Acords de les sessions

Mesa del Parlament - XI Legislatura

Dia:
Dimarts, 12 de setembre de 2017
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de mesa
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
97

Pàgina 1 de 1

 • 1

  Llei de creació de l'Agència Catalana de Protecció Social

  Número d'expedient: 202-00034/11

  D'acord amb l'article 8.1 de la Llei 1/1998, del 7 de gener, de política lingüística, i l'acord de la Mesa del 3 de maig de 1983, se n'aprova la versió castellana. Comissió de Treball

 • 2

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 13/2017, sobre el Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya corresponent als exercicis 2014 i 2015

  Número d'expedient: 256-00036/11

  D'acord amb l'article 183 del Reglament, s'admet a tràmit, se n'ordena la publicació i se n'acorda la tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes per a la seva tramitació.Així mateix s'obre un termini de deu dies perquè els grups parlamentaris puguin demanar la compareixença dels responsables dels òrgans, els ens o les entitats fiscalitzats. CSC

 • 3

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 12/2017, sobre l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, despeses per transferències, corresponent a l'exercici 2015

  Número d'expedient: 258-00025/11

  D'acord amb l'article 185 del Reglament, s'admet a tràmit, se n'ordena la publicació i se n'acorda la tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes per a la seva tramitació.Així mateix s'obre un termini de quinze dies per a poder demanar la presentació de l'informe davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes. CSC

 • 4

  Control del compliment de la Resolució 550/XI, sobre el model d'atenció a la salut de les persones transgènere

  Número d'expedient: 290-00514/11

  D'acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, es prorroga en 15 dies més el termini per a retre comptes que finirà el 26.10.2017. CS

 • 5

  Control del compliment de la Resolució 552/XI, sobre l'adopció de mesures per a millorar la qualitat de vida de les persones celíaques

  Número d'expedient: 290-00516/11

  D'acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, es prorroga en 15 dies més el termini per a retre comptes que finirà 26.10.2017. CS

 • 6

  Control del compliment de la Resolució 554/XI, sobre la instal·lació de desfibril·ladors a Tarragona

  Número d'expedient: 290-00518/11

  D'acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, es prorroga en 15 dies més el termini per a retre comptes que finirà el 26.10.2017. CS

 • 7

  Control del compliment de la Resolució 519/XI, sobre la presentació d'un estudi sobre els deures escolars

  Número d'expedient: 290-00486/11

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Ensenyament

 • 8

  Control del compliment de la Resolució 545/XI, sobre l'aeroport de Lleida-Alguaire

  Número d'expedient: 290-00509/11

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Territori

 • 9

  Control del compliment de la Resolució 556/XI, sobre el Pla director de cooperació al desenvolupament 2015-2018

  Número d'expedient: 290-00520/11

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 10

  Control del compliment de la Resolució 557/XI, sobre el reconeixement de la vida i l'obra de Joan Peiró en el setanta-cinquè aniversari de la seva mort

  Número d'expedient: 290-00521/11

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Empresa i Coneixement

 • 11

  Control del compliment de la Resolució 559/XI, sobre la inclusió de la clàusula d'equilibri de gènere en les convocatòries d'ajuts de suport als grups de recerca

  Número d'expedient: 290-00523/11

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Empresa i Coneixement

 • 12

  Control del compliment de la Resolució 560/XI, sobre els estudiants universitaris amb malaltia inflamatòria intestinal

  Número d'expedient: 290-00524/11

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Empresa i Coneixement

 • 13

  Control del compliment de la Resolució 563/XI, relativa a l'Informe de fiscalització 19/2016, sobre les eleccions al Parlament de Catalunya del 2015

  Número d'expedient: 290-00527/11

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CSC

 • 14

  Control del compliment de la Resolució 625/XI, relativa a l'Informe de fiscalització 20/2016, sobre l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana, corresponent als exercicis 2012 i 2013

  Número d'expedient: 290-00587/11

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CSC

 • 15

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació i la formació que s'ofereix als alumnes per a prevenir el ciberassetjament

  Número d'expedient: 314-09112/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 16

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació específica en ciberassetjament que s'ofereix al professorat

  Número d'expedient: 314-09113/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 17

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació específica en ciberassetjament que s'ofereix a les famílies

  Número d'expedient: 314-09114/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 18

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos d'assetjament escolar detectats el 2015

  Número d'expedient: 314-09115/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 19

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució percentual dels diferents tipus d'assetjament escolar

  Número d'expedient: 314-09116/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 20

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos d'assetjament escolar en què s'han aplicat mesures correctores o de resolució de conflictes

  Número d'expedient: 314-09117/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 21

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació en resolució de conflictes en l'àmbit escolar rebuda pels professors

  Número d'expedient: 314-09118/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 22

