Acords de les sessions

Mesa del Parlament - XI Legislatura

Dia:
Dimarts, 29 d'agost de 2017
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de mesa
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
100

Pàgina 1 de 1

 • 1

  Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l'estranger

  Número d'expedient: 200-00017/11

  Així mateix, s'acorda d'obrir un termini improrrogable de tres dies perquè els membres del Parlament i els grups parlamentaris puguin presentar esmenes al Dictamen de la Comissió, les quals esmenes hauran d'ésser congruents amb les conclusions i les observacions del Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries. CAI

 • 2

  Proposició de llei de creació de l'Agència Catalana de Protecció Social

  Número d'expedient: 202-00034/11

  Així mateix, s'acorda d'obrir un termini improrrogable de tres dies perquè els membres del Parlament i els grups parlamentaris puguin presentar esmenes al Dictamen de la Comissió, les quals esmenes hauran d'ésser congruents amb les conclusions i les observacions del Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries. Comissió de Treball

 • 3

  Proposició de llei de creació de l'Agència Catalana de Protecció Social

  Número d'expedient: 202-00034/11

  D'acord amb l'article 120.1 i 2 del Reglament, s'acorda la publicació al BOPC del Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries. Comissió de Treball

 • 4

  Proposició de llei de creació de l'Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat

  Número d'expedient: 202-00061/11

  D'acord amb l'article 105.4 del Reglament, s'acorda la reducció dels terminis. Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

 • 5

  Proposició de llei de creació de l'Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat

  Número d'expedient: 202-00061/11

  D'acord amb l'article 105.4 del Reglament, s'acorda que sigui tramitada pel procediment d'urgència extraordinària sol·licitada pel G.P. de Junts pel Sí, G.P. Socialista i G.P. de Catalunya Sí que es Pot, i que els terminis, des de l'inici de la tramitació, siguin reduïts a la meitat dels que són fixats en el procediment d'urgència ordinari i amb caràcter improrrogable dels terminis pel que fa al de totalitat. Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

 • 6

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els reptes de la política de seguretat

  Número d'expedient: 302-00182/11

  D'acord amb l'article 158.3 del Reglament, es considera congruent i s'admet a tràmit.

 • 7

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els mitjans de comunicació catalans

  Número d'expedient: 302-00183/11

  D'acord amb l'article 158.3 del Reglament, es considera congruent i s'admet a tràmit.

 • 8

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la desprotecció social

  Número d'expedient: 302-00184/11

  D'acord amb l'article 158.3 del Reglament, es considera congruent i s'admet a tràmit.

 • 9

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques d'habitatge

  Número d'expedient: 302-00185/11

  D'acord amb l'article 158.3 del Reglament, es considera congruent i s'admet a tràmit.

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'aprovació del règim sancionador establert per la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia

  Número d'expedient: 314-09979/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 11

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de prevenció, detecció i tractament de la plaga de la xilel·la

  Número d'expedient: 314-09980/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 12

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la designació d'un equip de direcció d'emergència arran de la plaga de la xilel·la

  Número d'expedient: 314-09981/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 13

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els plans específics d'acció contra la plaga de la xilel·la

  Número d'expedient: 314-09982/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 14

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inspeccions dutes a terme arran de la plaga de la xilel·la

  Número d'expedient: 314-09983/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 15

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'origen dels brots de la plaga de la xilel·la

  Número d'expedient: 314-09984/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 16

  Sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el conseller d'Interior sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d'agost

  Número d'expedient: 355-00090/11

  Se n'ordena la publicació al BOPC. CAI

 • 17

  Sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el conseller d'Interior sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d'agost

  Número d'expedient: 355-00090/11

  Se n'acorda la tramesa a la: CAI

 • 18

  Sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el conseller de Justícia sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d'agost

  Número d'expedient: 355-00091/11

  Se n'ordena la publicació al BOPC. CAI

 • 19

  Sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el conseller de Justícia sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d'agost

