Acords de les sessions

Grup de Treball de Control del Principi de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret de la Unió Europea - XI Legislatura

Dia:
Dijous, 20 d'abril de 2017
Hora:
14:55h
Lloc:
Sala 1
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
4

Pàgina 1 de 1

 • 1

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell que fixa per a l'any civil 2017 el percentatge d'ajustament dels pagaments directes previst el Reglament (UE) 1306/2013

  Número d'expedient: 295-00148/11

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 2

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a l'establiment, el funcionament i la utilització del Sistema d'Informació de Schengen en l'àmbit de les inspeccions frontereres, que modifica el Reglament (UE) 515/2014 i que deroga el Reglament (CE) 1987/2006

  Número d'expedient: 295-00149/11

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 3

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a l'establiment, el funcionament i la utilització del Sistema d'Informació de Schengen en l'àmbit de la cooperació policial i judicial en matèria penal, pel qual es modifica el Reglament (UE) 515/2014 i es deroga el Reglament (CE) 1986/2006, la Decisió 2007/533/JAI del Consell i la Decisió 2010/261/UE de la Comissió

  Número d'expedient: 295-00150/11

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 4

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre la utilització del Sistema d'Informació de Schengen per al retorn de nacionals de tercers països en situació irregular

  Número d'expedient: 295-00151/11

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

Pàgina 1 de 1