Acords de les sessions

Mesa del Parlament - X Legislatura

Dia:
Dimarts, 28 de juliol de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de mesa
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
167

Pàgina 1 de 2

Següent

 • 1

  Llei del voluntariat i de foment de l'associacionisme

  Número d'expedient: 200-00013/10

  D'acord amb l'article 8.1 de la Llei 1/1998, del 7 de gener, de política lingüística, i l'acord de la Mesa del 3 de maig de 1983, se n'aprova la versió castellana. Comissió de Benestar, Família i Immigració

 • 2

  Llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya

  Número d'expedient: 200-00022/10

  D'acord amb l'article 8.1 de la Llei 1/1998, del 7 de gener, de política lingüística, i l'acord de la Mesa del 3 de maig de 1983, se n'aprova la versió castellana. Comissió de Justícia i Drets Humans

 • 3

  Llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries

  Número d'expedient: 200-00040/10

  D'acord amb l'article 8.1 de la Llei 1/1998, del 7 de gener, de política lingüística, i l'acord de la Mesa del 3 de maig de 1983, se n'aprova la versió castellana. Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

 • 4

  Llei de modificació de la Llei 10/2001, del 13 de juliol, d'arxius i documents

  Número d'expedient: 200-00046/10

  D'acord amb l'article 8.1 de la Llei 1/1998, del 7 de gener, de política lingüística, i l'acord de la Mesa del 3 de maig de 1983, se n'aprova la versió castellana.

 • 5

  Llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals

  Número d'expedient: 202-00050/10

  D'acord amb l'article 8.1 de la Llei 1/1998, del 7 de gener, de política lingüística, i l'acord de la Mesa del 3 de maig de 1983, se n'aprova la versió castellana. Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

 • 6

  Llei de finançament del sistema de transport públic de Catalunya

  Número d'expedient: 202-00060/10

  D'acord amb l'article 8.1 de la Llei 1/1998, del 7 de gener, de política lingüística, i l'acord de la Mesa del 3 de maig de 1983, se n'aprova la versió castellana. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 7

  Llei de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica

  Número d'expedient: 202-00062/10

  D'acord amb l'article 8.1 de la Llei 1/1998, del 7 de gener, de política lingüística, i l'acord de la Mesa del 3 de maig de 1983, se n'aprova la versió castellana. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 8

  Llei del règim transitori del finançament específic del municipi de Badia del Vallès

  Número d'expedient: 202-00071/10

  D'acord amb l'article 8.1 de la Llei 1/1998, del 7 de gener, de política lingüística, i l'acord de la Mesa del 3 de maig de 1983, se n'aprova la versió castellana. Comissió d'Afers Institucionals

 • 9

  Proposta de resolució sobre el model d'atenció al·lergològica

  Número d'expedient: 250-01679/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 10

  Proposta de resolució sobre la revocació del reconeixement de la incapacitat laboral a persones afectades per la síndrome de sensibilització central

  Número d'expedient: 250-01681/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 11

  Proposta de resolució sobre la gratuïtat dels telèfons dels serveis bàsics de la Generalitat

  Número d'expedient: 250-01682/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 12

  Proposta de resolució sobre el reconeixement de la síndrome alcohòlica fetal com a malaltia crònica

  Número d'expedient: 250-01683/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 13

  Proposta de resolució sobre les obres del reg de la conca de Tremp

  Número d'expedient: 250-01684/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 14

  Proposta de resolució sobre el concurs TS/14 per a la contractació de la gestió dels serveis de transport sanitari en la modalitat urgent i no urgent

  Número d'expedient: 250-01685/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 15

  Proposta de resolució sobre l'establiment d'un sistema d'accés als punts de recàrrega dels vehicles elèctrics

  Número d'expedient: 250-01686/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 16

  Proposta de resolució de creació d'una comissió d'estudi de l'accés a l'ocupació de les persones amb capacitat intel·lectual límit

  Número d'expedient: 252-00019/10

  D'acord amb l'article 57.1 s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació en el BOPC.