  Número d'expedient: 355-00091/11

  Se n'acorda la tramesa a la: CAI

 • 20

  Sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d'agost

  Número d'expedient: 355-00092/11

  Se n'acorda la tramesa a la: CAI

 • 21

  Sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d'agost

  Número d'expedient: 355-00092/11

  Se n'ordena la publicació al BOPC. CAI

 • 22

  Sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el conseller de Salut sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d'agost

  Número d'expedient: 355-00093/11

  Se n'ordena la publicació al BOPC. CAI

 • 23

  Sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el conseller de Salut sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d'agost

  Número d'expedient: 355-00093/11

  Se n'acorda la tramesa a la: CAI

 • 24

  Recurs d'inconstitucionalitat 4062/2017, interposat pel president del Govern de l'Estat, contra l'apartat segon de l'article 135 del Reglament del Parlament de Catalunya

  Número d'expedient: 381-00013/11

  Se'n pren nota.

 • 25

  Projecte de llei de creació de l'Agència Catalana de Medicaments i Productes Sanitaris

  Número d'expedient: 200-00025/11

  D'acord amb l'article 112 del Reglament, escoltada la Junta de Portaveus, s'acorda que, superat el debat a la totalitat, sigui tramitat per: CS

 • 26

  Projecte de llei de creació de l'Agència Catalana de Medicaments i Productes Sanitaris

  Número d'expedient: 200-00025/11

  Així mateix, d'acord amb l'article 113.1 del Reglament, s'obre un termini de deu dies per a presentar-hi esmenes a la totalitat. CS

 • 27

  Proposició de llei de creació de l'Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat

  Número d'expedient: 202-00061/11

  D'acord amb l'article 112 del Reglament, escoltada la Junta de Portaveus, s'acorda que, superat el debat a la totalitat, sigui tramitada per: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

 • 28

  Proposició de llei de creació de l'Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat

  Número d'expedient: 202-00061/11

  Així mateix, d'acord amb l'article 105.3 i 113.1 del Reglament, atesa la tramitació d'urgència extraordinària acordada, s'obre un termini improrrogable de tres dies per a presentar-hi esmenes a la totalitat. Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

 • 29

  Proposició de llei sobre la regulació de la situació administrativa especial de segona activitat del Cos de Mossos d'Esquadra, dels cossos de policies locals i del Cos de Bombers de la Generalitat

  Número d'expedient: 202-00063/11

  D'acord amb l'article 113.1 del Reglament, s'obre un termini de deu dies per a presentar-hi esmenes a la totalitat. CI

 • 30

  Proposició de llei sobre la regulació de la situació administrativa especial de segona activitat del Cos de Mossos d'Esquadra, dels cossos de policies locals i del Cos de Bombers de la Generalitat

  Número d'expedient: 202-00063/11

  D'acord amb l'article 112 del Reglament, escoltada la Junta de Portaveus, s'acorda que, superat el debat a la totalitat, sigui tramitada per: CI

 • 31

  Proposta de resolució sobre el millorament de la coexistència de l'ós amb els habitants del territori

  Número d'expedient: 250-01111/11

  Així mateix, d'acord amb l'article 164.3 del Reglament, s'obre un termini de set dies per a presentar-hi esmenes. Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

 • 32

  Proposta de resolució sobre el millorament de la coexistència de l'ós amb els habitants del territori

  Número d'expedient: 250-01111/11

  D'acord amb l'article 164.1 i 2 del Reglament, escoltada la Junta de Portaveus, se n'acorda la tramitació per: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

 • 33

  Proposta de resolució sobre el suport a la candidatura d'Aran perquè sigui declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO

  Número d'expedient: 250-01112/11

  Així mateix, d'acord amb l'article 164.3 del Reglament, s'obre un termini de set dies per a presentar-hi esmenes. Comissió de Cultura

 • 34

  Proposta de resolució sobre el suport a la candidatura d'Aran perquè sigui declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO

