Acords de les sessions

Grup de Treball de Control del Principi de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret de la Unió Europea - XI Legislatura

Dia:
Dijous, 8 de juny de 2017
Hora:
14:55h
Lloc:
Sala de grups
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
7

Pàgina 1 de 1

 • 1

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell que modifica el Reglament (UE) 648/2012 pel que fa a l'obligació de compensació, la suspensió de l'obligació de compensació, els requisits de notificació, les tècniques de reducció del risc en els contractes de derivats extraborsaris no compensats per una entitat de contrapartida central, la inscripció i la supervisió dels registres d'operacions i els requisits aplicables als registres d'operacions

  Número d'expedient: 295-00155/11

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 2

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la creació d'un portal digital únic per al subministrament d'informació, procediments i serveis d'assistència i resolució de problemes, i pel qual es modifica el Reglament (UE) 1024/2012

  Número d'expedient: 295-00156/11

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 3

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s'estableix el marc jurídic del Cos Europeu de Solidaritat i es modifiquen els reglaments (UE) 1288/2013, (UE) 1293/2013, (UE) 1303/2013, (UE) 1305/2013, (UE) 1306/2013 i la Decisió 1313/2013/UE

  Número d'expedient: 295-00157/11

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 4

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica la Directiva 1999/62/CE, relativa a l'aplicació de gravàmens als vehicles pesants de transport de mercaderies per l'ús de determinades infraestructures

  Número d'expedient: 295-00158/11

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 5

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica la Directiva 2006/1/CE, relativa a l'ús de vehicles llogats sense conductor en el transport de mercaderies per carretera

  Número d'expedient: 295-00159/11

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 6

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell que modifica el Reglament (CE) 561/2006 pel que fa als requisits mínims sobre els temps de conducció màxims diaris i setmanals, les pauses mínimes i els períodes de descans diaris i setmanals i el Reglament (UE) 165/2014 pel que fa al posicionament per mitjà de tacògrafs

  Número d'expedient: 295-00160/11

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 7

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica la Directiva 2006/22/CE pel que fa als requisits de control del compliment i es fixen normes específiques amb relació a la Directiva 96/71/CE i la Directiva 2014/67/UE per al desplaçament dels conductors en el sector del transport per carretera

  Número d'expedient: 295-00161/11

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

Pàgina 1 de 1