Acords de les sessions

Mesa del Parlament - XII Legislatura

Dia:
Dimecres, 30 de setembre de 2020
Hora:
13:00h
Lloc:
Sala de mesa
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
1

Pàgina 1 de 1

 • 1

  Debat sobre la situació generada per la sentència del Tribunal Suprem que confirma la inhabilitació del president de la Generalitat, M. H. Sr. Joaquim Torra i Pla

  Número d'expedient: 255-00018/12

  El president demana als membres de la Mesa si volen intervenir.
  El vicepresident primer exposa el contingut de la resolució motivada única (que s'acompanya com annex assenyalat amb el núm. 1), per la que es demana la desestimació d'ambdues sol·licituds de reconsideració. Creu que és evident que tant el debat específic com la invitació a intervenir del president Torra compleixen tots els requisits de forma adients. Recorda que la invitació no és obligatòria, perquè no és una iniciativa de control, i que el debat és d'iniciativa parlamentària, no es fa a instàncies del Govern. En particular, estima que la compareixença amunt dita s'ajusta al que preveu l'article 201.2 del Reglament, doncs és indubtable el relleu institucional del 131è president de la Generalitat. I, si bé es cert que hi ha dubtes sobre l'abast de les funcions de control i d'impuls que pot fer la cambra en el context d'un govern en funcions, cal atendre la literalitat del Reglament, en què es parla de debats sobre l'acció política i de govern i no del Govern. En aquest cas, és clar que la iniciativa del debat és del Parlament i no del Govern. Demana per tots aquests motius que es desestimin les sol·licituds de reconsideració.
  El vicepresident segon dona suport a les sol·licituds de reconsideració del G.P. de Ciutadans i del G.P. Socialistes i Units per Avançar i fa seus els arguments del portaveu del G.P. de Ciutadans a la Junta de Portaveus, que dona per reproduïts. Insisteix en l'argument de la no idoneïtat de la invitació a l'expresident per la via de l'article 201.2 del Reglament, doncs aquest procediment no està concebut perquè hi compareguin els expresidents. No hi ha precedents. Recorda, a més, que la Mesa ja va tenir ocasió de debatre sobre una petició precisament del seu grup perquè el Síndic de Greuges comparegués per aquesta via i que va ser desestimada per considerar que aquest no tenia la consideració de personalitat institucional rellevant. L'article 201.2 està pensat per les relacions del Parlament amb les entitats de la societat civil. En el cas que s'impugna, es fa una utilització ad hominem del Reglament.
  El secretari segon dona per reproduïa la intervenció del portaveu del G.P. Socialistes i Units per Avançar i del representant del S. P. del Partit Popular de Catalunya en la Junta de Portaveus. Votarà en contra de la resolució motivada exposada. No dubta que el president Torra sigui una personalitat rellevant des del punt de vista institucional, però no és procedent utilitzar perquè comparegui un article previst per disciplinar les relacions del Parlament amb les entitats socials. Es fa ressò, perquè sigui tingut en comte quan calgui, dels arguments del vicepresident primer sobre el fet que el debat específic no és sobre l'acció política i de Govern sinó sobre el Govern.
  La secretària tercera creu que la compareixença del president no té cabuda ni en l'article 156 ni en el 201.2 del Reglament. Avança el seu vot en contra de la resolució motivada i a favor de les sol·licituds de reconsideració.
  El secretari primer anuncia el seu vot contrari a les sol·licituds de reconsideració i a favor de la resolució motivada.
  La Mesa acorda desestimar les sol·licituds de reconsideració del G.P. de Ciutadans (reg. 78305) i del G.P. Socialistes i Units per Avançar (reg. 78335) de l'acord de la Mesa del 29.09.2020, per tres vots a favor (president, vicepresident primer, secretari primer) amb el vot de qualitat del president i tres vots en contra (vicepresident segon, secretari segon i secretària tercera).

Pàgina 1 de 1