Acords de les sessions

Mesa del Parlament - XI Legislatura

Dia:
Dimarts, 19 de setembre de 2017
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de mesa
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
213

Pàgina 1 de 3

Següent

 • 1

  Control del compliment de la Resolució 432/XI, sobre la contractació de serveis d'assessorament jurídic per als centres sanitaris

  Número d'expedient: 290-00404/11

  D'acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, es prorroga en 15 dies més el termini per a retre comptes que finirà el 29.09.2017. CS

 • 2

  Control del compliment de la Resolució 458/XI, sobre la regulació de la segona activitat de mossos d'esquadra, policies locals, bombers, agents rurals i personal penitenciari

  Número d'expedient: 290-00428/11

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CI

 • 3

  Control del compliment de la Resolució 476/XI, sobre la sostenibilitat de l'Hospital Universitari Sant Joan, de Reus

  Número d'expedient: 290-00446/11

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CS

 • 4

  Control del compliment de la Resolució 566/XI, sobre l'impuls dels consells d'infants i joves

  Número d'expedient: 290-00530/11

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CDI

 • 5

  Control del compliment de la Resolució 577/XI, sobre els treballs relacionats amb l'economia col·laborativa del Govern de la Generalitat

  Número d'expedient: 290-00541/11

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Economia i Hisenda

 • 6

  Control del compliment de la Resolució 582/XI, sobre la seguretat a Sant Cugat del Vallès

  Número d'expedient: 290-00546/11

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CI

 • 7

  Control del compliment de la Resolució 585/XI, sobre la inserció laboral de les persones sense llar

  Número d'expedient: 290-00549/11

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Treball

 • 8

  Control del compliment de la Resolució 587/XI, sobre la cobertura de les absències laborals per un permís de maternitat o paternitat

  Número d'expedient: 290-00551/11

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Treball

 • 9

  Control del compliment de la Resolució 588/XI, sobre el tractament integral dels pacients amb implant coclear

  Número d'expedient: 290-00552/11

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CS

 • 10

  Control del compliment de la Resolució 598/XI, sobre el centre de transformació d'Endesa a Sant Feliu de Llobregat

  Número d'expedient: 290-00562/11

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Empresa i Coneixement

 • 11

  Control del compliment de la Resolució 599/XI, sobre els programes de valorització prèvia de projectes innovadors destinats a les empreses

  Número d'expedient: 290-00563/11

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Empresa i Coneixement

 • 12

  Control del compliment de la Resolució 718/XI, sobre el subministrament elèctric a la Torre de Cabdella

  Número d'expedient: 290-00678/11

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Empresa i Coneixement

 • 13

  Control del compliment de la Resolució 720/XI, sobre la racionalització i el soterrament de les línies d'alta tensió de Nou Barris, a Barcelona

  Número d'expedient: 290-00680/11

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Empresa i Coneixement

 • 14

  Control del compliment de la Resolució 740/XI, sobre el Pla estratègic de serveis socials

  Número d'expedient: 290-00700/11

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 15

  Control del compliment de la Resolució 757/XI, sobre la regulació de l'economia col·laborativa

  Número d'expedient: 290-00717/11

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Empresa i Coneixement

 • 16

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el transport sanitari

  Número d'expedient: 302-00190/11

  Se'n pren nota.

 • 17

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'import de les subvencions finalistes en matèria d'atenció primària liquidat a l'Ajuntament de Barcelona el 2015 i el 2016

  Número d'expedient: 314-08504/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 18

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a l'Ajuntament de Barcelona per a polítiques de sanitat el 2015 i el 2016

  Número d'expedient: 314-08506/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 19

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos per a persones amb discapacitat física o psíquica en residències de gent gran

  Número d'expedient: 314-08571/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 20

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos d'atenció de les residències de gent gran

  Número d'expedient: 314-08572/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 21

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'escolarització d'infants d'un i dos anys en centres d'educació primària

  Número d'expedient: 314-08815/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 22

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'oferta actual de formació professional específica per a persones amb discapacitat

  Número d'expedient: 314-09017/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 23

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de mòduls prefabricats i la distribució per comarques

  Número d'expedient: 314-09100/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 24

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mitjana d'anys durant els quals els mòduls prefabricats són operatius

  Número d'expedient: 314-09101/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 25

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els cost de la fabricació, el muntatge i el manteniment dels mòduls prefabricats

  Número d'expedient: 314-09102/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 26

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nom de les empreses encarregades de fabricar, muntar i mantenir els mòduls prefabricats

  Número d'expedient: 314-09103/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 27

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'alumnes que fan classe en mòduls prefabricats

  Número d'expedient: 314-09104/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 28

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'evolució del nombre de mòduls prefabricats en el període 2011-2017

  Número d'expedient: 314-09105/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 29

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el contingut relatiu al salari mínim interprofessional del llibre "Economia" de quart d'ESO de l'editorial McGraw-Hill

  Número d'expedient: 314-09131/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 30

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si comparteix el contingut relatiu al salari mínim interprofessional del llibre "Economia" de quart d'ESO de l'editorial McGraw-Hill

  Número d'expedient: 314-09132/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 31

