Proposta de resolució sobre la preservació del patrimoni arquitectònic, cultural i social de la Casa Buenos Aires

  Número d'expedient: 250-01580/12

  Així mateix, d'acord amb els articles 107.3 i 4 i 167.3 del Reglament, atesa la tramitació d'urgència extraordinària acordada, s'obre un termini de dos dies hàbils per a presentar-hi esmenes. CT

 • 11

  Proposta de resolució sobre l'actualització de les llistes d'espera de salut

  Número d'expedient: 250-01581/12

  D'acord amb l'article 167, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. CS

 • 12

  Proposta de resolució sobre la recuperació del servei d'urgències al CAP de Sitges

  Número d'expedient: 250-01582/12

  D'acord amb l'article 167, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. CS

 • 13

  Proposta de resolució sobre el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona

  Número d'expedient: 250-01583/12

  D'acord amb l'article 167, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. CC

 • 14

  Proposta de resolució sobre el millorament dels serveis residencials i l'accés a l'habitatge per a persones amb discapacitat intel·lectual

  Número d'expedient: 250-01584/12

  Se'n pren nota.

 • 15

  Proposta de resolució sobre el millorament dels serveis residencials i l'accés a l'habitatge per a persones amb discapacitat intel·lectual

  Número d'expedient: 250-01584/12

  D'acord amb l'article 167, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 16

  Proposta de resolució sobre el servei d'urgències a Olot

  Número d'expedient: 250-01585/12

  D'acord amb l'article 167, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. CS

 • 17

  Proposta de resolució sobre el compliment del Pla d'enfortiment i transformació de l'atenció primària

  Número d'expedient: 250-01586/12

  D'acord amb l'article 167, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. CS

 • 18

  Proposta de resolució sobre els tècnics en cures auxiliars d'infermeria

  Número d'expedient: 250-01587/12

  D'acord amb l'article 167, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. CS

 • 19

  Proposta de resolució sobre les inversions necessàries per a l'ampliació de l'Hospital Sant Joan de Déu de Martorell

  Número d'expedient: 250-01588/12

  D'acord amb l'article 167, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. CS

 • 20

  Proposta de resolució sobre la falta d'infermers a Catalunya

  Número d'expedient: 250-01589/12

  D'acord amb l'article 167, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. CS

 • 21

  Proposta de resolució sobre els mecanismes de prevenció de neoplàsies

  Número d'expedient: 250-01590/12

  D'acord amb l'article 167, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. CS

 • 22

  Proposta de resolució sobre l'eliminació del requisit de compliment de la Llei de política lingüística de les bases dels ajuts per a compensar els efectes de la crisi provocada per la Covid-19

  Número d'expedient: 250-01591/12

  D'acord amb l'article 167, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. CEC

 • 23

  Proposta de resolució sobre Colòmbia

  Número d'expedient: 250-01592/12

  D'acord amb l'article 107.4 del Reglament, s'acorda que sigui tramitada pel procediment d'urgència extraordinària i que els terminis siguin reduïts a la meitat dels que són fixats amb caràcter d'urgència ordinari. Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

 • 24

  Proposta de resolució sobre Colòmbia

  Número d'expedient: 250-01592/12

  D'acord amb l'article 107.4 del Reglament, s'acorda la reducció dels terminis. Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

 • 25

  Proposta de resolució sobre Colòmbia

  Número d'expedient: 250-01592/12

  D'acord amb l'article 167, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació i s'acorda traslladar al grup proponent que presenti una correcció d'errades a l'apartat 3 perquè insta el Govern de Colòmbia. Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

 • 26

  Proposta de resolució sobre Colòmbia

  Número d'expedient: 250-01592/12

  Així mateix, d'acord amb els articles 107.3 i 4 i 167.3 del Reglament, atesa la tramitació d'urgència extraordinària acordada, s'obre un termini de dos dies hàbils per a presentar-hi esmenes. Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

 • 27

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 20/2020, sobre l'Oficina Antifrau de Catalunya, corresponent als exercicis 2010-2018, en compliment de la Resolució 214/XII del Parlament

  Número d'expedient: 256-00053/12

  D'acord amb l'article 186 del Reglament, s'admet a tràmit, se n'ordena la publicació i se n'acorda la tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes per a la seva tramitació.Així mateix s'obre un termini de deu dies perquè els grups parlamentaris puguin demanar la compareixença dels responsables dels òrgans, els ens o les entitats fiscalitzats. CSC

