Acords de les sessions

Grup de Treball de Control del Principi de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret de la Unió Europea - XI Legislatura

Dia:
Divendres, 28 de juliol de 2017
Hora:
13:00h
Lloc:
Sala 2
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
2

Pàgina 1 de 1

 • 1

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a l'Agència Europea per a la Gestió Operativa de Sistemes Informàtics de Gran Magnitud a l'Espai de Llibertat, Seguretat i Justícia, i pel qual es modifiquen el Reglament (CE) 1987/2006 i la Decisió 2007/533/JAI del Consell i es deroga el Reglament 1077/2011

  Número d'expedient: 295-00172/11

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 2

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s'estableix un sistema centralitzat per a la identificació dels estats membres que tenen informació sobre condemnes de nacionals de tercers països i apàtrides a fi de complementar i sostenir el Sistema Europeu d'Informació d'Antecedents Penals (sistema ECRIS-TCN), i pel qual es modifica el Reglament (UE) 1077/2011

  Número d'expedient: 295-00173/11

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

Pàgina 1 de 1