Acords de les sessions

Mesa del Parlament - XII Legislatura

Dia:
Dimarts, 13 d'octubre de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Videoconferència
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
220

Pàgina 1 de 3

Següent

 • 1

  Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana

  Número d'expedient: 200-00017/12

  D'acord amb l'article 107.4 del Reglament, s'acorda que sigui tramitat pel procediment d'urgència extraordinària i que els terminis, a partir de la sol·licitud de compareixences, siguin reduïts a la meitat dels que són fixats amb caràcter d'urgència ordinari. CEC

 • 2

  Proposició de llei sobre la desaparició forçada de menors a Catalunya

  Número d'expedient: 202-00061/12

  CJ

 • 3

  Proposició de llei sobre la desaparició forçada de menors a Catalunya

  Número d'expedient: 202-00061/12

  D'acord amb l'article 107.4 del Reglament, s'acorda que sigui tramitada pel procediment d'urgència extraordinària i que els terminis, a partir de la sol·licitud de compareixences, siguin reduïts a la meitat dels que són fixats amb caràcter d'urgència ordinari. CJ

 • 4

  Proposició de llei de modificació de la Llei 16/2014, del 4 de desembre, d'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea, a fi d'establir mecanismes anuals d'impuls i control de l'acció exterior de la Generalitat

  Número d'expedient: 202-00085/12

  S'acorda d'escoltar el criteri de la Junta de Portaveus. Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

 • 5

  Proposició de llei de modificació de la Llei 16/2014, del 4 de desembre, d'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea, a fi d'establir mecanismes anuals d'impuls i control de l'acció exterior de la Generalitat

  Número d'expedient: 202-00085/12

  La Mesa de conformitat amb l'article 113.2 del Reglament constata que els efectes econòmics que en poden derivar de l'aprovació de la llei han estat expressament posposats per a un altre exercici pressupostari. D'acord amb els articles 112, 1 i 2 i 114 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

 • 6

  Proposta de resolució sobre l'obligació d'empadronament

  Número d'expedient: 250-01558/12

  D'acord amb l'article 167, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. CAI

 • 7

  Proposta de resolució sobre l'aplicació Radar Covid-19

  Número d'expedient: 250-01559/12

  D'acord amb l'article 167, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. CEC

 • 8

  Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions laborals i retributives dels jutges de carrera per a cobrir les vacants produïdes a conseqüència de l'assetjament separatista

  Número d'expedient: 250-01560/12

  D'acord amb l'article 167, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. CJ

 • 9

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 15/2020, sobre la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, corresponent al 2018

  Número d'expedient: 256-00051/12

  D'acord amb l'article 186 del Reglament, s'admet a tràmit, se n'ordena la publicació i se n'acorda la tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes per a la seva tramitació.Així mateix s'obre un termini de deu dies perquè els grups parlamentaris puguin demanar la compareixença dels responsables dels òrgans, els ens o les entitats fiscalitzats. CSC

 • 10

  Informe i conclusions de la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

  Número d'expedient: 260-00002/12

  D'acord amb el que disposa l'article 66.3 del Reglament, se'n pren nota. Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

 • 11

  Control del compliment de la Resolució 577/XII, sobre el compromís fefaent per a l'entrada en funcionament del jutjat número 7 de Girona

  Número d'expedient: 290-00532/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CJ

 • 12

  Control del compliment de la Resolució 765/XII, sobre l'augment del nombre d'efectius dels Mossos d'Esquadra destinats a Barcelona

  Número d'expedient: 290-00689/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CI

 • 13

  Control del compliment de la Resolució 788/XII, relativa a l'Informe de fiscalització 8/2019, sobre l'Agència Catalana de Turisme, corresponent a l'exercici del 2017

  Número d'expedient: 290-00707/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CSC

 • 14

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d'acords amb la Federació Catalana de Caça per a augmentar el control cinegètic

  Número d'expedient: 314-09631/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 15

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament de la subvenció a la Federació Catalana de Caça

  Número d'expedient: 314-09632/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 16

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la subvenció pel pagament de la pòlissa de gossos del senglar a les societats de caça

  Número d'expedient: 314-09633/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 17

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu del pagament de la pòlissa dels gossos per avançat

  Número d'expedient: 314-09634/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 18

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la necessitat de tenir una reunió amb la Federació Catalana de Caça