 • 28

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 18/2020, sobre l'Àrea Metropolitana de Barcelona, corresponent a la contractació administrativa de l'exercici 2016

  Número d'expedient: 258-00029/12

  D'acord amb l'article 188 del Reglament, s'admet a tràmit, se n'ordena la publicació i se n'acorda la tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes per a la seva tramitació.Així mateix s'obre un termini de quinze dies per a poder demanar la presentació de l'informe davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes. CSC

 • 29

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 19/2020, sobre el Consorci per a la Construcció i Explotació de la Quarta Planta de Tractament Integral dels Residus Municipals de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, corresponent a l'exercici 2016

  Número d'expedient: 258-00030/12

  D'acord amb l'article 188 del Reglament, s'admet a tràmit, se n'ordena la publicació i se n'acorda la tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes per a la seva tramitació.Així mateix s'obre un termini de quinze dies per a poder demanar la presentació de l'informe davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes. CSC

 • 30

  Control del compliment de la Resolució 780/XII, sobre la creació d'un pla integral de rehabilitació urbana i de cohesió social dels barris del centre històric de Manresa

  Número d'expedient: 290-00699/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CT

 • 31

  Control del compliment de la Resolució 790/XII, relativa a l'Informe de fiscalització 10/2019, sobre la contractació administrativa del Departament de Justícia, corresponent a l'exercici del 2016

  Número d'expedient: 290-00709/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CSC

 • 32

  Control del compliment de la Resolució 801/XII, sobre el suport a Nissan i les mesures per a afrontar els reptes del sector automobilístic

  Número d'expedient: 290-00721/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CEC

 • 33

  Control del compliment de la Resolució 881/XII, sobre la recuperació d'un pla d'incentius autonòmics per al vehicle elèctric

  Número d'expedient: 290-00790/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CEC

 • 34

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'atenció a la gent gran

  Número d'expedient: 302-00249/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 35

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'atenció a la gent gran

  Número d'expedient: 302-00249/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 36

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'atenció a la gent gran

  Número d'expedient: 302-00249/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 37

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model turístic

  Número d'expedient: 302-00250/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 38

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model turístic

  Número d'expedient: 302-00250/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 39

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'abordatge de les violències en els centres educatius

  Número d'expedient: 302-00251/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 40

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'abordatge de les violències en els centres educatius

  Número d'expedient: 302-00251/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 41

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'abordatge de les violències en els centres educatius

  Número d'expedient: 302-00251/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 42

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'ús de les llengües en els mitjans de comunicació públics

  Número d'expedient: 302-00253/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 43

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la manca d'acompanyament a les empreses en la gestió de la pandèmia

  Número d'expedient: 302-00254/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 44

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la manca d'acompanyament a les empreses en la gestió de la pandèmia

  Número d'expedient: 302-00254/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 45

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les prioritats pressupostàries

  Número d'expedient: 302-00255/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 46

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la Proposició de llei de coordinació dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvament en el marc del sistema nacional de protecció civil, que es tramita al Congrés dels Diputats

  Número d'expedient: 302-00256/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 47

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la Proposició de llei de coordinació dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvament en el marc del sistema nacional de protecció civil, que es tramita al Congrés dels Diputats

  Número d'expedient: 302-00256/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 48

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments fets pel Departament de Territori i Sostenibilitat a l'empresa Comsa Service Facility Management del gener al juliol

  Número d'expedient: 314-09014/12

  Se'n pren nota.

 • 49

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Escola Catalunya de Navarcles

  Número d'expedient: 314-10746/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 50

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Escola Catalunya de Sant Cugat del Vallès

  Número d'expedient: 314-10747/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 51

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Escola Catalunya de Sant Adrià de Besòs

  Número d'expedient: 314-10748/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 52

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Escola Catalunya de Sabadell

  Número d'expedient: 314-10749/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 53

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Escola Cau de la Guineu, de Corbera de Llobregat

  Número d'expedient: 314-10750/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 54

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Escola Cavall Bernat, de Barcelona

  Número d'expedient: 314-10751/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 55

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Escola Cavaller Arnau, de Riudoms

  Número d'expedient: 314-10752/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 56

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Escola Cèlia Artiga, de Reus

  Número d'expedient: 314-10753/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 57

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Escola Centcelles, de Constantí

  Número d'expedient: 314-10754/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 58

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Escola Cervantes de Barcelona

  Número d'expedient: 314-10755/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 59

