Acords de les sessions

Grup de Treball de Control del Principi de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret de la Unió Europea - XI Legislatura

Dia:
Dijous, 16 de febrer de 2017
Hora:
14:50h
Lloc:
Sala de grups
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
18

Pàgina 1 de 1

 • 1

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell sobre l'aplicació efectiva de la Directiva 2006/123/CE, relativa als serveis en el mercat interior, per la qual s'estableix un procediment de notificació per als règims d'autorització i els requisits relacionats amb els serveis, i per la qual es modifiquen la Directiva 2006/123/CE i el Reglament (UE) 1024/2012, relatiu a la cooperació administrativa per mitjà del Sistema d'Informació del Mercat Interior

  Número d'expedient: 295-00121/11

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 2

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es crea el Sistema Europeu d'Informació i Autorització de Viatges (SEIAV) i pel qual es modifiquen els reglaments (UE) 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/794 i (UE) 2016/1624

  Número d'expedient: 295-00122/11

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 3

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell que modifica la Directiva 2004/37/CE, relativa a la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents carcinògens o mutàgens durant el treball

  Número d'expedient: 295-00123/11

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 4

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica la Directiva 2013/36/UE pel que fa als ens exempts, les societats financeres de cartera, les societats financeres mixtes de cartera, les remuneracions, les mesures i les facultats de supervisió i les mesures de conservació del capital

  Número d'expedient: 295-00124/11

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 5

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa al marc jurídic i operatiu de la targeta electrònica europea de serveis introduïda per reglament

  Número d'expedient: 295-00125/11

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 6

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s'introdueix una targeta electrònica europea de serveis i els mecanismes administratius connexos

  Número d'expedient: 295-00126/11

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 7

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa al test de proporcionalitat abans d'adoptar noves regulacions de professions

  Número d'expedient: 295-00127/11

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 8

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (UE) 806/2014 pel que fa a la capacitat d'absorció de pèrdues i de recapitalització per a les entitats de crèdit i les empreses d'inversió

  Número d'expedient: 295-00128/11

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 9

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica la Directiva 2014/59/UE amb relació a la capacitat d'absorció de pèrdues i de recapitalització de les entitats de crèdit i empreses de serveis d'inversió, i també les directives 98/26/CE, 2002/47/CE, 2012/30/UE, 2011/35/UE, 2005/56/CE, 2004/25/CE i 2007/36/CE

  Número d'expedient: 295-00129/11

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 10

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (UE) 575/2013 pel que fa a la ràtio de palanquejament, la ràtio de finançament estable net, els requisits de fons propis i passius admissibles, el risc de crèdit de contrapart, el risc de mercat, les exposicions a entitats de contrapartida central, les exposicions a organismes d'inversió col·lectiva, les grans exposicions i els requisits de presentació i divulgació d'informació i pel qual es modifica el Reglament (UE) 648/2012

  Número d'expedient: 295-00130/11

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 11

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de decisió del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica la Directiva 87/217/CEE del Consell, la Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i del Consell, el Reglament (UE) 1257/2013 del Parlament Europeu i del Consell, la Directiva 86/278/CEE del Consell i la Directiva 94/63/CE del Consell pel que fa a les normes de procedència en l'àmbit de la informació en matèria de medi ambient i per la qual es deroga la Directiva 91/692/CEE del Consell

  Número d'expedient: 295-00131/11

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 12

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica la Directiva 2011/65/UE, sobre restriccions a la utilització de determinades substàncies perilloses en aparells elèctrics i electrònics

  Número d'expedient: 295-00132/11

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 13

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a un marc per a la recuperació i la resolució d'entitats de contrapartida central i pel qual es modifiquen els reglaments (UE)1095/2010, (UE)648/2012 i (UE)2015/2365

  Número d'expedient: 295-00133/11

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 14

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell sobre la lluita contra el blanqueig de capitals mitjançant el dret penal

  Número d'expedient: 295-00134/11

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 15

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica la Directiva 2003/87/CE a fi de mantenir les limitacions actuals de l'àmbit d'aplicació per a les activitats d'aviació i preparar l'aplicació d'una mesura de mercat mundial a partir del 2021

  Número d'expedient: 295-00135/11

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 16

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es crea l'Agència de la Unió Europea per a la Cooperació dels Reguladors de l'Energia

  Número d'expedient: 295-00136/11

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 17

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre el respecte de la vida privada i la protecció de les dades personals en el sector de les comunicacions electròniques i pel qual es deroga la Directiva 2002/58/CE (Reglament sobre la privacitat i les comunicacions electròniques)

  Número d'expedient: 295-00137/11

  S'acorda de sol·licitar un informe al Govern. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 18

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre el respecte de la vida privada i la protecció de les dades personals en el sector de les comunicacions electròniques i pel qual es deroga la Directiva 2002/58/CE (Reglament sobre la privacitat i les comunicacions electròniques)

  Número d'expedient: 295-00137/11

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea amb número de tramitació 295-*****/11 és rellevant, i s'acorda d'elevar una proposta de dictamen a la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

Pàgina 1 de 1