  Número d'expedient: 250-01112/11

  D'acord amb l'article 164.1 i 2 del Reglament, escoltada la Junta de Portaveus, se n'acorda la tramitació per: Comissió de Cultura

 • 35

  Proposta de resolució sobre el compliment dels acords de pau a Colòmbia

  Número d'expedient: 250-01113/11

  Així mateix, d'acord amb l'article 164.3 del Reglament, s'obre un termini de set dies per a presentar-hi esmenes. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 36

  Proposta de resolució sobre el compliment dels acords de pau a Colòmbia

  Número d'expedient: 250-01113/11

  D'acord amb l'article 164.1 i 2 del Reglament, escoltada la Junta de Portaveus, se n'acorda la tramitació per: Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 37

  Proposta de resolució sobre el centre de dia per a la gent gran de Trinitat Vella, de Barcelona

  Número d'expedient: 250-01114/11

  D'acord amb l'article 164.1 i 2 del Reglament, escoltada la Junta de Portaveus, se n'acorda la tramitació per: Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 38

  Proposta de resolució sobre el centre de dia per a la gent gran de Trinitat Vella, de Barcelona

  Número d'expedient: 250-01114/11

  Així mateix, d'acord amb l'article 164.3 del Reglament, s'obre un termini de set dies per a presentar-hi esmenes. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 39

  Proposta de resolució sobre la gestió i la dotació pressupostària per a la prestació del servei del Centre Cívic Fontsanta i dels casals de gent gran de Sant Ildefons i de la Riera, de Cornellà de Llobregat

  Número d'expedient: 250-01115/11

  D'acord amb l'article 164.1 i 2 del Reglament, escoltada la Junta de Portaveus, se n'acorda la tramitació per: Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 40

  Proposta de resolució sobre la gestió i la dotació pressupostària per a la prestació del servei del Centre Cívic Fontsanta i dels casals de gent gran de Sant Ildefons i de la Riera, de Cornellà de Llobregat

  Número d'expedient: 250-01115/11

  Així mateix, d'acord amb l'article 164.3 del Reglament, s'obre un termini de set dies per a presentar-hi esmenes. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 41

  Proposta de resolució sobre les permutes entre membres del Cos de Mossos d'Esquadra i membres de les policies locals

  Número d'expedient: 250-01116/11

  D'acord amb l'article 164.1 i 2 del Reglament, escoltada la Junta de Portaveus, se n'acorda la tramitació per: CI

 • 42

  Proposta de resolució sobre les permutes entre membres del Cos de Mossos d'Esquadra i membres de les policies locals

  Número d'expedient: 250-01116/11

  Així mateix, d'acord amb l'article 164.3 del Reglament, s'obre un termini de set dies per a presentar-hi esmenes. CI

 • 43

  Proposta de resolució sobre l'endometriosi

  Número d'expedient: 250-01117/11

  Així mateix, d'acord amb l'article 164.3 del Reglament, s'obre un termini de set dies per a presentar-hi esmenes. CS

 • 44

  Proposta de resolució sobre l'endometriosi

  Número d'expedient: 250-01117/11

  D'acord amb l'article 164.1 i 2 del Reglament, escoltada la Junta de Portaveus, se n'acorda la tramitació per: CS

 • 45

  Proposta de resolució sobre el reconeixement de l'àmbit geogràfic i administratiu del Lluçanès i el desenvolupament d'un pla pilot d'experimentació comarcal

  Número d'expedient: 250-01118/11

  Així mateix, d'acord amb l'article 164.3 del Reglament, s'obre un termini de set dies per a presentar-hi esmenes. Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

 • 46

  Proposta de resolució sobre el reconeixement de l'àmbit geogràfic i administratiu del Lluçanès i el desenvolupament d'un pla pilot d'experimentació comarcal

  Número d'expedient: 250-01118/11

  D'acord amb l'article 164.1 i 2 del Reglament, escoltada la Junta de Portaveus, se n'acorda la tramitació per: Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