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Escola Cervantes de Lleida

  Número d'expedient: 314-10756/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 60

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Escola Cérvola Blanca, de Sant Martí de Tous

  Número d'expedient: 314-10757/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 61

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Escola Cèsar August, de Tarragona

  Número d'expedient: 314-10758/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 62

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Escola Cèsar Martinell - ZER Terra Alta Centre, del Pinell de Brai

  Número d'expedient: 314-10759/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 63

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Escola Charles Darwin, del Prat de Llobregat

  Número d'expedient: 314-10760/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 64

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Escola Charlie Rivel, de l'Hospitalet de Llobregat

  Número d'expedient: 314-10761/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 65

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Escola Cifuentes, de Sabadell

  Número d'expedient: 314-10762/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 66

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Escola Cingle Roig - ZER Baix Camp Nord, de Vilaplana

  Número d'expedient: 314-10763/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 67

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Escola Cinta Curto, de Tortosa

  Número d'expedient: 314-10764/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 68

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Escola Circell, d'Olèrdola

  Número d'expedient: 314-10765/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 69

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Escola Cirera, de Mataró

  Número d'expedient: 314-10766/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 70

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Escola Ciutat Comtal, de Barcelona

  Número d'expedient: 314-10767/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 71

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Escola Ciutat Cooperativa, de Sant Boi de Llobregat

  Número d'expedient: 314-10768/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 72

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Escola Ciutat d'Alba, de Sant Cugat del Vallès

  Número d'expedient: 314-10769/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 73

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Escola Ciutat de Reus

  Número d'expedient: 314-10770/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 74

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Escola Ciutat Jardí, de Lleida

  Número d'expedient: 314-10771/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 75

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Escola Col·legis Nous, de Mollet del Vallès

  Número d'expedient: 314-10772/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 76

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Escola Coll de Gossem - ZER Tres Branques, de Castellfollit del Boix

  Número d'expedient: 314-10773/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 77

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Escola Collaso i Gil, de Barcelona

  Número d'expedient: 314-10774/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 78

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Escola Collbaix, de Sant Joan de Vilatorrada

  Número d'expedient: 314-10775/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 79

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Escola Collserola de Sant Cugat del Vallès

  Número d'expedient: 314-10776/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 80

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Escola Collserola de Cerdanyola del Vallès

  Número d'expedient: 314-10777/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 81

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Escola Colomina - ZER El Romaní, de Montgai

  Número d'expedient: 314-10778/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 82

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Escola Colònia Güell, de Santa Coloma de Cervelló

  Número d'expedient: 314-10779/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 83

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Escola Colors, de les Franqueses del Vallès

  Número d'expedient: 314-10780/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 84

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Escola Comtes de Lacambra, de les Masies de Voltregà

  Número d'expedient: 314-10781/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 85

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Escola Comtes de Torregrossa, d'Alcarràs

  Número d'expedient: 314-10782/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 86

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Escola Concepción Arenal, de Barcelona

  Número d'expedient: 314-10783/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 87

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Escola Concòrdia, de Sabadell

  Número d'expedient: 314-10784/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 88

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Escola Congost, de Canovelles

  Número d'expedient: 314-10785/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 89

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Escola Congrés-Indians, de Barcelona

  Número d'expedient: 314-10786/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 90

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Escola Consol Ferré, d'Amposta

  Número d'expedient: 314-10787/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 91

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Escola Copons - ZER Vent d'Avall, de Copons

  Número d'expedient: 314-10788/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 92

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Escola Cor de Roure, de Santa Coloma de Queralt

  Número d'expedient: 314-10789/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 93

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Escola Cossetània, de Vilanova i la Geltrú

  Número d'expedient: 314-10790/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 94

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Escola Coves d'en Cimany, de Barcelona

  Número d'expedient: 314-10791/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 95

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Escola Creixà, de Piera

  Número d'expedient: 314-10792/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 96

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Escola Creu Alta, de Sabadell

  Número d'expedient: 314-10793/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 97

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Escola Creu del Batlle - ZER L'Horta de Lleida

  Número d'expedient: 314-10794/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 98

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Escola Cristòfor Mestre, de Vilafranca del Penedès

  Número d'expedient: 314-10795/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 99

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Escola d'Alfara de Carles - ZER Mont Caro, d'Alfara de Carles

  Número d'expedient: 314-10796/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 100

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Escola d'Alfés- ZER L'Eral, d'Alfés

  Número d'expedient: 314-10797/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

Pàgina 1 de 18

Següent