Acords de les sessions

Mesa del Parlament - XII Legislatura

Dia:
Dimecres, 30 de setembre de 2020
Hora:
20:20h
Lloc:
Sala de mesa
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
2

Pàgina 1 de 1

 • 1

  Debat sobre la situació generada per la sentència del Tribunal Suprem que confirma la inhabilitació del president de la Generalitat, M. H. Sr. Joaquim Torra i Pla

  Número d'expedient: 255-00018/12

  El vicepresident primer exposa de forma succinta les consideracions que obren en la resolució motivada (annex núm. 1). Manifesta que es tracta de qüestions que han estat debatudes en moltes ocasions. Cal tenir en compte, a més, la doctrina del Tribunal Europeu dels Drets Humans, que confereix un dret aquest dret de forma encara més àmplia als parlamentaris que als ciutadans. Els diputats gaudeixen d'aquest dret, que exerceixen tradicionalment amb les seves iniciatives. Creu que els grups sol·licitants persisteixen en l'error de no atribuir el dret a la llibertat d'expressió a les institucions. Amb relació a què, com a motiu d'inadmissió de les propostes s'hi afegeixi el fet que aquestes no només són contràries a una sentència del Tribunal Suprem sinó contràries a les lleis, per exemple la LOPJ, recorda que la Mesa només ha d'atendre qüestions d'ordre formal en fase d'admissió. El fet que el Tribunal Constitucional hagi dit que es poden inadmetre les iniciatives palmàriament inconstitucionals no constitueix una obligació sinó una mera potestat. Finalment, assenyala que enlloc no es diu que no es puguin fer pronunciaments sobre les resolucions judicials. Aquesta qüestió ja es va suscitar en relació a la sentència del Tribunal Suprem sobre el procés i no es va impugnar una resolució similar. Hi ha precedents que demostren que la cambra s'ha pronunciat valorant l'actuació d'altres institucions. A més, això està emparat en la llibertat d'expressió.

  El vicepresident segon se suma als arguments exposats abans pel secretari segon i pels portaveus del G.P. Socialistes i Units per Avançar i G.P. de Ciutadans a la Junta de Portaveus.

  La secretària tercera avança el seu vot a favor de les dues sol·licituds de reconsideració.

  La representant del S.P. de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent diu que el seu subgrup ha presentat una correcció d'errades, no substancial, a una proposta de resolució.

  El secretari primer s'adhereix al que ha expressat el vicepresident primer. Les propostes objectes d'impugnació són legítimes i estan emparades en la llibertat d'expressió.

  El president diu que vota en contra de les sol·licituds de reconsideració i a favor de la resolució motivada.

  La Mesa acorda desestimar les sol·licituds de reconsideració del G.P. Socialistes i Units per Avançar (reg. 78418) i G.P. de Ciutadans (reg. 78420) de l'acord de la Mesa del 30.09.2020, per tres vots a favor (president, vicepresident primer, secretari primer) amb el vot de qualitat del president i tres vots en contra (vicepresident segon, secretari segon i secretària tercera).

 • 2

  Debat sobre la situació generada per la sentència del Tribunal Suprem que confirma la inhabilitació del president de la Generalitat, M. H. Sr. Joaquim Torra i Pla

  Número d'expedient: 255-00018/12

  El president demana al secretari general que exposi l'abast de la correcció d'errades anunciada pel S.P. de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent.
  El secretari general diu que es tracta d'una correcció d'errades consistent en ometre les mencions al president del Parlament que figuren en l'apartat 2 b, c i e de la proposta de resolució única del S.P. de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent.
  La representant del S.P. de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent diu que la voluntat de la correcció d'errades és fer més compatible la part dispositiva de la proposta amb l'encapçalament de la mateixa, doncs aquell es dirigeix a les institucions de l'Estat, responsable de la repressió.
  Se'n pren nota.

Pàgina 1 de 1