  Número d'expedient: 314-09635/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 19

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca de material que pateix l'Institut La Riera, de Badalona (Barcelonès)

  Número d'expedient: 314-09636/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 20

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la demanda de material que ha fet l'Institut La Riera, de Badalona (Barcelonès)

  Número d'expedient: 314-09637/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 21

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca de garantiment del material escolar necessari abans de començar el curs 2020-2021 per a les noves aules de l'Institut La Riera, de Badalona (Barcelonès)

  Número d'expedient: 314-09638/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 22

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista d'arribada del material escolar a l'Institut La Riera, de Badalona (Barcelonès)

  Número d'expedient: 314-09639/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 23

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la solució donada a l'Institut La Riera, de Badalona (Barcelonès), perquè pugui començar el curs amb normalitat sense el material necessari

  Número d'expedient: 314-09640/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 24

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'alumnes afectats per la manca de material a l'Institut La Riera, de Badalona (Barcelonès)

  Número d'expedient: 314-09641/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 25

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a reactivar els ajuts que va suspendre la resolució TES/1199/2020

  Número d'expedient: 314-09642/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 26

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tramitació i la valoració de les sol·licituds d'ajut extraordinari per al pagament de lloguers per la Covid-19 presentades des de l'inici de la convocatòria

  Número d'expedient: 314-09643/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 27

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds presentades i tramitades d'ajut extraordinari per al pagament de lloguers per la Covid-19

  Número d'expedient: 314-09644/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 28

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos addicionals adoptats per a afrontar el col·lapse de l'Agència d'Habitatge de Catalunya i les seves oficines locals

  Número d'expedient: 314-09645/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 29

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de publicació de la llista de beneficiaris dels ajuts extraordinaris per al pagament de lloguers

  Número d'expedient: 314-09646/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 30

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista perquè quaranta famílies de Tordera (Maresme) cobrin l'ajut extraordinari per al pagament de lloguer d'habitatge habitual

  Número d'expedient: 314-09647/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 31

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'acte administratiu pel qual s'ha acordat la instal·lació de quatre barres de tela vermella a la façana del Palau de la Generalitat

  Número d'expedient: 314-09648/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 32

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de l'acte administratiu pel qual s'ha acordat la instal·lació de quatre barres de tela vermella a la façana del Palau de la Generalitat

  Número d'expedient: 314-09649/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 33

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la intervenció de l'expresident de la Generalitat, Joaquim Torra, en l'acte administratiu pel qual s'ha acordat la instal·lació de quatre barres de tela vermella a la façana del Palau de la Generalitat

  Número d'expedient: 314-09650/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 34

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la instal·lació de quatre barres de tela vermella a la façana del Palau de la Generalitat

  Número d'expedient: 314-09651/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 35

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data fins la qual hi haurà penjades les quatre barres de tela vermella a la façana del Palau de la Generalitat

  Número d'expedient: 314-09652/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 36

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s'ha reunit amb els alcaldes de les poblacions gironines i amb els col·lectius ramaders i agrícoles de la zona per a valorar la mesura de declarar aquests municipis en emergència cinegètica

  Número d'expedient: 314-09653/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 37

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades que justificarien la declaració d'emergència cinegètica i les característiques i condicions que tindria aquesta declaració

  Número d'expedient: 314-09654/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 38

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració de mecanismes alternatius a la declaració d'emergència cinegètica que no passin per la il·limitació del període de caça

  Número d'expedient: 314-09655/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 39

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris que segueix el Cos de Mossos d'Esquadra per a identificar ciutadans

  Número d'expedient: 314-09656/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 40

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'actuació d'identificació de persones que es va fer el 29 de setembre de 2020 a la sortida d'un taller que manufactura bates, mascaretes i barrets de metge

  Número d'expedient: 314-09657/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 41

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació amb el Cos Nacional de Policia en l'operació d'identificació de persones

  Número d'expedient: 314-09658/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 42

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de la dimissió de la presidenta del Consell d'Administració de Circuits de Catalunya

  Número d'expedient: 314-09659/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 43

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la línia de treball que creu que ha de seguir el conseller d'Empresa i Coneixement

  Número d'expedient: 314-09660/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 44

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la presidència de Circuits de Catalunya ha de ser executiva i remunerada

  Número d'expedient: 314-09661/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 45