 • 47

  Proposta de resolució sobre l'obertura del servei d'urgències nocturnes al CAP Cervelló

  Número d'expedient: 250-01119/11

  Així mateix, d'acord amb l'article 164.3 del Reglament, s'obre un termini de set dies per a presentar-hi esmenes. CS

 • 48

  Proposta de resolució sobre l'obertura del servei d'urgències nocturnes al CAP Cervelló

  Número d'expedient: 250-01119/11

  D'acord amb l'article 164.1 i 2 del Reglament, escoltada la Junta de Portaveus, se n'acorda la tramitació per: CS

 • 49

  Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d'urgències nocturnes del CAP Sant Pere de Ribes

  Número d'expedient: 250-01120/11

  D'acord amb l'article 164.1 i 2 del Reglament, escoltada la Junta de Portaveus, se n'acorda la tramitació per: CS

 • 50

  Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d'urgències nocturnes del CAP Sant Pere de Ribes

  Número d'expedient: 250-01120/11

  Així mateix, d'acord amb l'article 164.3 del Reglament, s'obre un termini de set dies per a presentar-hi esmenes. CS

 • 51

  Proposta de resolució sobre les derivacions de l'Hospital de la Seu d'Urgell

  Número d'expedient: 250-01121/11

  Així mateix, d'acord amb l'article 164.3 del Reglament, s'obre un termini de set dies per a presentar-hi esmenes. CS

 • 52

  Proposta de resolució sobre les derivacions de l'Hospital de la Seu d'Urgell

  Número d'expedient: 250-01121/11

  D'acord amb l'article 164.1 i 2 del Reglament, escoltada la Junta de Portaveus, se n'acorda la tramitació per: CS

 • 53

  Proposta de resolució sobre les inversions a l'Hospital de Móra d'Ebre

  Número d'expedient: 250-01122/11

  Així mateix, d'acord amb l'article 164.3 del Reglament, s'obre un termini de set dies per a presentar-hi esmenes. CS

 • 54

  Proposta de resolució sobre les inversions a l'Hospital de Móra d'Ebre

  Número d'expedient: 250-01122/11

  D'acord amb l'article 164.1 i 2 del Reglament, escoltada la Junta de Portaveus, se n'acorda la tramitació per: CS

 • 55

  Proposta de resolució sobre la dermatitis atòpica

  Número d'expedient: 250-01123/11

  Així mateix, d'acord amb l'article 164.3 del Reglament, s'obre un termini de set dies per a presentar-hi esmenes. CS

 • 56

  Proposta de resolució sobre la dermatitis atòpica

  Número d'expedient: 250-01123/11

  D'acord amb l'article 164.1 i 2 del Reglament, escoltada la Junta de Portaveus, se n'acorda la tramitació per: CS

 • 57

  Proposta de resolució sobre la coordinació entre els Mossos d'Esquadra i els vigilants municipals

  Número d'expedient: 250-01124/11

  D'acord amb l'article 164.1 i 2 del Reglament, escoltada la Junta de Portaveus, se n'acorda la tramitació per: CI

 • 58

  Proposta de resolució sobre la coordinació entre els Mossos d'Esquadra i els vigilants municipals

  Número d'expedient: 250-01124/11

  Així mateix, d'acord amb l'article 164.3 del Reglament, s'obre un termini de set dies per a presentar-hi esmenes. CI

 • 59

  Proposta de resolució sobre la seguretat als habitatges protegits del carrer de Victoria Kent, de l'Hospitalet de Llobregat

  Número d'expedient: 250-01125/11

  D'acord amb l'article 164.1 i 2 del Reglament, escoltada la Junta de Portaveus, se n'acorda la tramitació per: Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

 • 60

  Proposta de resolució sobre la seguretat als habitatges protegits del carrer de Victoria Kent, de l'Hospitalet de Llobregat

