Acords de les sessions

Grup de Treball de Control del Principi de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret de la Unió Europea - XI Legislatura

Dia:
Dijous, 13 d'octubre de 2016
Hora:
14:50h
Lloc:
Sala 1
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
9

Pàgina 1 de 1

 • 1

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifiquen els reglaments (UE) 1316/2013 i (UE) 2015/1017 pel que fa a l'ampliació de la durada del Fons europeu per a inversions estratègiques i a la introducció de millores tècniques per a aquest fons i per al Centre Europeu d'Assessorament per a la Inversió

  Número d'expedient: 295-00085/11

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 2

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell sobre diversos usos permesos d'obres i altres prestacions protegides per drets d'autor i drets afins a favor de persones cegues, amb discapacitat visual o amb altres dificultats per a accedir al text imprès i per la qual es modifica la Directiva 2001/29/CE, relativa a l'harmonització de diversos aspectes dels drets d'autor i drets afins en la societat de la informació

  Número d'expedient: 295-00086/11

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 3

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s'estableixen les normes sobre l'exercici dels drets d'autor i diversos drets afins als drets d'autor aplicables a determinades transmissions en línia dels organismes de radiodifusió i a les retransmissions de programes de ràdio i televisió

  Número d'expedient: 295-00087/11

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 4

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifiquen els reglaments (UE) 1316/2013 i (UE) 283/2014 pel que fa al foment de la connectivitat a Internet de les comunitats locals

  Número d'expedient: 295-00088/11

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 5

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (CE, Euratom) 480/2009, pel qual es crea un fons de garantia relatiu a les accions exteriors

  Número d'expedient: 295-00089/11

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 6

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell sobre els drets d'autor en el mercat únic digital

  Número d'expedient: 295-00090/11

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 7

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de decisió del Parlament Europeu i del Consell de modificació de la Decisió 466/2014/UE, per la qual es concedeix al Banc Europeu d'Inversions una garantia de la Unió Europea davant les pèrdues que derivin d'operacions de finançament a favor de projectes d'inversió fora de la Unió

  Número d'expedient: 295-00091/11

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 8

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre l'intercanvi transfronterer entre la Unió i tercers països d'exemplars en format accessible de diverses obres i altres prestacions protegides per drets d'autor i drets afins a favor de persones cegues, amb discapacitat visual o amb altres dificultats per a accedir al text imprès

  Número d'expedient: 295-00092/11

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 9

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de decisió del Parlament Europeu i del Consell relativa a un marc comú per a prestar millors serveis en matèria de capacitats i qualificacions (Europass) i per la qual es deroga la Decisió 2241/2004/CE

  Número d'expedient: 295-00093/11

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

Pàgina 1 de 1