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dificultat que pot representar el canvi de presidència del Consell d'Administració de Circuits de Catalunya en la negociació del contracte previst

  Número d'expedient: 314-09662/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 46

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per a afrontar les pèrdues que genera el Circuit de Barcelona-Catalunya

  Número d'expedient: 314-09663/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 47

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de la suficiència alimentària als infants i les famílies que tenen beca de menjador durant el curs 2020-2021 en episodis d'aïllament o quarantena

  Número d'expedient: 314-09664/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 48

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la gestió i organització dels ajuts de menjador escolar es deixarà a les direccions dels centres escolars i als ajuntaments

  Número d'expedient: 314-09665/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 49

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el risc epidemiològic que comporta que les famílies en quarantena o en aïllament hagin d'anar a un centre escolar per a recollir el dinar dels fills

  Número d'expedient: 314-09666/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 50

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a garantir els ajuts de menjador escolar a les famílies en cas que un centre escolar hagi de tancar

  Número d'expedient: 314-09667/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 51

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es destinaran ajuts i reforç econòmic per a fer el repartiment de menús als usuaris del menjador afectats per tancament, quarantena o aïllament per Covid-19

  Número d'expedient: 314-09668/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 52

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts a la Universitat de Girona per a organitzar seminaris durant el curs 2020-2021

  Número d'expedient: 314-09669/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 53

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fons amb què la Universitat de Girona ha finançat el seminari sobre sexualitats i diversitats de gènere que s'imparteix fins al desembre del 2020

  Número d'expedient: 314-09670/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 54

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions per l'organització de seminaris sobre igualtat de gènere i diversitat sexual

  Número d'expedient: 314-09671/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 55

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el seminari de la Universitat de Girona sobre igualtat de gènere i diversitat sexual s'emmarca dins la lluita contra la violència masclista i els objectius del Pacte d'estat contra la violència de gènere

  Número d'expedient: 314-09672/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 56

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds de valoració de grau de discapacitat en tràmit abans de la declaració de l'estat d'alarma

  Número d'expedient: 314-09673/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 57

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds de valoració de grau de discapacitat en tràmit

  Número d'expedient: 314-09674/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 58

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a accelerar els tràmits de reconeixement del grau de discapacitat

  Número d'expedient: 314-09675/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 59

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies no ha resolt l'expedient 9033/47853/2019

  Número d'expedient: 314-09676/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 60

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la manca de resposta a un expedient de tramitació de reconeixement del grau de discapacitat ajuda a compensar els desavantatges socials

  Número d'expedient: 314-09677/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 61

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres previstes de reparació de la resclosa dels Manresans pel que fa a l'impacte ambiental i paisatgístic i el planejament urbanístic de Balsareny (Bages)

  Número d'expedient: 314-09678/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 62

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'autorització de l'Agència Catalana de l'Aigua i l'avaluació ambiental pel que fa a les obres de reparació de la resclosa dels Manresans, a Balsareny (Bages)

  Número d'expedient: 314-09679/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 63

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'estudi d'alternatives a les obres de reparació de la resclosa dels Manresans per part de l'Agència Catalana de l'Aigua

  Número d'expedient: 314-09680/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 64

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat d'elecció entre Catalunya i Espanya en la selecció del país d'origen dels alumnes en la sol·licitud de formalització de la matrícula a l'Escola Oficial d'Idiomes de Barcelona

  Número d'expedient: 314-09681/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 65

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris d'assistència dels consellers als actes socials, empresarials i culturals

  Número d'expedient: 314-09682/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 66

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els Premis Barcelona New Economy Week

  Número d'expedient: 314-09683/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 67

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els vots delegat i per correu exprés

  Número d'expedient: 314-09684/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 68

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els incentius econòmics per als metges i el personal sanitari de les zones rurals

  Número d'expedient: 314-09685/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 69

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca de professionals sanitaris en determinats territoris

  Número d'expedient: 314-09686/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 70

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presentació de la proposta d'incentius econòmics i laborals per als professionals sanitaris de les zones rurals

  Número d'expedient: 314-09687/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 71

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'import econòmic per a la proposta d'incentius econòmics i laborals per als professionals sanitaris de les zones rurals

  Número d'expedient: 314-09688/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 72

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu de l'incompliment reiterat de la cobertura de serveis sanitaris a les zones rurals