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus de suport terapèutic que es dóna als alumnes assetjadors i als alumnes assetjats i els mitjans amb què compten els centres educatius

  Número d'expedient: 314-09119/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 23

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'alumnes que han participat en activitats d'educació emocional o programes de competència social després d'haver estat assetjats

  Número d'expedient: 314-09120/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 24

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'alumnes assetjadors que han participat en programes de competència social i en tècniques de resolució de conflictes

  Número d'expedient: 314-09121/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 25

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes pel Departament d'Ensenyament per a erradicar l'assetjament escolar

  Número d'expedient: 314-09122/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 26

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'obligatorietat de complir els protocols contra l'assetjament escolar als centres concertats i privats

  Número d'expedient: 314-09123/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 27

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos detectats de víctimes del joc de la balena blava

  Número d'expedient: 314-09124/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 28

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures preventives adoptades pel Departament d'Interior per a fer front a les conseqüències del joc de la balena blava

  Número d'expedient: 314-09125/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 29

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures preventives adoptades pel Departament d'Interior transversalment amb els departaments de Salut i d'Ensenyament per a fer front a les conseqüències del joc de la balena blava

  Número d'expedient: 314-09126/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 30

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a millorar el finançament de les universitats

  Número d'expedient: 314-09281/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 31

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a dotar de més autonomia les universitats

  Número d'expedient: 314-09282/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 32

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a evitar els efectes negatius de l'envelliment del personal docent i investigador de les universitats

  Número d'expedient: 314-09283/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 33

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a garantir la sostenibilitat de l'economia basada en el coneixement i la innovació a les universitats

  Número d'expedient: 314-09284/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 34

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a corregir el deteriorament de les dependències de les universitats

  Número d'expedient: 314-09285/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 35

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'establiment d'un conveni executiu amb el Govern de l'Estat pel que fa a seguretat nuclear

  Número d'expedient: 314-09313/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 36

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dosímetres disponibles als ajuntaments de la zona 1 del Penta i per als grups operatius

  Número d'expedient: 314-09318/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 37

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el control i el seguiment de les accions de millora de les centrals nuclears

  Número d'expedient: 314-09319/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 38

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la carta tramesa pels tècnics del Consell de Seguretat Nuclear al Congrés dels Diputats relativa al deteriorament de la funció reguladora de l'ens

  Número d'expedient: 314-09322/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 39

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tancament progressiu de centrals nuclears

  Número d'expedient: 314-09323/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 40

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la creació d'un espai públic sobre energia nuclear i sobre la representació en el Consell de Seguretat Nuclear

  Número d'expedient: 314-09324/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 41

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compareixença en comissió de membres del Consell de Seguretat Nuclear

  Número d'expedient: 314-09325/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 42

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos detectats del joc de la balena blava

  Número d'expedient: 314-09106/11

  Se'n pren nota i se n'ordena la publicació.

 • 43

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els sistemes per a prevenir que els alumnes participin en jocs com el de la balena blava

  Número d'expedient: 314-09107/11

  Se'n pren nota i se n'ordena la publicació.

 • 44

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els sistemes de detecció de casos del joc de la balena blava emprats per a evitar les conseqüències més greus

  Número d'expedient: 314-09108/11

  Se'n pren nota i se n'ordena la publicació.

 • 45

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la consideració del joc de la balena blava com a ciberassetjament

  Número d'expedient: 314-09109/11

  Se'n pren nota i se n'ordena la publicació.

 • 46

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els departaments implicats en la prevenció, la detecció i la resolució dels casos del joc de la balena blava

  Número d'expedient: 314-09110/11

  Se'n pren nota i se n'ordena la publicació.

 • 47

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols que aplica el Departament d'Ensenyament per a prevenir, detectar i tractar els casos de participants en el joc de la balena blava

  Número d'expedient: 314-09111/11

  Se'n pren nota i se n'ordena la publicació.

 • 48

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'òrgan de la Generalitat que ha encarregat l'espot emès per TV3 relatiu a la capacitat de decidir, i sobre el procediment i les condicions del contracte

  Número d'expedient: 314-10043/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 49

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la finalitat de l'espot emès per TV3 relatiu a la capacitat de decidir

  Número d'expedient: 314-10044/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 50

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de joves que s'atenen al portal MónCat

  Número d'expedient: 314-10045/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 51

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a facilitar el retorn dels joves que han marxat a treballar a l'estranger

  Número d'expedient: 314-10046/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 52

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de joves que han marxat a treballar a l'estranger que es beneficiaran del programa de retorn

  Número d'expedient: 314-10047/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 53

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que adopta per a impulsar l'Oficina Virtual del Retorn

  Número d'expedient: 314-10048/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 54

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera d'ampliar la cartera de recursos dels joves inscrits al registre de catalans a l'exterior