  Número d'expedient: 250-01125/11

  Així mateix, d'acord amb l'article 164.3 del Reglament, s'obre un termini de set dies per a presentar-hi esmenes. Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

 • 61

  Proposta de resolució sobre la inversió a la carretera N-II al Maresme

  Número d'expedient: 250-01126/11

  Així mateix, d'acord amb l'article 164.3 del Reglament, s'obre un termini de set dies per a presentar-hi esmenes. Comissió de Territori

 • 62

  Proposta de resolució sobre la inversió a la carretera N-II al Maresme

  Número d'expedient: 250-01126/11

  D'acord amb l'article 164.1 i 2 del Reglament, escoltada la Junta de Portaveus, se n'acorda la tramitació per: Comissió de Territori

 • 63

  Proposta de resolució sobre dos centres d'atenció primària de Cerdanyola del Vallès

  Número d'expedient: 250-01128/11

  Així mateix, d'acord amb l'article 164.3 del Reglament, s'obre un termini de set dies per a presentar-hi esmenes. CS

 • 64

  Proposta de resolució sobre dos centres d'atenció primària de Cerdanyola del Vallès

  Número d'expedient: 250-01128/11

  D'acord amb l'article 164.1 i 2 del Reglament, escoltada la Junta de Portaveus, se n'acorda la tramitació per: CS

 • 65

  Proposta de resolució sobre els infants i els adolescents amb dificultats d'aprenentatge

  Número d'expedient: 250-01129/11

  Així mateix, d'acord amb l'article 164.3 del Reglament, s'obre un termini de set dies per a presentar-hi esmenes. Comissió d'Ensenyament

 • 66

  Proposta de resolució sobre els infants i els adolescents amb dificultats d'aprenentatge

  Número d'expedient: 250-01129/11

  D'acord amb l'article 164.1 i 2 del Reglament, escoltada la Junta de Portaveus, se n'acorda la tramitació per: Comissió d'Ensenyament

 • 67

  Proposta de resolució sobre la seguretat a la zona oest de Figueres

  Número d'expedient: 250-01130/11

  Així mateix, d'acord amb l'article 164.3 del Reglament, s'obre un termini de set dies per a presentar-hi esmenes. CI

 • 68

  Proposta de resolució sobre la seguretat a la zona oest de Figueres

  Número d'expedient: 250-01130/11

  D'acord amb l'article 164.1 i 2 del Reglament, escoltada la Junta de Portaveus, se n'acorda la tramitació per: CI

 • 69

  Proposta de resolució sobre les jubilacions anticipades

  Número d'expedient: 250-01131/11

  Així mateix, d'acord amb l'article 164.3 del Reglament, s'obre un termini de set dies per a presentar-hi esmenes. Comissió de Treball

 • 70

  Proposta de resolució sobre les jubilacions anticipades

  Número d'expedient: 250-01131/11

  D'acord amb l'article 164.1 i 2 del Reglament, escoltada la Junta de Portaveus, se n'acorda la tramitació per: Comissió de Treball

 • 71

  Proposta de resolució sobre el gasoducte Midcat

  Número d'expedient: 250-01132/11

  Així mateix, d'acord amb l'article 164.3 del Reglament, s'obre un termini de set dies per a presentar-hi esmenes. Comissió d'Empresa i Coneixement

 • 72

  Proposta de resolució sobre el gasoducte Midcat

  Número d'expedient: 250-01132/11

  D'acord amb l'article 164.1 i 2 del Reglament, escoltada la Junta de Portaveus, se n'acorda la tramitació per: Comissió d'Empresa i Coneixement

 • 73

  Proposta de resolució sobre la creació d'un centre de dia per a la gent gran a Sant Joan Despí

  Número d'expedient: 250-01133/11

  Així mateix, d'acord amb l'article 164.3 del Reglament, s'obre un termini de set dies per a presentar-hi esmenes. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 74