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions fetes amb relació al contingut sobre el salari mínim interprofessional del llibre "Economia" de quart d'ESO de l'editorial McGraw-Hill

  Número d'expedient: 314-09133/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 32

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la correcció del contingut relatiu al salari mínim interprofessional del llibre "Economia" de quart d'ESO de l'editorial McGraw-Hill

  Número d'expedient: 314-09134/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 33

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'alumnes que tenen el llibre "Economia" de quart d'ESO de l'editorial McGraw-Hill

  Número d'expedient: 314-09135/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 34

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'expedients d'ajuts per a famílies amb fills que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha tramitat el 2016

  Número d'expedient: 314-09221/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 35

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'expedients de prestació d'ajuts per a famílies amb fills que s'han estimat

  Número d'expedient: 314-09222/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 36

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'expedients de prestació d'ajuts per a famílies amb fills que s'han desestimat

  Número d'expedient: 314-09223/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 37

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de funcionaris que gestionen la tramitació i la concessió de les prestacions d'ajuts per a famílies amb fills

  Número d'expedient: 314-09224/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 38

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la subcontractació d'alguna empresa per a gestionar els expedients dels ajuts per a famílies amb fills

  Número d'expedient: 314-09225/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 39

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de títols de família nombrosa tramitats el 2016

  Número d'expedient: 314-09227/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 40

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de títols de família nombrosa expedits el 2016

  Número d'expedient: 314-09228/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 41

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la subcontractació d'alguna empresa per a gestionar els expedients per a expedir els títols de família nombrosa

  Número d'expedient: 314-09229/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 42

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'import transferit per als projectes de col·laboració al Líban des de l'inici de la crisi dels refugiats

  Número d'expedient: 314-09273/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 43

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que van acompanyar el conseller d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència en el viatge al Líban

  Número d'expedient: 314-09274/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 44

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els periodistes que van acompanyar el conseller d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència en el viatge al Líban

  Número d'expedient: 314-09275/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 45

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge al Líban del conseller d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència i dels seus acompanyants en concepte de vols

  Número d'expedient: 314-09276/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 46

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge al Líban del conseller d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència i dels seus acompanyants en concepte de pernoctació

  Número d'expedient: 314-09277/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 47

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge al Líban del conseller d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència i dels seus acompanyants en concepte de manutenció

  Número d'expedient: 314-09278/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 48

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge al Líban del conseller d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència i dels seus acompanyants en concepte de desplaçaments pel país

  Número d'expedient: 314-09279/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 49

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la percepció de dietes per part dels membres del Govern o del personal al servei de l'Administració en el viatge al Líban del conseller d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència

  Número d'expedient: 314-09280/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 50

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions a persones físiques o jurídiques que acompleixen llur activitat fora de Catalunya en el pressupost del 2016

  Número d'expedient: 314-09338/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 51

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions a persones físiques o jurídiques que acompleixen llur activitat fora de Catalunya en el pressupost del 2017

  Número d'expedient: 314-09339/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 52

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la citació i l'interrogatori de dos detectius privats pels Mossos d'Esquadra el 15 de maig de 2017

  Número d'expedient: 314-09373/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 53

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals la subdirectora general de Seguretat Interior va demanar als Mossos d'Esquadra que interroguessin dos detectius privats

  Número d'expedient: 314-09374/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 54

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els comandaments dels mossos d'esquadra que van interrogar dos detectius privats el 15 de maig de 2017

  Número d'expedient: 314-09375/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 55

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació de l'interrogatori de dos detectius privats pels Mossos d'Esquadra amb el fet que estiguin citats a comparèixer davant la Comissió d'Investigació sobre l'Operació Catalunya

  Número d'expedient: 314-09376/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 56

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement previ que el major dels Mossos d'Esquadra tenia de la citació i l'interrogatori de dos detectius privats

  Número d'expedient: 314-09377/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 57

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació rebuda pel major dels Mossos d'Esquadra amb relació a la citació i l'interrogatori de dos detectius privats

  Número d'expedient: 314-09378/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 58

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement previ que el director general de la Policia tenia de la citació i l'interrogatori de dos detectius privats

  Número d'expedient: 314-09379/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 59

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació rebuda pel director general de la Policia amb relació a la citació i l'interrogatori de dos detectius privats

  Número d'expedient: 314-09380/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 60

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació que el director general de la Policia va rebre de la subdirectora general de Seguretat Interior amb relació a la citació i l'interrogatori de dos detectius privats

  Número d'expedient: 314-09381/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 61

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el director general de la Policia va autoritzar la citació i l'interrogatori de dos detectius privats

  Número d'expedient: 314-09382/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 62

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació que el conseller d'Interior va rebre de la subdirectora general de Seguretat Interior amb relació a la citació i l'interrogatori de dos detectius privats

  Número d'expedient: 314-09383/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 63

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el conseller d'Interior va autoritzar la citació i l'interrogatori de dos detectius privats

  Número d'expedient: 314-09384/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 64

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a evitar actuacions irregulars dels Mossos d'Esquadra

  Número d'expedient: 314-09385/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 65

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu de la no renovació de Juan Antonio Gallo com a president del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic

  Número d'expedient: 314-09399/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 66

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a no renovar Juan Antonio Gallo com a president del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic

  Número d'expedient: 314-09400/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 67

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tasca acomplerta per Juan Antonio Gallo com a president del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic

  Número d'expedient: 314-09401/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 68

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris seguits per a nomenar la nova presidenta del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic

  Número d'expedient: 314-09402/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 69

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista de candidats valorats per al nomenament del president del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic

  Número d'expedient: 314-09403/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 70

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha descartat el projecte per a incrementar la capacitat de la línia de molt alta tensió entre la central elèctrica de Moralets i el Pont de Suert

  Número d'expedient: 314-09421/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 71

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'interès de Red Eléctrica de España per reprendre el projecte per a incrementar la capacitat de la línia de molt alta tensió entre la central elèctrica de Moralets i el Pont de Suert

  Número d'expedient: 314-09422/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 72

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els nous tràmits o noves sol·licituds amb relació a la línia de molt alta tensió entre la central elèctrica de Moralets i el Pont de Suert

  Número d'expedient: 314-09423/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 73

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d'actuacions de soterrament o desviació de la línia de molt alta tensió entre la central elèctrica de Moralets i el Pont de Suert

  Número d'expedient: 314-09424/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 74

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per a evitar que la línia de molt alta tensió entre la central elèctrica de Moralets i el Pont de Suert passi pel mig de Senet

  Número d'expedient: 314-09425/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 75

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes mantinguts amb els ajuntaments i el consell comarcal afectats pel projecte per a incrementar la capacitat de la línia de molt alta tensió entre la central elèctrica de Moralets i el Pont de Suert

  Número d'expedient: 314-09426/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 76

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu del relleu de Juan Antonio Gallo com a president del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic

  Número d'expedient: 314-09442/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 77

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procés dut a terme per a elegir la presidenta del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic

  Número d'expedient: 314-09443/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 78

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els objectius marcats a la presidenta del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic per al seu mandat

  Número d'expedient: 314-09444/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 79

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost total de la creació del Centre Internacional de Negocis del Moble de la Sénia

  Número d'expedient: 314-09507/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 80

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'any d'entrada en funcionament del Centre Internacional de Negocis del Moble de la Sénia

  Número d'expedient: 314-09508/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 81

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la capacitat màxima del Centre Internacional de Negocis del Moble de la Sénia

  Número d'expedient: 314-09509/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 82

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presència dels sindicats en la direcció del Centre Internacional de Negocis del Moble de la Sénia

  Número d'expedient: 314-09510/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 83

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la direcció del Centre Internacional de Negocis del Moble de la Sénia

  Número d'expedient: 314-09511/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 84

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els alumnes i les hores de formació impartida al Centre Internacional de Negocis del Moble de la Sénia

  Número d'expedient: 314-09512/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 85

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per tal que l'estació del Camp de Tarragona esdevingui estació central

  Número d'expedient: 314-09518/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 86

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de millorar els accessos a l'estació del Camp de Tarragona

  Número d'expedient: 314-09519/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 87

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la connexió de Tarragona amb l'estació del Camp de Tarragona pel vial de Sant Ramon

  Número d'expedient: 314-09520/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 88

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la carretera d'accés al Catllar i als municipis del baix Gaià des de l'estació del Camp de Tarragona

  Número d'expedient: 314-09521/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 89

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les necessitats de transport en el cas que l'estació del Camp de Tarragona esdevingui estació central

  Número d'expedient: 314-09522/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 90

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions respecte al sector del taxi del Camp de Tarragona

  Número d'expedient: 314-09523/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 91

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes amb relació al funcionament del Camp de Tarragona com a àrea metropolitana

  Número d'expedient: 314-09524/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 92

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la interconnexió del Camp de Tarragona amb Barcelona

  Número d'expedient: 314-09525/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 93

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes amb el Govern espanyol amb relació al servei públic de transport entre Barcelona i Almacelles

  Número d'expedient: 314-09526/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 94

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reunions tingudes amb el Govern espanyol amb relació al servei d'autobús entre Almacelles i Barcelona

  Número d'expedient: 314-09527/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 95

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reunions tingudes amb agents del territori amb relació al servei d'autobús entre Almacelles i Barcelona

  Número d'expedient: 314-09528/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 96

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reunions tingudes amb els operadors del servei d'autobusos amb relació al servei d'autobús entre Almacelles i Barcelona

  Número d'expedient: 314-09529/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 97

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d'horaris i preus del servei d'autobús entre Almacelles i Barcelona

  Número d'expedient: 314-09530/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 98

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors en plantilla de la Residència i Centre de Dia Mossèn Vidal Aunós, de Barcelona

  Número d'expedient: 314-09557/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 99

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de torns de treball del personal de la Residència i Centre de Dia Mossèn Vidal Aunós, de Barcelona

  Número d'expedient: 314-09558/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 100

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'hores d'atenció del servei mèdic de la Residència i Centre de Dia Mossèn Vidal Aunós, de Barcelona

  Número d'expedient: 314-09559/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

Pàgina 1 de 3

Següent