  Número d'expedient: 314-10049/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 55

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mediació que té prevista fer entre les empreses i els joves que són a l'estranger

  Número d'expedient: 314-10050/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 56

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'homologació d'estudis per als joves

  Número d'expedient: 314-10051/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 57

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les línies de subvenció previstes perquè els joves que han marxat a l'estranger puguin tornar

  Número d'expedient: 314-10052/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 58

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida pressupostària destinada al programa de retorn dels joves que han marxat a treballar a l'estranger

  Número d'expedient: 314-10053/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 59

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió per a garantir el desplegament del programa de retorn dels joves que han marxat a treballar a l'estranger

  Número d'expedient: 314-10054/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 60

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el Servei Català de la Salut no aplica la normativa de prevenció de riscos laborals en els equips de protecció individual dels treballadors dels serveis d'emergències mèdiques

  Número d'expedient: 314-10055/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 61

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les quals no hi ha diferents talles en els equips de protecció individual dels treballadors dels serveis d'emergències mèdiques

  Número d'expedient: 314-10056/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 62

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les quals no hi ha indumentàries d'estiu i hivern en els equips de protecció individual dels treballadors dels serveis d'emergències mèdiques

  Número d'expedient: 314-10057/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 63

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de llits per especialitats a l'Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià)

  Número d'expedient: 314-10058/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 64

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de llits en servei els mesos de juliol i agost del 2017 per especialitats a l'Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià)

  Número d'expedient: 314-10059/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 65

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'ingressos per especialitats els mesos de juliol i agost del 2017 a l'Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià)

  Número d'expedient: 314-10060/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 66

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'altes per especialitats els mesos de juliol i agost de 2017 a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida

  Número d'expedient: 314-10061/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 67

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i el percentatge de reingressos els mesos de juliol i agost del 2017 a l'Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià)

  Número d'expedient: 314-10062/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 68

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'urgències ateses els mesos de juliol i agost del 2017 a l'Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià)

  Número d'expedient: 314-10063/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 69

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de plantes tancades parcialment o totalment a l'Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià)

  Número d'expedient: 314-10064/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 70

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de reobertura de les plantes tancades parcialment o totalment a l'Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià)

  Número d'expedient: 314-10065/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 71

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de plantes tancades parcialment o totalment els mesos de juliol i agost del 2017 a l'Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià)

  Número d'expedient: 314-10066/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 72

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pisos de titularitat de la Generalitat ocupats il·legalment a la província de Lleida

  Número d'expedient: 314-10067/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 73

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les promocions i els habitatges socials acabats per la Generalitat i els ens dependents a la província de Lleida del 2011 ençà

  Número d'expedient: 314-10068/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 74

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els habitatges que s'estan construint a la província de Lleida

  Número d'expedient: 314-10069/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 75

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els habitatges de protecció oficial que s'estan construint a la província de Lleida

  Número d'expedient: 314-10070/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 76

  Sol·licitud d'una còpia de l'Acord de govern de l'11 de juliol de 2017 que complementa l'Acord de govern del 25 d'abril de 2017 pel qual es crea el Programa d'homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la Generalitat a l'Estat

  Número d'expedient: 320-00455/11

  Se'n pren nota i se n'ordena la tramesa.

 • 77

  Sol·licitud d'una còpia de l'informe intern de la Generalitat sobre les adjudicacions d'obra pública del juliol del 2016 encarregat per Infraestructures de la Generalitat

  Número d'expedient: 320-00462/11

  Se'n pren nota i se n'ordena la tramesa.

 • 78

  Sol·licitud d'una còpia de l'informe de la comissió instructora de la Generalitat sobre la valoració i l'adjudicació de contractes públics a entitats i empreses presumptament implicades en el cas del 3%

  Número d'expedient: 320-00463/11

  Se'n pren nota i se n'ordena la tramesa.

 • 79

  Sol·licitud d'una còpia de l'informe de la Comissió Instructora d'Infraestructures de la Generalitat de Catalunya sobre la licitació de diverses obres

  Número d'expedient: 320-00465/11

  Se'n pren nota i se n'ordena la tramesa.

 • 80

  Sol·licitud d'una còpia del brífing de l'espot emès per TV3 relatiu a la capacitat de decidir

  Número d'expedient: 320-00471/11

  D'acord amb l'article 6 del Reglament es dóna trasllat de la sol·licitud a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

 • 81

  Sol·licitud d'una còpia del brífing de l'espot emès per TV3 relatiu a la capacitat de decidir

  Número d'expedient: 320-00471/11

 • 82

  Sol·licitud d'una còpia dels documents de l'encàrrec d'elaboració, difusió i contractació de l'espot emès per TV3 relatiu a la capacitat de decidir

  Número d'expedient: 320-00472/11

  D'acord amb l'article 6 del Reglament es dóna trasllat de la sol·licitud a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

 • 83

  Sol·licitud d'una còpia dels documents de l'encàrrec d'elaboració, difusió i contractació de l'espot emès per TV3 relatiu a la capacitat de decidir

  Número d'expedient: 320-00472/11

 • 84

  Sol·licitud d'una còpia dels informes tècnics i dels documents relacionats amb l'expedient de contractació TS/14, sobre la contractació del transport sanitari

  Número d'expedient: 320-00473/11

  D'acord amb l'article 6 del Reglament es dóna trasllat de la sol·licitud al Govern.