  Proposta de resolució sobre la creació d'un centre de dia per a la gent gran a Sant Joan Despí

  Número d'expedient: 250-01133/11

  D'acord amb l'article 164.1 i 2 del Reglament, escoltada la Junta de Portaveus, se n'acorda la tramitació per: Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 75

  Proposta de resolució sobre el Parc de Bombers Voluntaris del Pont de Suert

  Número d'expedient: 250-01134/11

  Així mateix, d'acord amb l'article 164.3 del Reglament, s'obre un termini de set dies per a presentar-hi esmenes. CI

 • 76

  Proposta de resolució sobre el Parc de Bombers Voluntaris del Pont de Suert

  Número d'expedient: 250-01134/11

  D'acord amb l'article 164.1 i 2 del Reglament, escoltada la Junta de Portaveus, se n'acorda la tramitació per: CI

 • 77

  Proposta de resolució sobre l'accés a l'habitatge dels joves

  Número d'expedient: 250-01135/11

  Així mateix, d'acord amb l'article 164.3 del Reglament, s'obre un termini de set dies per a presentar-hi esmenes. CPJ

 • 78

  Proposta de resolució sobre l'accés a l'habitatge dels joves

  Número d'expedient: 250-01135/11

  D'acord amb l'article 164.1 i 2 del Reglament, escoltada la Junta de Portaveus, se n'acorda la tramitació per: CPJ

 • 79

  Proposta de resolució sobre la construcció de l'Institut de Roda de Berà

  Número d'expedient: 250-01136/11

  Així mateix, d'acord amb l'article 164.3 del Reglament, s'obre un termini de set dies per a presentar-hi esmenes. Comissió d'Ensenyament

 • 80

  Proposta de resolució sobre la construcció de l'Institut de Roda de Berà

  Número d'expedient: 250-01136/11

  D'acord amb l'article 164.1 i 2 del Reglament, escoltada la Junta de Portaveus, se n'acorda la tramitació per: Comissió d'Ensenyament

 • 81

  Proposta de resolució sobre la manca de personal funcionari d'habilitació estatal

  Número d'expedient: 250-01137/11

  Així mateix, d'acord amb l'article 164.3 del Reglament, s'obre un termini de set dies per a presentar-hi esmenes. Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

 • 82

  Proposta de resolució sobre la manca de personal funcionari d'habilitació estatal

  Número d'expedient: 250-01137/11

  D'acord amb l'article 164.1 i 2 del Reglament, escoltada la Junta de Portaveus, se n'acorda la tramitació per: Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

 • 83

  Proposta de resolució sobre l'avaluació dels casos de malnutrició infantil a Catalunya

  Número d'expedient: 250-01138/11

  Així mateix, d'acord amb l'article 164.3 del Reglament, s'obre un termini de set dies per a presentar-hi esmenes. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 84

  Proposta de resolució sobre l'avaluació dels casos de malnutrició infantil a Catalunya

  Número d'expedient: 250-01138/11

  D'acord amb l'article 164.1 i 2 del Reglament, escoltada la Junta de Portaveus, se n'acorda la tramitació per: Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 85

  Proposta de resolució sobre el projecte d'una línia d'alta tensió entre Juià i Medinyà

  Número d'expedient: 250-01139/11

  Així mateix, d'acord amb l'article 164.3 del Reglament, s'obre un termini de set dies per a presentar-hi esmenes. Comissió d'Empresa i Coneixement

 • 86

  Proposta de resolució sobre el projecte d'una línia d'alta tensió entre Juià i Medinyà

  Número d'expedient: 250-01139/11

  D'acord amb l'article 164.1 i 2 del Reglament, escoltada la Junta de Portaveus, se n'acorda la tramitació per: Comissió d'Empresa i Coneixement

 • 87

  Proposta de resolució sobre l'adopció de mesures per a pal·liar la manca de socorristes a les platges i les piscines públiques

