Acords de les sessions

Grup de Treball de Control del Principi de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret de la Unió Europea - XI Legislatura

Dia:
Dijous, 30 de març de 2017
Hora:
14:55h
Lloc:
Sala de grups
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
4

Pàgina 1 de 1

 • 1

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu al mercat interior de l'electricitat

  Número d'expedient: 295-00144/11

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 2

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa al foment de l'ús de l'energia procedent de fonts renovables

  Número d'expedient: 295-00145/11

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 3

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals per les institucions, els òrgans i els organismes de la Unió i a la lliure circulació d'aquestes dades, i pel qual es deroga el Reglament (CE) 45/2001 i la Decisió 1247/2002/CE

  Número d'expedient: 295-00146/11

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 4

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de decisió del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica la Directiva 2010/40/UE pel que fa al termini per a l'adopció d'actes delegats

  Número d'expedient: 295-00147/11

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

Pàgina 1 de 1