 • 85

  Sol·licitud d'una còpia dels informes tècnics i dels documents relacionats amb l'expedient de contractació TS/14, sobre la contractació del transport sanitari

  Número d'expedient: 320-00473/11

 • 86

  Informe d'avaluació i justificació del grau de compliment del Pla estadístic de Catalunya 2011-2016

  Número d'expedient: 334-00082/11

  D'acord amb l'article 23 de la Llei 13/2010, de 21 de maig, del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014, se'n pren nota, se n'ordena la tramesa als grups parlamentaris i la publicació al BOPC. Així mateix, s'acorda que es faci avinent que la documentació pot ésser consultada a l'Arxiu del Parlament i que sigui tramesa a la: Comissió d'Economia i Hisenda

 • 87

  Composició de la Comissió d'Igualtat de les Persones

  Número d'expedient: 411-00001/11

  Se'n pren nota. CIP

 • 88

  Composició de la Comissió de Polítiques de Joventut

  Número d'expedient: 411-00002/11

  Se'n pren nota. CPJ

 • 89

  Concurs oposició lliure per a proveir set places de l'escala general d'administrador o administradora del Cos d'Administradors Parlamentaris del Parlament de Catalunya

  Número d'expedient: 501-00002/11

  El secretari general informa sobre aquesta qüestió. Vist l'informe de la cap del Departament de Recursos Humans, s'acorda:
  Primer: Desestimar el recurs d'alçada interposat per Eberhard Jentgen i Monté , en data 26 de juliol de 2017
  Segon: Ratificar la qualificació de no apte (8,75 punts) atorgada pel Tribunal al recurrent en el segon exercici de la primera prova del concurs oposició lliure per a proveir nou places de l'escala general d'administrador o administradora del Cos d'Administradors Parlamentaris.
  Tercer: Notificar a l'interessat aquest acord i donar-li trasllat de l'informe del tribunal qualificador emès a l'efecte.

 • 90

  Projecte de llei de contractes de serveis a les persones

  Número d'expedient: 200-00026/11

  D'acord amb l'article 112 del Reglament, escoltada la Junta de Portaveus, s'acorda que, superat el debat a la totalitat, sigui tramitat per: Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 91

  Projecte de llei de contractes de serveis a les persones

  Número d'expedient: 200-00026/11

  Així mateix, d'acord amb l'article 113.1 del Reglament, s'obre un termini de deu dies per a presentar-hi esmenes a la totalitat. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 92

  Proposta de resolució sobre el compliment de la disposició final de la Llei d'educació

  Número d'expedient: 250-01141/11

  Així mateix, d'acord amb l'article 164.3 del Reglament, s'obre un termini de set dies per a presentar-hi esmenes. Comissió d'Ensenyament

 • 93

  Proposta de resolució sobre el compliment de la disposició final de la Llei d'educació

  Número d'expedient: 250-01141/11

  D'acord amb l'article 164.1 i 2 del Reglament, escoltada la Junta de Portaveus, se n'acorda la tramitació per: Comissió d'Ensenyament

 • 94

  Proposta de resolució sobre els drets d'autor a Televisió de Catalunya

  Número d'expedient: 250-01142/11

  Així mateix, d'acord amb l'article 164.3 del Reglament, s'obre un termini de set dies per a presentar-hi esmenes. CCMA

 • 95

  Proposta de resolució sobre els drets d'autor a Televisió de Catalunya

  Número d'expedient: 250-01142/11

  D'acord amb l'article 164.1 i 2 del Reglament, escoltada la Junta de Portaveus, se n'acorda la tramitació per: CCMA

 • 96

  Proposta de resolució sobre la desaparició a l'Argentina de l'activista social Santiago Maldonado

  Número d'expedient: 250-01144/11

  D'acord amb l'article 164.1 i 2 del Reglament, escoltada la Junta de Portaveus, se n'acorda la tramitació per: Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 97

  Proposta de resolució sobre la desaparició a l'Argentina de l'activista social Santiago Maldonado

  Número d'expedient: 250-01144/11

  Així mateix, d'acord amb l'article 164.3 del Reglament, s'obre un termini de set dies per a presentar-hi esmenes. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

Pàgina 1 de 1