  Número d'expedient: 250-01140/11

  Així mateix, d'acord amb l'article 164.3 del Reglament, s'obre un termini de set dies per a presentar-hi esmenes. CAI

 • 88

  Proposta de resolució sobre l'adopció de mesures per a pal·liar la manca de socorristes a les platges i les piscines públiques

  Número d'expedient: 250-01140/11

  D'acord amb l'article 164.1 i 2 del Reglament, escoltada la Junta de Portaveus, se n'acorda la tramitació per: CAI

 • 89

  Sol·licitud de compareixença de la directora general de Contractació Pública davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre el motiu del relleu en la presidència del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic

  Número d'expedient: 356-00686/11

  La Mesa, escoltada la Junta de Portaveus, acorda que sigui tramitada a la: Comissió d'Economia i Hisenda

 • 90

  Control del compliment de la Moció 144/XI, sobre una escola de qualitat i la igualtat d'oportunitats

  Número d'expedient: 390-00144/11

  D'acord amb l'article 159.1 del Reglament, i escoltada la Junta de Portaveus, s'acorda que en faci el control la: Comissió d'Ensenyament

 • 91

  Control del compliment de la Moció 145/XI, sobre la segregació escolar

  Número d'expedient: 390-00145/11

  D'acord amb l'article 159.1 del Reglament, i escoltada la Junta de Portaveus, s'acorda que en faci el control la: Comissió d'Ensenyament

 • 92

  Control del compliment de la Moció 146/XI, sobre la qualitat de l'aire

  Número d'expedient: 390-00146/11

  D'acord amb l'article 159.1 del Reglament, i escoltada la Junta de Portaveus, s'acorda que en faci el control la: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

 • 93

  Control del compliment de la Moció 147/XI, sobre l'Agència Tributària de Catalunya

  Número d'expedient: 390-00147/11

  D'acord amb l'article 159.1 del Reglament, i escoltada la Junta de Portaveus, s'acorda que en faci el control la: Comissió d'Economia i Hisenda

 • 94

  Control del compliment de la Moció 148/XI, sobre el control de plagues als conreus

  Número d'expedient: 390-00148/11

  D'acord amb l'article 159.1 del Reglament, i escoltada la Junta de Portaveus, s'acorda que en faci el control la: Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

 • 95

  Control del compliment de la Moció 149/XI, sobre la situació de les residències de gent gran

  Número d'expedient: 390-00149/11

  D'acord amb l'article 159.1 del Reglament, i escoltada la Junta de Portaveus, s'acorda que en faci el control la: Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 96

  Control del compliment de la Moció 150/XI, sobre l'habitatge

  Número d'expedient: 390-00150/11

  D'acord amb l'article 159.1 del Reglament, i escoltada la Junta de Portaveus, s'acorda que en faci el control la: Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

 • 97

  Control del compliment de la Moció 151/XI, sobre la islamofòbia

  Número d'expedient: 390-00151/11

  D'acord amb l'article 159.1 del Reglament, i escoltada la Junta de Portaveus, s'acorda que en faci el control la: Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

 • 98

  Control del compliment de la Moció 152/XI, sobre els abusos sexuals i la salut

  Número d'expedient: 390-00152/11

  D'acord amb l'article 159.1 del Reglament, i escoltada la Junta de Portaveus, s'acorda que en faci el control la: CS

 • 99

  Control del compliment de la Moció 153/XI, sobre l'acció exterior

  Número d'expedient: 390-00153/11

  D'acord amb l'article 159.1 del Reglament, i escoltada la Junta de Portaveus, s'acorda que en faci el control la: Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 100

  Proposició de llei del referèndum d'autodeterminació

  Número d'expedient: 202-00065/11

  Un cop acabat aquest debat, se sotmet a votació l'encàrrec d'un informe als Serveis Jurídics del Parlament, que és desestimat per la Mesa amb els vots en contra del vicepresident segon i el secretari segon i l'abstenció del secretari tercer.

Pàgina 1 de 1