Acords de les sessions

Grup de Treball de Control del Principi de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret de la Unió Europea - XI Legislatura

Dia:
Dimarts, 17 de gener de 2017
Hora:
14:55h
Lloc:
Sala de grups
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
13

Pàgina 1 de 1

 • 1

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a les estadístiques integrades sobre explotacions agrícoles i pel qual es deroguen els reglaments (CE) 1166/2008 i (UE) 1337/2011

  Número d'expedient: 295-00108/11

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 2

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (UE) 1303/2013 relatiu a mesures específiques per a proporcionar una ajuda addicional als estats membres afectats per catàstrofes naturals

  Número d'expedient: 295-00109/11

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 3

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (CE) 1059/2003 pel que fa a les tipologies territorials

  Número d'expedient: 295-00110/11

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 4

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (CE) 1008/2008 sobre normes comunes per a l'explotació de serveis aeris a la Comunitat

  Número d'expedient: 295-00111/11

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 5

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre la preparació davant els riscos en el sector de l'electricitat i pel qual es deroga la Directiva 2005/89/CE

  Número d'expedient: 295-00112/11

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 6

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell sobre marcs de reestructuració preventiva, segona oportunitat i mesures per a augmentar l'eficàcia dels procediments de condonació, insolvència i reestructuració i per la qual es modifica la Directiva 2012/30/UE

  Número d'expedient: 295-00113/11

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 7

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la governança de la Unió de l'Energia i pel qual es modifiquen la Directiva 94/22/CE, la Directiva 98/70/CE, la Directiva 2009/31/CE, el Reglament (CE) 663/2009, el Reglament (CE) 715/2009, la Directiva 2009/73/CE, la Directiva 2009/119/CE del Consell, la Directiva 2010/31/UE, la Directiva 2012/27/UE, la Directiva 2013/30/UE i la Directiva (UE) 2015/652 del Consell i es deroga el Reglament (UE) 525/2013

  Número d'expedient: 295-00114/11

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 8

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica la Directiva 2014/59/UE del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a l'ordre de prioritat dels instruments de deute no garantit en cas d'insolvència

  Número d'expedient: 295-00115/11

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 9

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifiquen el Reglament (CE) 883/2004, sobre la coordinació dels sistemes de seguretat social, i el Reglament (CE) 987/2009, pel qual s'adopten les normes d'aplicació del Reglament (CE) 883/2004

  Número d'expedient: 295-00116/11

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 10

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu als controls d'entrada o sortida d'efectiu de la Unió i pel qual es deroga el Reglament (CE) 1889/2005

  Número d'expedient: 295-00117/11

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 11

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Consell per la qual es modifica la Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema comú de l'impost sobre el valor afegit pel que fa a l'aplicació temporal d'un mecanisme generalitzat d'inversió del subjecte passiu als subministraments de béns i les prestacions de serveis per damunt d'un determinat llindar

  Número d'expedient: 295-00118/11

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 12

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre la definició, la presentació i l'etiquetatge de les begudes espirituoses, la utilització dels noms de les begudes espirituoses en la presentació i l'etiquetatge d'altres productes alimentaris, i la protecció de les indicacions geogràfiques de les begudes espirituoses

  Número d'expedient: 295-00119/11

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 13

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de decisió del Parlament Europeu i del Consell relativa a la concessió d'un ajut macrofinancer a la República de Moldàvia

  Número d'expedient: 295-00120/11

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

Pàgina 1 de 1