 • 17

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 13/2015, sobre la Mancomunitat Intermunicipal del Penedès i el Garraf, corresponent al 2012

  Número d'expedient: 258-00037/10

  D'acord amb l'article 166 del Reglament, s'admet a tràmit, se n'ordena la publicació i se n'acorda la tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes per a la seva tramitació.Així mateix s'obre un termini de quinze dies per a poder demanar la presentació de l'informe davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes. CSC

 • 18

  Control del compliment de la Resolució 962/X, relativa a l'Informe de fiscalització 24/2014, sobre l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques, corresponent al 2010 i al 2011

  Número d'expedient: 290-00866/10

  D'acord amb els articles 94 i 140.3 del Reglament, es prorroga en 15 dies més el termini per a retre comptes que finirà el 07.10.2015. CSC

 • 19

  Control del compliment de la Resolució 964/X, relativa a l'Informe de fiscalització 27/2014, sobre la Corporació de Salut del Maresme i la Selva

  Número d'expedient: 290-00868/10

  D'acord amb els articles 94 i 140.3 del Reglament, es prorroga en 15 dies més el termini per a retre comptes que finirà el 07.10.2015. CSC

 • 20

  Control del compliment de la Resolució 879/X, sobre l'adopció de mesures per a millorar la qualitat de vida dels celíacs

  Número d'expedient: 290-00792/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Salut

 • 21

  Control del compliment de la Resolució 963/X, relativa a l'Informe de fiscalització 25/2014, sobre la gestió econòmica dels centres docents públics del Departament d'Ensenyament, corresponent al 2011

  Número d'expedient: 290-00867/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CSC

 • 22

  Control del compliment de la Resolució 976/X, sobre la preservació del comerç ambulant i la dignificació de la professió de comerciant i marxant

  Número d'expedient: 290-00880/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Empresa i Ocupació

 • 23

  Control del compliment de la Resolució 977/X, sobre el grup Ficosa

  Número d'expedient: 290-00881/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Empresa i Ocupació

 • 24

  Control del compliment de la Resolució 1011/X, sobre les obres de l'Escola Sala i Badrinas, de Terrassa

  Número d'expedient: 290-00913/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Ensenyament i Universitats

 • 25

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell de modificació, amb relació a mesures específiques per a Grècia, el Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió, al Fons europeu agrícola de desenvolupament rural i al Fons europeu marítim i de la pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió i al Fons europeu marítim i de la pesca

  Número d'expedient: 295-00193/10

  La Mesa pren nota de la proposta de reglament i, de conformitat amb el que estableix l'article 181.1 i 2 del Reglament, acorda de trametre-la a la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè, si escau, elabori un dictamen. Atès que la proposta de Reglament va ser tramesa en data 22.07.2015 i que el termini és de quatre setmanes, de conformitat amb el que estableix l'article 181.5 acorda d'obrir un termini de quatre dies perquè els grups parlamentaris hi puguin formular observacions. Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

 • 26

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell de modificació, amb relació a mesures específiques per a Grècia, el Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió, al Fons europeu agrícola de desenvolupament rural i al Fons europeu marítim i de la pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió i al Fons europeu marítim i de la pesca

  Número d'expedient: 295-00193/10

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

 • 27

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell de modificació, amb relació a mesures específiques per a Grècia, el Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió, al Fons europeu agrícola de desenvolupament rural i al Fons europeu marítim i de la pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió i al Fons europeu marítim i de la pesca

  Número d'expedient: 295-00193/10

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

 • 28

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s'estableix un marc per a l'etiquetatge de l'eficiència energètica i es deroga la Directiva 2010/30/UE

  Número d'expedient: 295-00194/10

  Comissió d'Empresa i Ocupació

 • 29

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s'estableix un marc per a l'etiquetatge de l'eficiència energètica i es deroga la Directiva 2010/30/UE

  Número d'expedient: 295-00194/10

  La Mesa pren nota de la proposta de reglament i, de conformitat amb el que estableix l'article 181.1 i 2 del Reglament, acorda de trametre-la a la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè, si escau, elabori un dictamen. Atès que la proposta de Reglament va ser tramesa en data 27.07.2015 i que el termini és de quatre setmanes, de conformitat amb el que estableix l'article 181.5 acorda d'obrir un termini de quatre dies perquè els grups parlamentaris hi puguin formular observacions. Comissió d'Empresa i Ocupació

 • 30

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s'estableix un marc per a l'etiquetatge de l'eficiència energètica i es deroga la Directiva 2010/30/UE

  Número d'expedient: 295-00194/10

  Comissió d'Empresa i Ocupació

 • 31

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de fibroescans que hi ha als hospitals i sobre les llistes d'espera amb relació al diagnòstic i el tractament de l'hepatitis C

  Número d'expedient: 314-19956/10

  Se'n pren nota.