  Número d'expedient: 314-09689/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 73

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el que entén el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública per diàleg obert

  Número d'expedient: 314-09690/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 74

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'estat de les relacions del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública amb els sindicats

  Número d'expedient: 314-09691/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 75

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública facilita la informació necessària als sindicats abans de reunir les taules de negociació

  Número d'expedient: 314-09692/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 76

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'exclusió pel Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de l'ordre del dia de les reunions de la Taula General de la Funció Pública dels punts sol·licitats per Comissions Obreres i la Unió General de Treballadors

  Número d'expedient: 314-09693/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 77

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les desavinences d'alguns departaments amb llurs representants sindicals

  Número d'expedient: 314-09694/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 78

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el conseller o el Departament d'Empresa i Coneixement han tingut contactes amb la direcció de l'empresa Robert Bosch, de Castellet i la Gornal (Alt Penedès)

  Número d'expedient: 314-09695/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 79

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el conseller o el Departament d'Empresa i Coneixement han tingut contactes amb la direcció de l'empresa Alfisa, de Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedès)

  Número d'expedient: 314-09696/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 80

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius donats per la direcció d'Alfisa sobre la seva intenció de relocalitzar l'empresa

  Número d'expedient: 314-09697/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 81

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el conseller o el Departament d'Empresa i Coneixement han tingut contactes amb la direcció de l'empresa Robert Bosch a Alemanya

  Número d'expedient: 314-09698/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 82

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'elaboració d'un pla d'ajuda per al manteniment de l'activitat industrial de l'empresa Robert Bosch, de Castellet i la Gornal (Alt Penedès)

  Número d'expedient: 314-09699/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 83

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la situació de desemparament dels treballadors de l'empresa Alfisa, de Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedès)

  Número d'expedient: 314-09700/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 84

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions de la Inspecció de Treball a l'empresa Alfisa, de Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedès)

  Número d'expedient: 314-09701/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 85

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme amb relació a la candidatura dels Jocs Olímpics d'Hivern de Barcelona-Pirineus

  Número d'expedient: 314-09702/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 86

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme per a complir la Moció 104/XII del Parlament de Catalunya

  Número d'expedient: 314-09703/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 87

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions dels responsables de la residència Les Vinyes, de Falset (Priorat), entre el 12 de setembre i el 6 d'octubre de 2020

  Número d'expedient: 314-09704/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 88

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la substitució de les disset treballadores infectades per Covid-19 a la residència Les Vinyes, de Falset (Priorat)

  Número d'expedient: 314-09705/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 89

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals amb què s'ha incrementat el personal de la residència Les Vinyes, de Falset (Priorat), amb relació al Pla de contingència per a residències per a la tardor del 2020

  Número d'expedient: 314-09706/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 90

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'increment d'equips de protecció individual a la residència Les Vinyes, de Falset (Priorat), entre el juliol i l'octubre del 2020

  Número d'expedient: 314-09707/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 91

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de residents infectats de Covid-19 traslladats a centres hospitalaris

  Número d'expedient: 314-09708/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 92

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la disposició d'un equipament alternatiu per a fer les derivacions necessàries que recull el Pla de contingència per a residències per a la tardor del 2020

  Número d'expedient: 314-09709/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 93

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la residència Les Vinyes, de Falset (Priorat), té un responsable higienicosanitari

  Número d'expedient: 314-09710/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 94

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de la informació als familiars dels residents de la residència Les Vinyes, de Falset (Priorat)

  Número d'expedient: 314-09711/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 95

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'import del Fons Europeu de Desenvolupament Regional reassignat arran de la crisi de la Covid-19

  Número d'expedient: 314-08643/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 96

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tancament de comptes falsos de Twitter presumptament vinculats a Esquerra Republicana de Catalunya

  Número d'expedient: 314-08651/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 97

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s'han donat instruccions per a crear comptes falsos a Twitter per a difondre el separatisme

  Número d'expedient: 314-08652/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 98

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha donat instruccions per a atacar l'oposició a Twitter

  Número d'expedient: 314-08653/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 99

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de la neutralitat dels alts càrrecs i autoritats quan aquests critiquen l'oposició des de plataformes oficials

  Número d'expedient: 314-08654/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 100

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre total d'accidents a la carretera C-55

  Número d'expedient: 314-08682/12

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

Pàgina 1 de 3

Següent