 • 32

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'import pendent de pagament a l'Ajuntament de Lleida en data del 30 d'abril de 2015

  Número d'expedient: 314-20213/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 33

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques en política de promoció de l'ocupació i el creixement empresarial a la província de Lleida del 2010 ençà

  Número d'expedient: 314-20215/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 34

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques en política d'energia i qualitat ambiental a la província de Lleida del 2010 ençà

  Número d'expedient: 314-20220/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 35

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sol·licituds de la renda mínima d'inserció a la província de Lleida el segon semestre del 2014

  Número d'expedient: 314-20230/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 36

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplegament dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Local a la concentració antifeixista de Rubí (Vallès Occidental) el 10 de maig de 2015

  Número d'expedient: 314-20248/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 37

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a descobrir els autors de l'atac al local d'Iniciativa per Catalunya - Verds de Viladecans (Baix Llobregat) i sobre els actes violents comesos per membres de Plataforma per Catalunya el 2015

  Número d'expedient: 314-20290/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 38

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el model d'atenció al·lergològica

  Número d'expedient: 314-20507/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 39

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tramesa a la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social de les dades necessàries per a avançar l'edat de jubilació dels mossos d'esquadra

  Número d'expedient: 314-20508/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 40

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de la reorganització del laboratori del Consorci Hospitalari de Vic

  Número d'expedient: 314-20509/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 41

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis que deriven de la reorganització del laboratori del Consorci Hospitalari de Vic

  Número d'expedient: 314-20510/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 42

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la composició del Consell d'Administració de Gestió i Prestació de Serveis de Salut

  Número d'expedient: 314-20511/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 43

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la composició del Consell d'Administració de Gestió de Serveis Sanitaris

  Número d'expedient: 314-20512/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 44

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la composició del Consell d'Administració de l'Institut d'Assistència Sanitària

  Número d'expedient: 314-20513/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 45

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost anual assignat i liquidat de l'Hospital Universitari de la Vall d'Hebron, de Barcelona, en el període 2010-2015

  Número d'expedient: 314-20514/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 46

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost anual assignat i liquidat de l'Hospital Universitari de Bellvitge, de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), en el període 2010-2015

  Número d'expedient: 314-20515/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 47

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost anual assignat i liquidat de l'Hospital Germans Trias i Pujol, de Badalona (Barcelonès), en el període 2010-2015

  Número d'expedient: 314-20516/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 48

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost anual assignat i liquidat de l'Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida, en el període 2010-2015

  Número d'expedient: 314-20517/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 49

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost anual assignat i liquidat de l'Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarragona, en el període 2010-2015

  Número d'expedient: 314-20518/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 50

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost anual assignat i liquidat de l'Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona, en el període 2010-2015

  Número d'expedient: 314-20519/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 51

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost anual assignat i liquidat de l'Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre), en el període 2010-2015

  Número d'expedient: 314-20520/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 52

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost anual assignat i liquidat de l'Hospital de Viladecans en el període 2010-2015

  Número d'expedient: 314-20521/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 53

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost anual assignat i liquidat de Gestió de Serveis Sanitaris en el període 2010-2015

  Número d'expedient: 314-20522/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 54

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost anual assignat i liquidat de Gestió i Prestació de Serveis de Salut en el període 2010-2015

  Número d'expedient: 314-20523/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 55

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost anual assignat i liquidat de l'Institut Català d'Oncologia en el període 2010-2015

  Número d'expedient: 314-20524/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 56

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost anual assignat i liquidat de l'Institut Català de la Salut en el període 2010-2015

  Número d'expedient: 314-20525/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 57

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost anual assignat i liquidat de l'Institut d'Assistència Sanitària en el període 2010-2015

  Número d'expedient: 314-20526/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 58

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost anual assignat i liquidat del Parc Sanitari Pere Virgili en el període 2010-2015

  Número d'expedient: 314-20527/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 59

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost anual assignat i liquidat de l'empresa Sistema d'Emergències Mèdiques en el període 2010-2015

  Número d'expedient: 314-20528/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 60

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost anual assignat i liquidat del Consorci Hospitalari de Vic en el període 2010-2015

  Número d'expedient: 314-20529/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 61

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost anual assignat i liquidat del Consorci Parc de Salut Mar, de Barcelona, en el període 2010-2015

  Número d'expedient: 314-20530/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 62

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost anual assignat i liquidat del Consorci Sanitari Integral en el període 2010-2015

  Número d'expedient: 314-20531/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 63

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost anual assignat i liquidat del Consorci Sanitari de Barcelona en el període 2010-2015

  Número d'expedient: 314-20532/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 64

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost anual assignat i liquidat del Consorci Sanitari de Terrassa en el període 2010-2015

  Número d'expedient: 314-20533/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 65

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost anual assignat i liquidat del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès en el període 2010-2015

  Número d'expedient: 314-20534/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 66

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost anual assignat i liquidat del Consorci Sanitari de l'Anoia en el període 2010-2015

  Número d'expedient: 314-20535/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 67

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost anual assignat i liquidat del Consorci Sanitari de la Selva en el període 2010-2015

  Número d'expedient: 314-20536/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 68

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost anual assignat i liquidat del Consorci Sanitari del Maresme en el període 2010-2015

  Número d'expedient: 314-20537/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 69

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost anual assignat i liquidat de la Corporació Sanitària Parc Taulí, de Sabadell, en el període 2010-2015

  Número d'expedient: 314-20538/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 70

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost anual assignat i liquidat de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva en el període 2010-2015

  Número d'expedient: 314-20539/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 71

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'evolució del pressupost assignat i liquidat per a salut pública en el període 2010-2015

  Número d'expedient: 314-20540/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 72

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'evolució del pressupost assignat i liquidat per a atenció primària en el període 2010-2015

  Número d'expedient: 314-20541/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 73

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses públiques i els consorcis de l'àmbit sanitari que tenen consignació pressupostària per a pagar les catorze pagues a llurs treballadors

  Número d'expedient: 314-20542/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 74

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'increment del concert amb les empreses públiques i els consorcis de l'àmbit sanitari

  Número d'expedient: 314-20543/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 75

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'autonomia de gestió de les empreses públiques i els consorcis de l'àmbit sanitari

  Número d'expedient: 314-20544/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 76

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes dels canvis legislatius en els consorcis sanitaris

  Número d'expedient: 314-20545/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 77

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conseqüències de l'aplicació de la Llei de l'Estat 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, en els ens sanitaris públics de titularitat municipal

  Número d'expedient: 314-20546/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 78

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les àrees bàsiques de salut en què s'ha implantat el projecte pilot d'un nou sistema de finançament

  Número d'expedient: 314-20547/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 79

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les proves pilot d'autogestió a l'atenció primària

  Número d'expedient: 314-20548/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 80

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'import que ha hagut de retornar pel cobrament de la taxa de l'euro per recepta

  Número d'expedient: 314-20549/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 81

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les regions sanitàries on s'ha implantat la targeta sanitària individual Cuida'm

  Número d'expedient: 314-20550/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 82

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst per al desplegament de la targeta sanitària individual Cuida'm

  Número d'expedient: 314-20551/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 83

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que han rebut la targeta sanitària individual Cuida'm

  Número d'expedient: 314-20552/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 84

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que rebran la targeta sanitària individual Cuida'm

  Número d'expedient: 314-20553/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 85

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les prestacions de la targeta sanitària individual Cuida'm

  Número d'expedient: 314-20554/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 86

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost econòmic de la targeta sanitària individual Cuida'm

  Número d'expedient: 314-20555/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 87

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment per a obtenir la targeta sanitària individual Cuida'm

  Número d'expedient: 314-20556/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 88

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de defuncions en accidents de trànsit

  Número d'expedient: 314-20557/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 89

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de defuncions derivades de les conseqüències directes d'accidents de trànsit

  Número d'expedient: 314-20558/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 90

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb les oficines de farmàcia

  Número d'expedient: 314-20559/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 91

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'evolució dels pagaments a les oficines de farmàcia

  Número d'expedient: 314-20560/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 92

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'estat de les ambulàncies de les empreses adjudicatàries del darrer concurs de transport sanitari

  Número d'expedient: 314-20561/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 93

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'accidents i avaries d'ambulàncies en els darrers vuit mesos

  Número d'expedient: 314-20562/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 94

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els convenis de col·laboració entre l'Oficina de Promoció de la Pau i dels Drets Humans i les entitats beneficiàries de les subvencions de l'Ordre IRP/32/2009 que han estat declarats nuls

  Número d'expedient: 314-20563/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 95

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Consell Consultiu del Grup de Treball per al Consens del Funcionament Intel·lectual Límit

  Número d'expedient: 314-20564/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 96

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de la Secretaria d'Administració i Funció Pública per al seguiment de la inserció de les persones amb discapacitat intel·lectual límit

  Número d'expedient: 314-20565/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 97

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures preses per a la diferenciació entre la discapacitat intel·lectual i el funcionament intel·lectual límit

  Número d'expedient: 314-20566/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 98

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures preses en matèria de diagnosi i seguiment medicosanitari de les persones amb discapacitat intel·lectual límit

  Número d'expedient: 314-20567/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 99

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures preses en matèria de diagnosi, seguiment educatiu i formació professional de les persones amb discapacitat intel·lectual límit

  Número d'expedient: 314-20568/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 100

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures preses en matèria de defensa jurídica i penal i drets civils de les persones amb discapacitat intel·lectual límit

  Número d'expedient: 314-20569/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

Pàgina 1 de 2

Següent